Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovni engleski jezik 2

 STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 2. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P + V + S) 15+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razviti kompetencije kao što su sposobnost razumijevanja i ispravne uporabe modernog engleskog jezika u govoru i pisanju u poslovnoj komunikaciji.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
–  razlikovati i usvojiti u pisanju aktiv i pasiv

–  usvojiti pogodbene rečenice i slaganje vremena

–  razumjeti i primjenjivati pravila poslovnog komuniciranja na sastancima i poslovnog pregovaranja

–  naučiti terminologiju vezanu za poslovne sastanke i pregovaranje

–  nabrojiti pojmove u marketingu i poslovnoj promidžbi

–  diskutirati o poslovnoj etičnosti i usporediti s poznatim stanjem na terenu

–  naučiti pisati poslovna pisma ponude , odgovora na ponudu, narudžbu i odgovor na narudžbu

SADRŽAJ PREDAVANJA
Pasiv. Aktivne i pasivne rečenice. Upravni i neupravni govor. Slaganje glagolskih vremena. Kondicional. Kondicionalne rečenice. Osnove poslovnog komuniciranja. Poslovni sastanci, vokabular i odgovarajuća terminologija. Vođenje poslovnog sastanka. Otvaranje sastanka. Iznošenje činjenica, traženje mišljenja, prekidanje, traženje i davanje objašnjenja. Predlaganje zaključaka. Zaključivanje poslovnog sastanka. Osnovna terminologija i frazeologija u vezi s pripremom i vođenjem poslovnih pregovora. Taktika u pregovaranju. Proizvodnja. Proizvod. Kvaliteta. Etičnost u poslovanju Marketing. Promidžba. Poslovno dopisivanje. Pravila. Vokabular i frazeologija. Izgled i vrste poslovnih pisama s odgovarajućom frazeologijom. Oblici i jezik poslovne korespondencije. Upit. Odgovor na upit. Ponuda. Odgovor na ponudu. Narudžba. Odgovor na narudžbu. Račun. Plaćanje. Pozivi.
SADRŽAJ VJEŽBI
Sadržaj predavanja prenosi se na vježbe na kojima se primjenjuje ponavljanje, uvježbavanje i utvrđivanje materijala s predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

–  predavanja,

–  diskusije,

–  simulacije

VJEŽBE:

– Rad na zadacima iz gramatike

– Upotreba jezičnih zakonitosti kroz pisane i govorene rečenice i tekstove.

– Pisanje poslovnih pisama.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
–  Pohađanje nastave

–  Aktivnost na nastavi

–  Kontinuirana provjera znanja

–  Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.       Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: “3rd Edition Intermediate Market Leader” – Business English Course Book, Pearson 2010

2.       Rogers, J.: “3rd Edition Intermediate Market Leader” – Business English Practice File, Pearson 2010

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Ashley, A., A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press

2.        Oxford Business English Dictionary, Oxford: University Press

3.        Brieger, Sweeney, The Language of Business English, Prentice Hall

4.        Špiljak, V. Hrvatsko-engleski poslovni rječnik. Zagreb:Masmedia

5.        Špiljak, V. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

6.        Babić: Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski ekonomski rječnik. Zagreb: Mate d.o.o.

7.        Ivir, V. Hrvatsko-engleski rječnik poslovno administrativnog nazivlja. Zagreb: Školska knjiga

8.        Radoš – Meler (2002): Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek

9.        Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge: Univerity Press

10.     Mascull, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge: University Press

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA

Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.