Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovni engleski jezik 3

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 3. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P + V + S) 15+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razviti kompetencije kao što su sposobnost razumijevanja i ispravne uporabe modernog engleskog jezika u govoru i pisanju u poslovnoj komunikaciji.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Potrebni položeni predmeti: Poslovni engleski jezik I (I), Poslovni engleski jezik II (II).
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Ispravno odabrati i koristiti idiome i ključni vokabular vezan uz poslovno komuniciranje

·          Pravilno koristiti sadašnja i prošla glagolska vremena (npr. pri opisivanu povijesnog razvoja neke tvrtke)

·          Formulirati i aktivno koristiti složenice vezane uz područje marketinga

·          Primijeniti i upotrijebiti usvojene pojmove u raspravi o uspješnom komuniciranju

·          Napisati službeni e-mail poslovne tematike koristeći pravilne formulacije i vokabular

·          Raspravljati o različitim oblicima rizika pri poslovanju koristeći prikladni vokabular

·          Odabrati prikladne poslovne savjete za poslovanje u određenoj stranoj državi

·          Na temelju odslušanog intervja o temi iz područja marketinga izvesti zaključke/usporediti način poslovanja u Hrvatskoj i nekoj drugoj zemlji

·          Analizirati tekst vezan uz različitosti poslovanja u različitim kulturama

·          Postaviti hipoteze prije čitanja teksta i potvrditi ih analizom pročitanog

SADRŽAJ PREDAVANJA
Komunikacija. Dogovaranje poslovnog sastanka. Pozivanje, prihvaćanje i odbijanje poslovnih poziva. Telefoniranje.

Odgovaranje na telefonske pozive. Primanje i ostavljanje telefonskih poruka. Dočekivanje gostiju i poslovnih partnera. Predstavljanje i upoznavanje. Utvrđivanje i pisanje dnevnog reda. Pisanje zapisnika. Pisanje izvješća. Različiti pristupi u pregovaranju. Pitanja i objašnjavanja. Postizanje ciljeva pregovaranja. Plan djelovanja. Vođenje bilježaka za vrijeme poslovnog sastanka i osnovna terminologija. Rad u timu. Upravljanje krizom. Preuzimanja poslovnih subjekata.

SADRŽAJ VJEŽBI
Sadržaj predavanja prenosi se na vježbe na kojima se primjenjuje ponavljanje, uvježbavanje i utvrđivanje materijala s predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Rad na zadacima iz gramatike

·          Upotreba jezičnih zakonitosti kroz pisane i govorene rečenice i tekstove.

·          Pisanje poslovnih pisama.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.       Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: “3rd Edition Upper Intermediate Market Leader” – Business English Course Book, Pearson 2011

2.       Rogers, J.: “3rd Edition Upper Intermediate Market Leader” – Business English Practice File, Pearson 2011

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Ashley, A., A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press

2.        Oxford Business English Dictionary, Oxford: University Press

3.        Brieger, Sweeney, The Language of Business English, Prentice Hall

4.        Špiljak, V. Hrvatsko-engleski poslovni rječnik. Zagreb:Masmedia

5.        Špiljak, V. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

6.        Babić: Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski ekonomski rječnik. Zagreb: Mate d.o.o.

7.        Ivir, V. Hrvatsko-engleski rječnik poslovno administrativnog nazivlja. Zagreb: Školska knjiga

8.        Radoš – Meler (2002): Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek

9.        Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge: Univerity Press

10.     Mascull, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge: University Press

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.