Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Specifični oblici ruralnog turizma

Naziv predmeta Specifični oblici ruralnog turizma
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Razlikovati temeljne pojmove posebnih oblika ruralnog turizma.

·         Prepoznati buduće trendove na osnovu trenutnih relevantnih indikatora.

·         Identificirati i objasniti glavne promjene u promjeni motiva i afiniteta za putovanjem uzrokovanih demografskim i ekonomskim činiteljima.

·         Objasniti glavne prijetnje koje mogu utjecati na razvoj posebnih oblika ruralnog turizma.

·         Predložiti poslovni i operativni plan za određenu turističku aktivnost u okviru posebnih oblika ruralnog turizma.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Novi trendovi u turizmu Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati i objasniti glavne prijetnje koje mogu uticati na razvoj industrije putovanja.

·         Identificirati i objasniti glavne promjene u motivacijama za putovanje uzrokovane demografskim i ekonomskim činiteljima.

·         Identificirati nova tržišta i destinacije u nastajanju.

·         Predvidjeti buduće trendove na osnovu trenutnih relevantnih indikatora.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti i obrazložiti glavne prepreke s kojima se suočava hotelska i industrija putovanja danas u svijetu. Objasniti koje su se trenutne najvažnije promjene dogodile na turističkom tržištu. Navesti koja su tržišta i destinacije trenutno u nastajanju u svijetu. Navesti  i obrazložiti buduće stanje na zadanom segmentu turističkog i hotelskog tržišta.

Naziv skupa ishoda učenja: Novi trendovi u ruralnom turizmu Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati i objasniti glavne prijetnje koje mogu utjecati na razvoj ruralnog turizma.

·         Identificirati i objasniti glavne promjene u tržištu potražnje za ruralnim turizmom.

·         Identificirati nova tržišta i ruralne turističke destinacije u nastajanju.

·         Predvidjeti buduće trendove na osnovu trenutnih relevantnih indikatora.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Identificirati i obrazložiti glavne prepreke s kojima se suočava ruralni turizam danas. Objasniti koje su se trenutne najvažnije promjene dogodile na turističkom tržištu ruralnog turizma. Identificirati koja su tržišta i ruralne turističke destinacije trenutno u nastajanju u svijetu. Navesti  i obrazložiti buduće stanje na zadanom segmentu turističkog tržišta ruralnog turizma.

Naziv skupa ishoda učenja: Posebni oblici ruralnog turizma – teoretsko  razmatranje i određenje Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Prezentirati, razlikovati i protumačiti temeljne pojmove u svezi pojavnosti posebnih oblika ruralnog turizma i aktivnosti u ruralnom prostoru, kao što su društveni trendovi, kultura, kamping, ekologija, zdravlje, prirodna divljina, avantura, outdoor rekreacija, umjetnost itd.

·         Vrednovati prirodu i razvoj posebnih oblika turizma u ruralnom prostoru i korespodenciju istog sa kupcima, proizvodima i uslugama.

·         Istražiti glavne apele, motive klijenata i činitelje konkurentnosti u okviru posebnih oblika ruralnog turizma i aktivnosti te upravljati potrebama klijenata.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Prezentirati najvažnije pojmove vezane uz posebne oblike ruralnog turizma te protumačiti geneologiju njihovog nastanka. Vrednovati potencijal zadane destinacije u Hrvatskoj prema posebnim motivima, interesima i aktivnostima u ruralnom turizmu

Naziv skupa ishoda učenja: Posebni oblici ruralnog turizma – operativno poslovanje Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Pravilno procijeniti, uskladiti i gospodarski valorizirati potencijal posebnih oblika ruralnog turizma prema karakteristikama potencijalnih dobavljača usluga  i ukupnog  potencijala određene ruralne destinacije. 

·         Preporučiti poslovne koncepte i proizvode primjerene glavnim pojavnostima i aktivnostima posebnih oblika ruralnog turizma.

·         Preporučiti poslovni i operativni plan za svaku turističku aktivnost u okviru posebnih oblika ruralnog turizma.

·         Primijeniti adekvatne organizacijske modele, upravljati kadrovima i provesti potrebne procedure u operacionalizaciji posebnih interesa i aktivnosti u ruralnom turizmu te ocijeniti razinu uspješnosti istog.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predložiti i objasniti matricu kriterija za poslovno iskorištenje posebnih pojavnosti i aktivnosti u turizmu u okviru zadane ruralne destinacije. Preporučiti sadržaj poslovnog plana i poslovnih procedura vezanih za zadanu ruralnu destinaciju s obzirom na posebne aktivnosti i interes turista.

1.3.     Sadržaj predmeta
Globalni trendovi u turizmu. Nove orijentacije u turističkoj industriji: masovni vs. selektivni (posebni, specifični) turizam. Profil suvremenog turista. Terminologija, klasifikacija i obilježja posebnih oblika turizma. Terminologija ruralnog turizma. Prijetnje/ograničavajući faktori u razvoj ruralnog turizma. Psihološki profil ruralnog turiste. Klasifikacija ruralnog turizma na posebne oblike. Agroturizam. Ekoturizam. Zdravstveni turizam. Sportsko-rekreacijski turizam. Avanturistički turizam. Lovni i ribolovni turizam. Vjerski turizam. Kulturni turizam. Gastronomski i vinski turizam. Kamping turizam. Drugi posebni oblici ruralnog turizma. Mogućnosti i resursa osnova ruralnog područja za razvoj posebnih oblika ruralnog turizma u Hrvatskoj.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada timskog projekta i sudjelovanje na terenskoj nastavi. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1,4 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,6 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava: 10 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.      Tubić, D. (2019): RURALNI TURIZAM: od teorije do empirije. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

2.      Geić, S. (2011): Menadžment  selektivnih oblika turizma. Split: Sveučilište u Splitu.

3.       Demonja, D., Ružić, P. (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Zagreb: Meridijani.

4.       Ružić, P. (2009): Ruralni turizam. Pula: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

5.       Bartoluci, M., Čavlek, N., i sur. (2007): Turizam i sport – razvojni aspekti. Zagreb: Školska knjiga

6.       Čorak, S., Mikačić, V. (ur.) (2006): Hrvatski turizam – plavo bijelo zeleno. Zagreb: Institut za turizam.

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Hall, C.M. (2013): Medical and health tourism: the development and implications of medical mobility, str. 3-28., u Hall, C.M. (ed.) (2013): Medical Tourism: the ethics, regulation, and marketing of health mobility. Oxon: Routledge.

2.       Cvelić Bonifačić, J. (2013): Kamping: osnove hrvatskog i europskog kamping turizma. Poreč: KUH – Kamping udruženje Hrvatske.

3.       Rudan, E. (2012): Razvojne perspektive kreativnoga turizma Hrvatske. Ekonomska misao i praksa, God. XXI., No. 2: 713-730.

4.       Bessière, J. (2012): ‘Heritagisation’, a challenge for tourism promotion and regional development: an example of food heritage. Journal of Heritage Tourism, Vol. 8., No. 4: 275-291

5.       Demonja, D. (2011): Kulturni turizam: Hrvatska iskustva. „Antropologija“, 11, sv. 1, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Centar za etnološka i antropološka istraživanja, str. 181-205.

6.       Hall, M.C., Johnson, G., Cambourne, B., Macionis, N., Mitchell, R., Sharples, L. (2011): Wine tourism: an introduction u Hall, C.M., Sharples, L., Cambourne, B., Macionis, N. (eds.) (2011): Wine tourism around the world. New York:  Routledge.

7.       Kesar, O., Rimac, K. (2011): Medical Tourism Development in Croatia. Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 14., No. 2: 107-134.

8.       Hitrec, T. (2010): Religious tourism. Tourism, Vol. 58.,  No. 2: 185-187.

9.       Geić, S. Geić, J., Čmrlec, A. (2010): Zdravstveni turizam egzistencijalna potreba u suvremenom društvu. Informatologia, Vol. 43., No. 4: 317-324.

10.    Buckley, R. (2010): Adventure Tourism Management. Oxford: Butterworth-Heinemann.

11.    Jadrešić, V. (2010): Janusovo lice turizma: od masovnog do selektivno – održivog turizma. Zagreb: Plejada.

12.    Smith, M., Puczko, L. (2009): Health and Wellness Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.

13.    Jelinčić, D.A. (2009): Abeceda kulturnog turizma. Zagreb: Meandarmedia.

14.    Hes, D., Owen, C. (2008): Ecotourism certification tools – what is their role now and in the future. International Sustainable Building Conference. Rujan, 21-25 2007. godne, Convention Centre Melbourne, str. 298-306

15.    Bentley, T.A.,  Page, S.J.,  Macky, K.A. (2007): Adventure tourism and adventure sports injury: The New Zealand experience. Applied Ergonomics, Vol. 38., No. 6: 791-796.

16.    Richards, G., Fernandes, C. (2007): Religious Tourism in Northern Portugal, str. 215-238., u Richards, G. (ed.) (2007): Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. Binghampton, New York: The Haworth Press.

17.    Hendija, Z. (2006): Kamping turizam, str. 65-91., u Čorak, S., Mikačić, V. (ur.) (2006): Hrvatski turizam – plavo bijelo zeleno. Zagreb: Institut za turizam.

18.    Horak, S. (2006): Tranzitni turizam, str. 93-117., u Čorak, S., Mikačić, V. (ur.) (2006): Hrvatski

19.    Hendija, Z. (2004): Obilježja kamping turizma u Europi. Turizam, Vol. 52., No. 3: 321-322.

20.    Uravić, L. (2002): Alternativni vidovi turističke ponude. U: Meler, M. (ur.) Zbornik radova Znanstvenog skupa Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske, Osijek, 7. i 8. lipnja 2002. Osijek: Ekonomski fakultet, Poreč: Institut za poljoprivredu i turizam, 339-350.

21.    Pančić Kombol, T. (2000): Selektivni turizam. Matulji: TMCP Sagena.

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.