Smjer Informatički menadžment, predmet Poduzetništvo

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA PODUZETNIŠTVO
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studenta sa osnovnim načelima poduzetništva. Kroz obradu primjera iz prakse te usvajanjem osnovnih načela poduzetništva razviti poduzetnički način razmišljanja.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·         objasniti osnovne teorije i škole poduzetništva

·         objasniti vrste poduzetništva

·         utvrditi osnovne osobine poduzetnika

·         utvrditi mogućnosti pokretanja poduzetničkog poduhvata i kreiranje poslovne ideje

·         odrediti potrebne poduzetničke vještine s obzirom na poduzetničku ideju

·         prikazati nastanak poduzetničke ideje

·         razraditi potrebne elemente poslovne skice s obzirom na obilježja poslovne prilike koja se ocjenjuje

·         usporediti i odabrati moguće izvore financiranja novog poslovnog poduhvata

·         analizirati i kritički komentirati različite opcije ulaska u poduzetništvo

·         komentirati i analizirati karakteristike pojedinih oblika poduzetničke infrastrukture

·         prepoznati temeljne teorije poslovne etike, opisati njihove značajke, te argumentirati stajališta o potrebi

·         proučavanja i primjene poslovne etike u različitim poslovnim situacijama

·          utvrditi važnost primjene suvremenih načela poslovne etike u malim i srednjim poduzećima

SADRŽAJ PREDAVANJA
Pojam i teorije poduzetništva. Čimbenici koji utječu na poduzetništvo. Poslovna ideja. Poduzetnički projekt. Ocjena učinkovitosti. Istraživanje tržišta. Segmentiranje tržišta i analiza konkurenata. Razvijanje novih proizvoda i usluga. Linije, marke, distribucija i pakiranje proizvoda. Alternative u kreiranju poslovnih opcija. Poduzetnička infrastruktura. Poduzetnička strategija. Funkcija menadžmenta u poduzetništvu. Financiranje poduzetničkog poduhvata.
SADRŽAJ SEMINARA
Teme seminarskih radova pokrivaju cjelokupni teoretski sadržaj kolegija. Seminarska nastava obuhvaća pripremu za kolokvije te njihovu analizu.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          pojedinačne i grupne vježbe,

·          simulacije

SEMINARI:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.

·          Rješavanje samostalnih i grupnih zadataka.

 

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Seminarski rad

·          Esej

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom seminara i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene seminarskog rada te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene te gubi pravo potpisa o uredno izvršenim obvezama.
OBVEZATNA LITERATURA
1. Ribić, D., Nikolina P.P. (2020): Osnove poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb.

2. Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. (2008): Poduzetništvo. Zagreb: Mate d.o.o.

3. Bedeković, V., Oberman-Peterka, S., Delić, A. Prelas Kovačević, A., Tubić, D., Tomljenović, Lj., Stilin, A. Tolušić, E., Kadlec, Ž., Bakan, R., Jaković, B. Vidak, I., Kostanjevac, M., Špeh, I., Ciriković, E.,(2016): Uvod u poduzetništvo, Virovitica, VSMTI

DOPUNSKA LITERATURA
1.  Dobre, R., (2006): Poduzetništvo. Zadar: Sveučilište u Zadru
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.