Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovni engleski jezik 1

 STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK  I
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P + V + S) 15+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razviti kompetencije kao što su sposobnost razumijevanja i ispravne uporabe modernog engleskog jezika u govoru i pisanju u poslovnoj komunikaciji.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Formulirati rečenice pravilno koristeći i kombinirajući sadašnja, prošla i buduća glagolska vremena

·          Procijeniti koji član koristiti u određenoj situaciji (određeni, neodređeni, bez člana)

·          Pravilno koristiti idiomatske izraze vezane uz poslovne odnose

·          Razumijevanje i uporaba stručnog  vokabulara vezanog uz pojam brenda, strukturu tvrtke, oglašavanje, financije

·          Argumentirano raspravljati o autentičnim oglasima i procijeniti njihov učinak

·          Prezentirati svoju omiljenu robnu marku (brend) i obrazložiti zašto je uspješna

·          Procijeniti relevantne podatke na stranom jeziku pri zapošljavanju osobe, pravilno koristiti izraze pri pisanju oglasa za posao ili pisanju pisama prijave na natječaj

·          Usporediti način čitanja brojeva i različitih izraza koji uključuju brojeve u hrvatskom i engleskom jeziku, pravilno koristiti izraze za opisivanje trendova u poslovanju i grafikona

·          Napisati kratak email poslovne tematike poštujući pravila neformalnog i formalnog pisanja/registar

·          Prosuditi važnost kulturne osviještenosti u poslovnom svijetu (na temelju podataka iz teksta i poslušanog intervjua)

·          Identificirati svrhu i ishod telefonskog poziva, pravilno koristiti vokabular vezan uz telefonsko dogovaranje termina

·          Na temelju pročitanog teksta prosuditi jesu li tvrdnje vezane uz tekst i stav autora teksta istinite ili ne

·          Na temelju argumenata iznesenih u novinskom članku usporediti položaj žena u poslovnom svijetu nekad i danas

SADRŽAJ PREDAVANJA
Osnove engleskog jezika i gramatike. Izgovor. Struktura rečenice. Vrste riječi. Komparacija pridjeva. Imenice. Članovi. Glagolska vremena. Modalni glagoli. Osnovna terminologija iz područja ekonomije, transporta, menadžmenta, marketinga, računovodstva, bankarstva, promocije i odnosa s javnošću. Najčešće poslovne situacije (predstavljanje i upoznavanje poslovnih partnera, telefoniranje, poslovni sastanci, prezentacije, pritužbe i odgovorna pritužbe, poslovno ugovaranje i pregovaranje), odgovarajući vokabular i frazeologija. Poduzeća. Opisivanje poduzeća. Uspješne prezentacije. Osnove pisane poslovne komunikacije. Prijava na natječaj za posao. Pisanje životopisa (curriculum vitae). Razgovor za dobivanje radnog mjesta. Selekcija kandidata. Razumijevanje kulturoloških i društvenih različitosti.
SADRŽAJ VJEŽBI
Sadržaj predavanja prenosi se na vježbe na kojima se primjenjuje ponavljanje, uvježbavanje i utvrđivanje materijala s predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          rad na zadacima iz gramatike

·          upotreba jezičnih zakonitosti kroz pisane i govorene rečenice i tekstove

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: “3rd Edition Intermediate Market Leader” – Business English Course Book, Pearson 2010

2.        Rogers, J.: “3rd Edition Intermediate Market Leader” – Business English Practice File, Pearson 2010

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Špiljak,V. Hrvatsko-engleski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

2.        Špiljak, V. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

3.        Babić: Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski ekonomski rječnik. Zagreb: Mate d.o.o.

4.        Ivir, V. Hrvatsko-engleski rječnik poslovno administrativnog nazivlja. Zagreb: Školska knjiga

5.        Radoš – Meler (2002): Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek

6.        Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge Univerity Press

7.        Mascull, B.: Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press

8.        Oxford Business English Dictionary, Oxford University Press

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.