Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poslovni engleski jezik 3

Naziv predmeta Engleski jezik[1]
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.,2.,3. godina (svi semestri)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 12
Broj sati (P+V+S) 90P+180V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·            Osposobiti studente za korištenje engleskog jezika u govoru i pismu pri opisivanju poslova u turističkom sektoru, opisivanju destinacija i interpretiranju podataka iz grafikona.

·            Osposobiti studente za korištenje engleskog jezika u govoru i pismu pri prezentiranju turističkih proizvoda. Osposobiti studente za pisanje e-maila ili pisama u situaciji prikladnom jezičnom registru.

·            Osposobiti studente za korištenje engleskog jezika u govoru i pismu pri odabiru odgovarajućeg tipa odmora za pojedinog klijenta. Upoznati studente s terminologijom i različitim vrstama diskursa vezanim uz zračni prijevoz.

·            Osposobiti studente za usmenu i pisanu komunikaciju s gostima u hotelskom okruženju, te za pružanje informacija u sklopu turističkog informativnog centra.

·            Osposobiti studente da u govoru i pismu prezentiraju destinaciju ruralnog turizma, nacionalno jelo, festival ili atrakciju.

·            Osposobiti studente za pisanje složenijih vrsta teksta na engleskom jeziku, te za usmenu komunikaciju u specifičnim situacijama i  s različitim vrstama klijenata.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Razumijevanje diskursa teksta na engleskom j. Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Sažeto prepričati, parafrazirati i izvesti zaključke u usmenom ili pisanom obliku na temelju pročitanih ili odslušanih diskursa različite tematike

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Interpretirati pročitani/odslušani diskurs vlastitim riječima te iznijeti vlastito mišljenje o ključnim aspektima diskursa.

Naziv skupa ishoda učenja: Verbalne komunikacijske vještine na engleskom j. Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         U pisanom i usmenom obliku primjenjivati širok spektar riječi, te gramatičke, sintaktičke i lingvističke zakonitosti jezika na naprednoj razini poznavanja stranoga kao drugog jezika koji se očituje u tečnosti i kompetentnosti spontanog izričaja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Prezentirati temu (npr. Prezentirati sadržaje hotela s obzirom na ciljanu skupinu gostiju: business hotel, family-run hotel; hostel; luxury hotel)

Naziv skupa ishoda učenja: Uporaba engleskog jezičnog registra Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Primjenjivati specifične funkcije i registre jezika ovisno o kontekstualnim situacijama u pisanom i govornom obliku.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Odgovoriti pisano na pritužbu gosta/Odgovoriti usmeno na pritužbu gosta; Poslati upit marketinškoj agenciji; dogovorite ugovor s aviokompanijom.

Naziv skupa ishoda učenja: Vještina pisanja složenih seminara na engleskom Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Primijeniti pravila pisanja složenih sastavaka (eseja, seminara) u vlastitom pisanom izričaju

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napisati esej o razlici između hotela od 5 zvjezdica i kruzera od 5 zvjezdica.

1.3.     Sadržaj predmeta
PE1

TEME: What is tourism?; World destinations; Tour operators; Tourist motivations.

VOKABULAR: adjectives for job skills, industry sectors, tourism attractions, tour operation, reasons for travel.

GRAMATIKA: modal verbs, Present Simple, Present Continuous, Present Simple Passive, Present Simple questions, prepositions of time, describing trends.

PE2

TEME: Travel agencies; Transport in tourism; Accomodation; Marketing and Promotion.

VOKABULAR: sales terms, transport words, types of accommodation, marketing and advertising terminology.

GRAMATIKA: open and closed questions, comparison of adjectives, verb patterns.

PE3

TEME: The airline industry; Holidays with a difference; Reservation and sales; Airport departures.

VOKABULAR: air travel terminology, types of holiday, reservations, airport services.

GRAMATIKA: polite questions, conditional sentences, giving orders.

PE4

TEME: Arrivals; A place to stay; Tourist information services; Holiday rep.

VOKABULAR: car hire, new arrivals, information types, holiday health.

GRAMATIKA: greeting and introducing, describing locations, giving directions, giving advice, talking about obligation.

PE5

TEME: Eating out; Rural tourism; Attractions and events; On tour.

VOKABULAR: food, rural tourism terminology, weather words, types of visitors, standards of performance.

GRAMATIKA: relative clauses, predictions, passive, language of calming and dealing with crisis.

PE6

TEME: Hotel entertainment; Specialized tourism; Business travel; Checking out.

VOKABULAR: the perfect worker, describing disability, business travel terminology, front office duties.

GRAMATIKA: indefinite pronouns, responding to requests, describing dimensions, responding to problems.

1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti su obvezni pohađati vježbe (minimalno 70% nazočnosti na vježbama), što je uvjet za potpis indeksa za uredno izvršavanje obveza. Pohađanje vježbi provjeravat će se potpisnim listama, a aktivnost na nastavi periodičnim, nenajavljenim nastavnim zadacima. Pohađanje predavanja nije obvezno, ali se preporučuje u svrhu lakšeg savladavanja sadržaja kolegija. Provjere znanja kolokviranjem su kontinuirane. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji ostvare pravo na potpis indeksa mogu pristupiti ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 3 ECTS boda Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS boda Usmeni ispit 1,1 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 6 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

1)       pohađanje vježbi: 5 bodova;

2)       aktivnost na vježbama: 5 bodova;

3)       kontinuirana provjera znanja (kolokviji) / pismeni ispit: 60 bodova;

4)       usmeni ispit: 30 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Walker R., Harding K., Oxford English for Careers – Tourism 1, Oxford University Press, 2010.

2.       Walker R., Harding K., Oxford English for Careers – Tourism 2, Oxford University Press, 2010.

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.        Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2010.
1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

[1] Opisani program za engleski jezik podrazumijeva učenje poslovnog engleskog jezika za sektor turizma i ugostiteljstva kroz šest semestara