Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poslovanje turističkih agencija

Naziv predmeta Poslovanje turističkih agencija
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Vladanje stručnim znanjima i tehnikom rada u okviru složenog organizacijskog sustava poduzeća turističkog posredovanja.
1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Turističke agencije – operativno poslovanje Razina: 6 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Dizajnirati organizaciju poslovanja u komercijalnim i posebnim odjelima agencije.

·         Identificirati i usporediti tipove turističkih agencija i komentirati njihove operativne karakteristike i poziciju u odnosu na cjelokupni sustav poslovnih odnosa u turizmu.

·         Utvrditi faze u kreiranju turističkih aranžmana, kalkulaciju cijene, tarife  i plasman istog.

·         Upravljati, analizirati i ocjenjivati poslovne rezultate putničke agencije uz identifikaciju specifičnosti financijskog poslovanja agencije.

·         Preispitati pravne aspekte poslovanja turističkih agencija sa partnerima i klijentima.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Usporediti sve tipove turističkih agencija i objasniti njihovu operativnu  poziciju i misiju u odnosu na cjelokupni sustav turizma. Napraviti kalkulaciju cijene aranžmana prema zadanim troškovnim i drugim inputima. Komentirati kriterije financijske uspješnosti poslovanja turističkih agencija.

Naziv skupa ishoda učenja: Turističke agencije – marketing i prodaja Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Istražiti tržište potražnje za uslugama turističke agencije uz definiranje tržišnih segmenata.

·         Obrazložiti sadržaj marketinškog plana glavnih tipova turističkih agencija.

·         Analizirati učinke aktualnih trendova u  prodaji i distribuciji ( npr. E-commerce) na poslovanje turističkih agencija.

·         Operirati online rezervacijskim sustavima i optimizirati komercijalnu poziciju turističkih agencija u odnosu na globalne rezervacijske sustave.

·         Kreirati plan i provesti aktivnosti promocije usluga turističkih agencija.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi metode i tehnike istraživanja tržišta potražnje za uslugama turističkih agencija i način na koji se turističke agencije trebaju prilagoditi konkurenciji online turističkih agencija. Kritički analizirati online distribucijski sustav turističkih aranžmana i usluga. Objasniti sadržaj marketinškog plana i plana promocije turističkih agencija.

1.3.     Sadržaj predmeta
Teorija posredovanja u turizmu. Udruživanje turističkih agencija. Vrste i podjela turističkih agencija. Proces reprodukcije i poslovanja poduzeća turističkog posredovanja. Tržišna koncepcija i politika poslovanja u turističkom posredovanju. Politika prodaje (plasman). Promotivna politika. Organizacija poduzeća turističkog posredovanja.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,4 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,6 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,2 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 5 bodova;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         vježbe:: 32 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Vukonić, B., Keća, K., Pukšak, I. (2015): Turističke agencije. Zagreb: VPŠ Libertas
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Dulčić, A. (2005): Turističke agencije: poslovanje i menadžment. Split: Udžbenici Sveučilišta u Splitu

2.       Čavlek, N. (1998): Turoperatori i svjetski turizam. Zagreb: Golden marketing

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.