Smjer Informatički menadžment, predmet Osnove računovodstva

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA OSNOVE RAČUNOVODSTVA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 3. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente s osnovama računovodstva te omogućiti upravljanje računovodstvenim poslovima kroz razumijevanje logike računovodstvenog evidentiranja poslovanja i čitanja financijskih izvještaja.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Utvrditi povezanost računovodstva s ostalim funkcijama u poduzeću

·          Utvrditi tijek računovodstvenog procesa u skladu s potrebama organizacije

·          Argumentirati provođenje računovodstvene etike

·          Analizirati poslovne knjige  poduzetnika te utvrditi vjerodostojnost podataka u njima

·          Pripremiti knjigovodstvenu dokumentaciju za knjiženje

·          Knjižiti poslovne promjene u skladu sa zakonom i računovodstvenim standardima

·          Razlikovati računovodstvenu terminologiju  knjiženja poslovnih promjena

·          Odabrati računovodstveni standard za knjiženje poslovnih promjena te argumentirati odabir

·          Sastaviti financijske izvještaje na temelju proknjiženih poslovnih promjena

·          Analizirati fiskalni sustav i  poslove fiskalnog zahvaćanja

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod i bilanca. Imovine,obveze i kapital, Bilančne promjene i konta. Knjigovodstveni proces, poslovne knjige i konta. Podjela računovodstva. Računovodstvo i ostale funkcije podutzeća. Obračun plaća. Kontrola i revizija.Računovodstvo troškova. Postrojenja, oprema i amortizacija. Inventura i računovodstvo poslovnog rezultata. Upravljačko računovodstvo i računovodstvo u uvjetima inflacije. Budžetiranje. Računovodstvena etika. Financije.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminara, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Dražić-Lutilsky I., Gulin D., (2010): Računovodstvo. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

2.        Broz Tominac S., Čevizović I., (2010): Računovodstvo-priručnik za vježbe. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

3.        Žager, K., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Žager, L. (2016): Računovodstvo I,Računovodstvo za neračunovođe, HZRFD, Zagreb

4.        Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A., Pavić, I.,(2016): Računovodstvo I, Priručnik za vježbe, HZRFD, Zagreb

DOPUNSKA LITERATURA
1.         Anthony,R.N., Reece, J.S. (2004): Računovodstvo. Zagreb: RRIF
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.