Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Organizacijsko ponašanje

Opće informacije
Naziv predmeta Organizacijsko ponašanje
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (III. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) (30P+0V+15S)
1. OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
  • upoznati studente s društvenom dimenzijom organizacije kao što su pojedinci, skupine, timovi, njihova znanja i sposobnosti
  • osvijestiti značaj vrednovanja radnog učinka i primjene sustava nagrađivanja
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         procijeniti  i zaključiti obilježja organizacijskih vrijednosti

·         procijeniti značaj motivacije u organizaciji

·         kritički prosuditi veze između elemenata organizacijskog ponašanja i uspješnosti funkcioniranja  organizacije

·         valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizaciji

·         valorizirati značaj i korake organizacijskih promjena i upravljati stresom.

·         vrednovati radni učinak i primijeniti sustave nagrađivanja

1.4.      Sadržaj predmeta
UVOD U OP- Pojam i definiranje organizacijskog ponašanja. Discipline koje doprinose razvitku područja. Izazovi i prilike OP. Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu. POJEDINAC U ORGANIZACIJI- Osnove individualnog ponašanja. Stavovi i zadovoljstvo poslom. Osobnost i vrijednosti. Percepcija i individualno odlučivanje. Motivacija. Oblikovanje poslova koji motiviraju. GRUPE U ORGANIZACIJI- Osnove grupnog ponašanja. Timski rad. Komunikacijski procesi u organizaciji. Moć i politika u organizaciji. Sukobi u organizaciji. ORGANIZACIJSKI SUSTAV- Temelji organizacijske strukture. Organizacijska kultura. Politike i prakse upravljanja ljudskim resursima. Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja. ORGANIZACIJSKA DINAMIKA- Organizacijske promjene i upravljanje stresom.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

x  multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,6 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bodova Usmeni ispit 0,5 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja i grupnim vježbama. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 30 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminari :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni samostalno napisati analizu slučaja primjera iz prakse koje će im dodijeliti voditelj seminarske nastave.

Produkt seminarske nastave biti će izrađena i prezentirana analiza slučaja u obliku  seminarskog rada kojom student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 min.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirati će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena o donosu na broj bodova sukladna normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Robbins, S.P., Judge, A.T. (2009):  Organizacijsko ponašanje, 12. izdanje,  Zagreb: Mate d.o.o.

·         Sikavica, P. (2011): Organizacija. Zagreb: Školska knjiga d.d.

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Certo, C., S., Certo, S.T. (2008): Moderni menadžment 10. izdanje. Zagreb: Mate d.o.o.

·         Miljković, D., Rijavec, M. (2008): Organizacijska psihologija-odabrana poglavlja. Zagreb: IEP/D2

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.