Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poduzetništvo u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Poduzetništvo u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Ukazati na važnost poduzetništva za razvoj nacionalnog gospodarstva i održivost turizma.

·         Izdvojiti mogućnosti i ograničenja razvoja poduzetništva u turizmu, s naglaskom na turizam na ruralnom prostoru.

·         Osvijestiti i ukazati na nužnost stvaranja novih proizvoda i usluga u funkciji jačanja turizma na ruralnom prostoru.

·         Prikazati osnovne elemente koji su neophodni za pokretanje poduzetničkog pothvata.

·         Istaknuti ulogu i značaj izrade poslovnog plana prije pokretanja poduzetničkog pothvata.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u poduzetništvo Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi razliku između pojmova poduzetništvo i poduzeće.

·         Utvrditi razliku između pojmova upravljanja i vlasništva.

·         Sastaviti misiju i viziju poduzeća.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti i razlikovati pojmove poduzetništva i poduzeća, upravljanja i vlasništva. Kreirati misiju i viziju zadanog poduzeća.

Naziv skupa ishoda učenja: Organizacija i upravljanje  inventivnosti/ inovacijama Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·        Utvrditi čimbenike koji pozitivno i negativno utječu na razvoj inovacija u poslovanju.

·        Obrazložiti načine upravljanja inovacijama i njihove učinke u poslovanju.

·         Predložiti alate za identifikaciju mogućnosti, stvaranje i generiranje ideja.

·         Utvrditi potrebe, želje i prioritete, procijeniti alternative i donositi odluke prema konkretnom problemu.

·         Kritički vrednovati ulogu vođe s obzirom na  sposobnost da vodi proces inovacije.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Provesti tzv.  MESS-nalaz za kreativan izlaz iz zadane problemske situacije u turističkom poduzeću. Predložiti i kritički obrazložiti organizaciju ljudskih resursa za stvaranje inovativnih ideja za rješavanje problema i korištenja mogućnosti i potencijala zadanog turističkog ili hotelskog poduzeća.

Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje projektima i razvijanje novih proizvoda (usluga i objekata) u ruralnom turizmu Razina: 6 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kategorizirati vrste aktivnosti i projekata uobičajenih u turizmu, smještajnoj industriji i ruralnom turizmu te ocijeniti njihov utjecaj na poslovne procese.

·         Utvrditi ključne faze u životnom ciklusu projekta i predviđjeti čimbenike koji najčešće odlučuju o uspjehu ili neuspjehu projekta.

·         Preporučiti kako održive prakse mogu biti uključene u upravljanje projektima.

·        Obrazložiti postupak pripreme, prijave i realizacije projekta u ruralnom turizmu

·         Formulirati detaljan plan upravljanja projektima za koji uključuje strateške ciljeve organizacije i zahtjeve ljudskih resursa.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Koncipirati detaljan plan izgradnje turističkog-ugostiteljskog objekta ili sadržaja (usluge) u ruralnom turizmu prema primjeru poslovnog slučaja. Predložiti adekvatan proceduralni i organizacijski model na zadanu projektnu ideju i komentirati pojedine faze u životnom ciklusu istog. Preporučiti adekvatan plan projekta poboljšanja energetske učinkovitosti turističkog objekta prema zadanom slučaju.

1.3.     Sadržaj predmeta
Uvod u teoriju poduzetništva. Odnosi menadžmenta i poduzetništva u turizmu. Upravljanje procesom poduzetništva u turizmu (investicije, prihodi, troškovi, poslovni uspjeh). Područja poduzetništva u turizmu. Poduzetništvo i inovacije u turizmu. Poduzetništvo turističke destinacije.  Poduzetništvo turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu. Poduzetnički programi u turizmu. Metodologija poduzetničkih projekata u turizmu.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i radionica, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS boda Usmeni ispit 0,7 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt (poduzetnički plan) 1,6 ECTS bodova Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS boda Referat Praktični rad 0,5 ECTS boda
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt:  30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Bartolucci, M. (2013): Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva, Zagreb: Školska knjiga d.o.o.
  2. Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. (2008): Poduzetništvo. Zagreb: Mate d.o.o
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Vujić, V. (2010): Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima. Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  2. Cetinski, V. i dr.(2009): Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća. Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  3. Škrtić, M. (2006): Poduzetništvo. Zagreb: Sinergija
  4. Kuvačić, N. (2001): Poduzetnički projekt. Split: Veleučilište u Splitu
  5. Poslovni plan poduzetnika, Republika Hrvatska, ministarstvo gospodarstva
1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.