Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poslovanje turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Poslovanje turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Provesti i vrednovati najvažnije forme situacijske analize te kreirati poslovni plan turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

·         Odabrati najvažnije premise za strateško planiranje u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

·         Primijeniti najvažnije organizacijske modele u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

·         Primijeniti vještine  snalažljivog, inovativnog lidera i menadžera koji  brzo ostvaruje ciljeve i potiče članove tima na isto.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Proces planiranja u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu. Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Provesti i vrednovati najvažnije forme situacijske analize u turističkom poslovanju (SWOT, PEST, STEEPLE,  stablo problema i dr.).

·         Kreirati poslovni plan turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu uključujući izračun financijske izvedivosti.

·         Preporučiti uređenje interijera i eksterijera u skladu s etnološkim nasljeđem.

·         Kreirati paletu usluga turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

·         Odabrati najvažnije premise za strateško planiranja u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Provesti SWOT, STEEPLE i PEST analizu za perspektivu izgradnje/osnivanja zadanog modela turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu na zadanoj lokaciji. Identificirati  najvažnije ciljeve u okviru strateškog plana restrukturiranja/osnivanja turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu na nekoj zadanoj lokaciji i okruženju..

Naziv skupa ishoda učenja: Proces organiziranja  u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Vrednovati i primijeniti najvažnije organizacijske modele u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu prema poslovnom profilu istog i primijeniti dinamiku promjene organizacijskog modela u zavisnosti od date situacije.

·         Sistematizirati radna mjesta prema datom organizacijskom modelu turističko – ugostiteljskog subjektu u ruralnom turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predložiti adekvatan organizacijski model uključujući plan angažiranog osoblja i sredstava za organizaciju manifestacije (eventa) npr.” U posjet starim vremenima”. Objasniti procesni model organiziranja u okviru turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

Naziv skupa ishoda učenja: Vodstvo (leadership) u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Vrednovati najvažnije elemente teorije leadership-a u kontekstu poslovanja u turizmu uključujući situacijske, aspekte, nepredviđene okolnosti, put do cilja, interakciju transformaciju i psihodinamiku.

·         Utvrditi jasne vizije i ciljeve za postizanje željenih rezultata.

·         Primijeniti vještine  snalažljivog, inovativnog lidera i menadžera koji  brzo ostvaruje ciljeve i potiče članove tima na isto.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti najvažnije elemente teorije leadership-a i njihovu primjenu. Kreirati i opisati glavne vizije i ciljeve na osnovu zadane situacije i navesti neophodne vještine u realizaciji istog.

Naziv skupa ishoda učenja: Kontroling poslovnog procesa u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi  koncept implementacije kontrolinga u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

·         Utvrditi metode i tehnike analize poslovanja i odlučivanja.

·         Primijeniti standarde i mjeriti uspješnosti poslovanja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Demonstrirati metode i tehnike analize poslovanja prema zadanom slučaju.

1.3.     Sadržaj predmeta
Važnost planiranja i strateškog marketinga u ugostiteljskom poslovanju, Metode i sredstava za analizu vanjskog i unutranjeg okruženja turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu (SWOT, PEST, STEEPLE…), Benchmarking u ugostiteljstvu i turizmu, Standardizacija i kategorizacija u ugostiteljstvu, Specifičnosti organizacijskih modela ugostiteljsko-turističkih objekata u ruralnom turizmu, Planiranje i sistematiziranje radnih mjesta u ugostiteljsko-turističkim objektima u ruralnom turizmu, Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana, Ambijent i tema ugostiteljskog objekta u ruralnom prostoru i njihov značaj za pozicioniranje na tržištu, Teorija vođenja u kontekstu upravljanja turističko-ugostiteljskim objektom u ruralnom turizmu, Funkcije, sposobnosti i odnosi menadžera (menadžmenta) pri upravljanju turističko-ugostiteljskim objektom u dinamičnom i promjenjljivom okruženju, Taktike stvaranje timova, upravljanje timovima i delegiranje, Kontroling u turističko-ugostiteljskom subjektu: računovodstvo, prognoziranje prihoda, proračun i financijska izvješća, interne kontrole i revizije.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i sedminarske nastave uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je  izrada samostalnog projekta u okviru seminarske nastave te izrada zadatka vezanog uz terensku nastavu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,7 ECTS boda Usmeni ispit 0,4 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1,6 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bakan, R., (2016): Poslovanje turističko – ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu, Visoka škola Virovitica (autorizirana predavanja)

2.       Cerović, Z.; Pavia, N.; Galičić, V. (2005): Organizacija i kategorizacija ugostiteljskih objekata, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

3.       Hayes, D.K., Ninemeier, J.D. (2005): Upravljanje hotelskim poslovanjem, M plus, Zagreb

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J,C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu, Mate, Zagreb

2.       Getz, D., Karlsen, J. (2004): The Familly Business in tourism and hospitality, CABI Publishing, Cambridge MA, USA

3.       Mutinho, L. (2005): Strateški menadžment u turizmu, Masmedija, Zagreb

4.       Ružić, P. (2006): Vodič u ekonomiku i organizaciju ugostiteljskog poduzeća, Visoka poslovna škola Višnjan

5.       Walker, J.W. (2008): The rastaurant – from concept to operation, John Wiley & Sons Inc., New Jersey

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.