Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovna statistika

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNA STATISTIKA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+45+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Savladavanje temeljnih metoda i postupaka statističke analize potrebnih za samostalnu operativnu statističku analizu slučajeva iz realne poslovne prakse.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Potrebani položeni predmeti: Matematika (I) i Financijska matematika (II).
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Utvrđuje značajke statistike kao znanstvene discipline

·          Primjenjuje metode uređivanja podataka

·          Primjenjuje metode grafičkog prikazivanja podataka

·          Interpretira karakteristike promatranih pojava na temelju njihove grafičke analize

·          Izračunava i interpretira brojčane pokazatelje deskriptivne statistike

·          Izračunava, analizira i interpretira primjenom funkcija MS Excel-a brojčane pokazatelje deskriptivne statistike.

·          Primjenjuje definiciju vjerojatnosti a priori i a posteriori pri rješavanju zadataka.

·          Razlikuje diskretne i kontinurirane slučajne varijable

·          Rješava zadatke primjenom formula za očekivanu vrijednost, varijancu, standardnu devijaciju, koeficijent varijacije

·          Razlikuje distribucije vjerojatnosti (Binomna, Poissonova, Normalna)

·          Rješava zadatke primjenom formula za distribucije vjerojatnosti (Binomna, Poissonova, Normalna)

·          Opravdava odabir regresijske i korelacijske analize u analizi realnih podataka

·          Opravdava odabir i koristiti regresijski model za predviđanje vrijednosti jedne varijable na temelju vrijednosti druge varijable (utvrditi uzročno posljedičnu vezu između promatranih pojava)

·          Utvrđuje stupanj korelacije (povezanosti) između promatranih pojava

·          Interpretira dobivene brojčane pokazatelje u smislu prirode povezanosti između promatranih varijabli

·          Primjenjuje pokazatelje dinamike u analizi vremenskog niza

·          Primjenjuje grafičku metodu analize dinamike kretanja pojave u vremenskom razdoblju

·          Koristiti trend model za ocjenu kretanja promatrane pojave u proteklom razdoblju i procijeniti reprezentativnost modela

·          Predviđa vrijednost promatrane varijable za buduće razdoblje na temelju trend-modela

·          Interpretira izračunate pokazatelje analize vremenskog niza

·          Utvrditi značajke inferencijalne statistike

·          Opravdati odabir metode za procjenu aritmetičke sredine, totala i proporcije osnovnog skupa

·          Procijeniti parametre osnovnog skupa na temelju uzorka

·          Interpretirati izračunate parametre osnovnog skupa

SADRŽAJ PREDAVANJA
Pojam i zadaća statistike. Statistička obilježja: pojam, vrste i karakteristike. Promatranje i prikupljanje podataka. Sređivanje podataka. Grafičko i tablično prikazivanje podataka. Srednje vrijednosti: aritmetička sredina, geometrijska sredina, harmonijska sredina, mod, medijan, kvartili. Mjere raspršenosti (disperzije): raspon varijacije, varijanca, standardna devijacija. Mjere asimetrije i zaobljenosti. Vjerojatnost, teorijske distribucije. Korelacija: linearna korelacija, korelacija ranga. Regresija: jednostruka linearna regresija, ocjena koeficijenata, odstupanja. Analiza vremenskih nizova. Grafičko prikazivanje. Pojedinačni i skupni indeksi. Srednje vrijednosti. Linearni trend.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

·          Istraživanje

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.         M. Čižmešija, N.K. Živadinović (2012): Uvod u gospodarsku statistiku, priručnik, Element, Zagreb
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Galić, R. (2004): Vjerojatnost. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek

2.        Galić, R. (2004): Statistika. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek

3.        Šošić, I. (2006): Primjenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga (CD – programska podrška)

4.        Šošić, I., Serdar, V. (2002): Uvod u statistiku. Zagreb: Školska knjiga

5.        Rozga, A. (1997): Statistika za ekonomiste. Split: Ekonomski fakultet Split

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.