Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Porezni sustav i oporezivanje poduzeća

Opće informacije
Naziv predmeta Porezni sustav i oporezivanje poduzeća
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (II.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 15V + 0S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznati studente s  teorijskim postavkama, oblicima i karakteristikama poreznog sustava RH i  fiskalnim utjecajem  prilikom oporezivanja poduzeća

·          osposobiti studente da u skladu s   poreznim načelima nastanka poslovnih događaja društva prepoznaju  uzročno posljedičnu povezanost poreznog sustava i poduzeća.

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         procijeniti strukturu hrvatskog poreznog sustava i učinke djelovanja fiskalne politike

·         valorizirati različite kategorije javnih prihoda i javnih rashoda

·         utvrditi ciljeve i učinke oporezivanja poduzeća

·         usporediti osnovne značajke poreza, poreznih stopa, poreznih oblika i metoda za utvrđivanje poreznih osnovica

·         utvrditi  osnovne odrednice poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit

·         izraditi aktualne porezne obrasce putem aplikacija

·         opravdati najbolji način poreznog planiranja u skladu sa strategijom poslovanja

·         ocijeniti kvalitetu fiskalnih sustava  u suvremenom poslovnom okruženju

1.4.      Sadržaj predmeta
Struktura poreznog sustava RH. Oblici fiskalnog zahvaćanja. Učinci primjene fiskalnog sustava i fiskalne politike. Javni prihodi. Javni rashodi. Javni dug.  Načela oporezivanja . Porezi u RH (karakteristike, učinci, ciljevi). Oporezivanje poduzeća. Porez na dobit. Porez na dodanu vrijednost.  Porezna uprava. Zaštita prava poreznih obveznika.  Porezno planiranje i strategija poslovanja. Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Fiskalni sustavi suvremenih država.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

seminari i radionice

x  vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,6 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS bod Usmeni ispit 0,6 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,7 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1 ECTS bod
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

•    pohađanje nastave: 7,5 bodova;

•    aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

•    kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

•    samostalni zadaci : 30 bodova;

•    pismeni ispit: 40 bodova;

•    usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Vježbe :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi i vježama, dužni  u kontinuitetu riješiti svih deset predviđenih vježbi koje su strukturirane na način da se svaka sljedeća vježba  kumulativno i logički nadovezuje na sadržaje prethodne vježbe. Produkt vježbi biti će izrađeni i prezentirani  samostalni zadaci koje su studenti dužni napraviti nakon svake vježbe i prezentirati ih pred studentima. Jedan  točno riješen i prezentiran samostalni zadatak vrednuje se sa 3 boda. Student na temelju ovog vrednovanja maksimalno može ostvariti 30 bodova. U sklopu prvih pet vježbi i prezentiranih samostalnih zadataka student je obvezan  samovrednovati u skladu s načelima oporezivanja strukturu poreza u RH. Na iduće tri  vježbe student je obvezan sastaviti porezne obrasce na konkretnom primjeru izabranog poduzeća. Na posljednje dvije  vježbe student će u skladu s strategijom poslovanja izabranog poduzeća porezno planirati vodeći računa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i o ostalim karakteristika fiskalnog sustava.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i vježbi te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćat će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

•    0,00 – 50,00          (1) nedovoljan

•    50,01 – 58,00        (2) dovoljan

•    58,01 – 75,00        (3) dobar

•    75,01 – 92,00        (4) vrlo dobar

•    92,01 – 100,00     (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Roller .,D.(2009): Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća. Zagreb: RRif plus d.o.o.

·         Aktualni priručnici u izdanju  Ministarstva financija – Porezne uprave,

        http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Stranice/prirucnici_brosure.aspx

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Jelčić, B., Bejaković, P. (2012): Razvoj i perspektive oporezivanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javne financije, http://www.ijf.hr/upload/files/file/knjige/bejakovic-jelcic.pdf

·         Foretić, D., Đikandić,D.,Kozulić, D., (2014): Porez na dodanu vrijednost. Zagreb: Novi informator

·         Bajo A.,Jurlina Alibegović D.(2008): Javne financije lokalnih jedinica vlasti. Zagreb: Školska knjiga d.d.

·         Aktualni članci u stručnim časopisima (www.rif.hr, www.rrif.hr., www.teb.hr. )

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.