Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Osnove zakonodavstva EU

Naziv predmeta Osnove zakonodavstva EU
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (3.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Stjecanje znanja o sustavu europskog prava i njegovom utjecaju na nacionalno zakonodavstvo kao i o procesima europskih integracija.
1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u EU i međunarodno zakonodavstvo Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi znanja o terminologiji i konceptima europskog prava.

·         Demonstrirati razumijevanje međunarodnog sustava i procesa europskih integracija.

·         Razviti praktično znanje  EU prava u smislu ugovora, državne prakse i odluka međunarodnih organizacija i konferencija.

·         Prezentirati proces donošenja odluka unutar EU institucija.

·         Razviti  sposobnosti za samostalne analize korespodencije između domaćih (hrvatskih) i europskih zakona.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti glavne elemente na kojima počiva međunarodni i EU institucionalni sustav. Na praktičnom zadanom primjeru obrazložiti primjenu EU prava kao i donošenje odluka međunarodnih institucija i konferencija. Navesti primjere u kojima se događa korespondencija između EU i hrvatskog zakonodavstva.

1.3.     Sadržaj predmeta
Povijest europskih integracija i proširenje EU. Izvori prava EU. Temeljna načela EU. Institucije EU. Europski sud. Prethodni postupak pred sudom EU.  Utjecaj prava EU u unutarnjem pravu država članica.  Unutarnje tržište EU.  Europsko građanstvo. Zaštita temeljnih prava u EU.  Pravo Vijeća Europe i Europski sud za ljudska prava.
1.4.     Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i radionica uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada seminarskog rada. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 0,6 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,6 ECTS boda Usmeni ispit 0,5 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

• pohađanje nastave: 7,5 bodova;

• aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

• kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

• seminarski rad: 30 bodova;

• pismeni ispit: 40 bodova

• usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Ćapeta, T. Rodin, S. (2011): Osnove prava Europske unije. Zagreb: Narodne novine
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Petrašević, T. (2014): Prethodni postupak pred Sudom EU. Osijek: Pravni fakultet u Osijeku, GTO,

2.       Omejec, J. (2008): Vijeće Europe i Europska unija – institucionalni i pravni okvir. Zagreb: Novi informator (odabrana poglavlja)

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.