Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Pokretanje i upravljanje poduzetničkim poduhvatom

Opće informacije
Naziv predmeta Pokretanje i upravljanje poduzetničkim pothvatom
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. godina (I. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60 (30P + 0V + 30S)
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         dati pregled problema i ograničenja malog poduzetništva u gospodarskoj strukturi određene nacionalne ekonomije

·         pojasniti preduvjete uspješnog poslovanja i razvoja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj (specifičnosti upravljanja troškovima, zalihama, ljudskim potencijalima i rizicima poslovanja)

·         ovladati vještinama nužnima za ocjenu ekonomske isplativosti ulaganja u okviru malog poduzetništva

·         osvijestiti mogućnosti uspješnijeg razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Temeljna znanja iz osnova poduzetništva stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Poduzetništvo“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje,
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         definiranje osnovnih pojmova i funkcija upravljanja i vođenja malog i srednjeg poduzeća,

·         razlučiti gospodarske i društvene preduvjete uspješnosti poslovanja i razvoja malih i srednjih poduzeća,

·         utvrditi načine pokretanja novih poduzetničkih poduhvata te specifičnosti upravljanja troškovima, zalihama, ljudskim potencijalima i rizicima poslovanja i upravljanja malim i srednjim poduzećima.

·         objasniti i kritički vrednovati projektni ciklus, kao i kriterije uspješnosti projekta, a sve s ciljem donošenja pravovaljanih poslovnih odluka i provedbe poslovnog plana.

·         izraditi poslovni plan

·         izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta i prezentirati ga stručnoj publici

1.4.      Sadržaj predmeta
Važnost poduzetničkih pothvata u tržišnoj ekonomiji. Pokretanje poduzetničkog pothvata i strategije ulaska u poduzetničke aktivnosti i razvoja poslovanja. Gospodarski i društveni preduvjeti uspješnosti poduzetničkog pothvata: funkcionalna i institucionalna uvjetovanost, institucije poduzetničke infrastructure. Pokretanje novih poslova: mogućnosti i ograničenja, financiranje malih i srednjih poduzeća, planiranje, upravljanje nabavom i zalihama, upravljanje rizicima i osiguranje. Poduzetnički menadžment: inovativnost, tradicija, oskudnost materijalnih, financijskih i ljudskih resursa, poslovni plan, tržišna segmentacija, pretvaranje poduzetnika u menadžera, proces odlučivanja, definicija vizije, misije i strategije malog i srednjeg poduzeća.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija te izraditi poduzetnički plan. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1.2 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,2 ECTS bodova Usmeni ispit 1,3 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Poduzetnički plan 1 ECTS bod
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarska nastava (poduzetnički plan): 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Seminari i radionice :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi (radionica) kroz niz samostalnih zadataka, dužni izraditi poslovni plan na prethodno dogovorenom primjeru iz prakse sa voditeljem seminarske nastave. Proces izrade poslovnog plana biti će detaljno pojašnjen kroz radionice u sklopu seminarske nastave na kojima će voditelj seminarske nastave usmjeravati studenata u izradi vlastitog poslovnog plana. Produkt seminarske nastave bit će izrađen i prezentiran poslovni plan kojim student maksimalno može ostvariti 30 bodova

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

·         92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Ribić, D., Pleša Puljić, N. (2020): Osnove poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb
  • Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D.A. (2008): Poduzetništvo. Zagreb: MATE
  • Omazić, M. A., Baljkas, S. (2005): Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija,
  • Oberman Peterka, J., Delić, A.,Erceg, A., Perić, J., Blažević, Z., Bosnić, I., Alpeza, M., Garača, N., Ribić, D.,Ćorić, G., Bedeković, M., Tolušić, E., Kiralj, D. (2016): Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima“, ur. Oberman Peterka, Perić, Delić, VSMTI, Virovitica
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Škrtić, M. (2006):Poduzetništvo. Zagreb: Sinergija

·         Divjak B.(ur.), (2009):  Projektni ciklusi u znanosti i razvoju. Varaždin:TIVA-FOI

·         Bešlić, B.(2014) Upravljanje EU projektima. Zagreb: TIM4PIN

·         Nokes, S., Major, I., Greenwood, A., Allen, D., Goodman M. (2003): The definitive guide to project management. London: Prentice Hall

·         Siropolis, N.C.(1994): Menedžment malih poduzeća, IV izdanje. Zagreb: MATE d.o.o.

·         Kerzner H. (2003): Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York: John Wiley & Sons, Inc.

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.