Smjer Informatički menadžment, predmet Osnove ekonomije

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA OSNOVE EKONOMIJE
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7
Broj sati (P + V + S) 45+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Iznijeti jasan i zanimljiv uvod u načela moderne ekonomije. Dati pregled ekonomije kroz osnovna načela ekonomije, te razviti ekonomski način razmišljanja.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Razlikovati tri problema ekonomske organizacije i načine alokacije resursa

·          Razlikovati orijentacije i škole u razvitku ekonomske misli

·          Povezati pojam tržišta i granicu proizvodnih mogućnosti

·          Preispitati djelovanje ponude i potražnje kao i utjecaj državnih politika na ponudu i potražnju

·          Izmjeriti i usporediti elastičnost ponude i potražnje

·          Usporediti potrošačev višak, proizvođačev višak i učinkovitost tržišta

·          Utvrditi i preispitati troškove proizvodnje

·          Preispitati odnos troškova na kratki i dugi rok i usporediti ekonomiju i disekonomiju obujma

·          Usporediti tržišta savršene konkurencije, monopola, oligopola i monopolističke konkurencije

·          Povezati mjeru BDP-a, komponente BDP-a i razliku između realnog i nominalnog BDP-a

·          Ustanoviti odnos između kretanja nezaposlenosti i realnog BDP-a

·          Integrirati značenje novca, sustav središnjih banaka i ponudu novca

·          Povezati rast novca i inflaciju

SADRŽAJ PREDAVANJA
Pojam ekonomije, načela ekonomije, razmišljati kao ekonomist, mođusobna ovisnost i koristi od trgovine. Tržišne sile ponude i potražnje, elastičnost i njezina primjena, ponuda, potražnja i vladine politike. Tržišta i blagostanje, potrošači, proizvođači i učinkovitost tržišta, troškovi oporezivanja, međunarodna trgovina. Ekonomija javnog sektora, eksternalije, javna dobra i zajednički resursi. Ponašanje tvrtki i industrijskih organizacija, troškovi proizvodnje, tržišta savršene konkurencije, monopol, oligopol, monopolistička konkurencija. Teorija potrošačevog izbora. Mjerenje nacionalnog dohotka, mjerenje troškova života. Proizvodnja i ekonomski rast. Štednja, ulaganja i financijski sustav, osnovni financijski alati. Nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti. Moneterni sustav, rast novca i inflacija. Agregatna potražnja i agregatna ponuda. Utjecaj monetarne i fiskalne politike na agregatnu potražnju.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

SEMINARI:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se na seminarskoj nastavi sudjelovanjem na radionicama, rješavanju karakteristične grupe zadataka i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena:

aktivnosti studenata na predavanjima, ocjene na kolokvijima te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.

OBVEZATNA LITERATURA
    1.            Samuelson, A. P., Nordhaus, D. W. (2005): Ekonomija, 19. Izdanje. Zagreb: Mate
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Mankiw, G. (2006): Osnove ekonomije. Zagreb: Mate

2.        Stipić, M. (2010): Osnove ekonomije. Knin: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu

3.        Tolušić, Z. (2010): Osnove ekonomske teorije, Praktikum. Virovitica: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.