Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovna etika

ŠIFRA I NAZIV PREDMETA
POSLOVNA ETIKA
STATUS PREDMETA
Izborni
SEMESTAR
4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
3
Broj sati (P + V + S)
45+0+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Cilj kolegija je upoznati studente s teorijom i praksom suvremene poslovne etike s naglaskom na shvaćanje i prihvaćanje etičkih načela poslovanja, ali i realnih problema koji se u takvom nastojanju postavljaju.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • pravilno definirati pojam poslovne etike
 • definirati pojam društvene odgovornosti organizacije
 • analizirati problematiku suvremene poslovne etike u zemlji i svijetu
SADRŽAJ PREDAVANJA
Pojam i definicija poslovne etike. Pokušaj integracije različitih pristupa u poslovnoj etici i recentna kretanja u poslovnoj etici.Etika u poslovnim organizacijama.Definiranje i objašnjenje poslovno etičkih vrlina.Razrada poslovne etike vrlina s obzirom na pojedinca – individuu individualna etika.Etika vrlina na razini dio-dio i dio- cjelina. Principien Lehre poslovno etički pristup njemačkog govornog područja.Poslovno etički pozitivizam. Poslovna etika Adama Smitha nevidljiva ruka kao čimbenik etičkog usklađivanja gospodarstva (klasični pristup). Suvremeni trendovi u poslovnoj etici načela. Pokušaj usklađivanja suvremenih trendova. Pisana objektivna pravila etičkog ponašanja u poslovanju. Ljudska prava, zaštita ljudskih prava, profesionalni kodeksi. Poslovno etički kodeksi s obzirom na subjektivno zainteresirane sudionike organizacije (stakeholders) i poslovno etički kodeksi s obzirom na objektivno zainteresirane sudionike organizacije (shareholders). Etika nepisanih i neformalnih pravila.Pravila pristojnog ponašanja na radnom mjestu, pristojno ponašanje i etika u poslovnom komuniciranju, etika i protokol poslovnih sastanaka.
SADRŽAJ SEMINARA/VJEŽBI
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

PREDAVANJA:

 • predavanja,
 • diskusije,
 • simulacije,
PRAĆENJE RADA STUDENATA:
 • Pohađanje nastave
 • Aktivnost na nastavi
 • Pisanje eseja
 • Kontinuirana provjera znanja
 • Pismeni ispit, usmeni ispit
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminara, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
 1. Bebek, B., Kolumbić, A.(2005): Poslovna etika. Zagreb: Sinergija
DOPUNSKA LITERATURA
 1. Pearsons, J. C. (1990): Spitzberg, B. H., Interpersonal Communication-Concept, Components, and Contexts, WM. C. Brown Publishers, USA.
 2. Jandt, F.( 2002): Intercultural Communication. London: Sage Publications
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.