Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Poslovni engleski jezik 2

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Izborni
GODINA
2. godina (4. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
4
Broj sati (P + V + S)
60 (30P+30V+0S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • razumjeti i na poslovnom engleskom jeziku objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija
 • razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične angloameričke tekstove s temama iz spomenutih područja
 • prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz specificiranih ekonomskih domena na poslovni engleski jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Kolegij Poslovni engleski jezik II nadogradit će i proširiti jezična znanja i vještine kolegija Poslovni engleski jezik I iz 1. semestra.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • stvaranje svijesti o značenju poslovnog engleskog jezika u suvremenom menadžmentu i poduzetništvu
 • pregled i usvajanje osnovne poduzetničke terminologije na poslovnom engleskom jeziku
 • uspješno tumačenje i korištenje angloameričkih konverzacijskih modela u skladu s navedenim poduzetničkim temama
 • uvježbavanje te prikladno i gramatički točno izražavanje osnovnih jezičnih funkcija (zamolba, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd.) na poslovnom engleskom jeziku
 • kritička prosudba i povezivanje općeg znanja o menadžmentu i poduzetništvu na hrvatskom s odabranim sadržajima na poslovnom engleskom jeziku
 • pripremljenost za samostalnu osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku, uz uvažavanje hrvatskih nacionalnih posebnosti unutar suvremenog menadžmenta i poduzetništva
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Okvirne teme u 4. semestru uključivat će područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kulturama. Studenti će nastaviti čitati i interpretirati nespecijalističke tekstove na poslovnom engleskom jeziku te ciljano učiti stručni vokabular vezan uz okvirne teme.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • vježbe
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • ostalo: konzultacije
1.6. KOMENTARI
Kolegij Poslovni engleski jezik II tematski će sinergijski obogatiti sadržaje diplomskog stručnog studija obrađene na materinskom jeziku tijekom 3. i 4. semestra smjera Menadžment malih i srednjih poduzeća.
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu (minimalno 70% nazočnosti na predavanjima) i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi. Provjere znanja kolokviranjem bit će kontinuirane. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa bit će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Aktivan pristup promiče logičko studentsko zaključivanje te podrazumijeva redovitu nazočnost i sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
0,8 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,4 ECTS bodova
Seminarski rad
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
0,9 ECTS bodova
Usmeni ispit
0,6 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
0,4 ECTS bod
Kontinuirana provjera znanja
0,9 ECTS bodova
Referat
Praktični rad
Portfolio
Vježbe
1 ECTS bod
1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)
 • projekt: 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijevat će sudjelovanje u nastavi (postavljanjem pitanja i odgovaranjem na njih), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student će aktivnim sudjelovanjem u nastavi moći maksimalno postići 2,5 bodova.

Kolokviji:
Dva pismena predispita (kolokvija) od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova.

Vježbe:
Uz aktivan pristup nastavi, studenti će biti dužni u kontinuitetu riješiti svih 10 predviđenih vježbi, strukturiranih tako da se svaka sljedeća vježba kumulativno i logički nadovezuje na sadržaj prethodne vježbe. Produkt vježbi bit će izrađen i prezentiran projekt, kojim će student moći maksimalno ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:
Studenti koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i vježbi i kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija). Studenti koji budu ostvarili manje od 40 bodova imat će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvarit će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit bit će održavan prema naznačenim terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU-a (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćat će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecat će na visinu ocjene i ukupno može donijeti 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena bit će formirana na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.
Maksimalan broj bodova kojeg će student moći postići u ovom kolegiju iznosit će 100 bodova. Konačna ocjena bit će izračunata prema sljedećoj kriterijskoj tablici, unutar koje će biti pripremljena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova, u skladu s normalnom (Gaussovom) raspodjelom:

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate), Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004. (sadrži audio CD)
 • Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook (Intermediate), Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.
 • Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik, ZG: ŠK, 2006.
 • Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga, ZG: ŠK, 2004.
Cjelokupno gradivo nužno za svladavanje predmeta i polaganje ispita bit će izloženo tijekom predavanja i vježbi, nadopunjeno nastavnim materijalima koji će biti dostupni na internetskim stranicama kolegija. Uz studentovo pažljivo praćenje nastave i vođenje bilješki, ne će biti nužna druga osnovna literatura za uspješno polaganje ispita.
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Cotton, David i dr., Market Leader Intermediate: Business English Course Book, Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2005.;
 • Rogers, John, Market Leader Intermediate: Business English Practice File, 3. izd., Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2010.;
 • O’Driscoll, Nina, Market Leader Marketing: Business English, Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2010.;
 • Lougheed, Lin, Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: Intermediate, 2. izd., White Plains, NY: Pearson Education, Inc., 2003.
 • Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja, ZG: ŠK, 2007.
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.