Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovni engleski jezik 4

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK  IV
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 4. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P + V + S) 15+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Razviti kompetencije kao što su sposobnost razumijevanja i ispravne uporabe modernog engleskog jezika u govoru i pisanju u poslovnoj komunikaciji.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA

Poslovni engleski II jezik (II)

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
–  uvježbavati kroz primjere tvorbu riječi pomoću afiksa

–  upotrebljavati složenice u konkretnim rečenicama

–  uvježbavati pretvorbu iz neformalnog u formalno izražavanje u govoru i pisanju.

–  Usvojiti terminologiju vezanu za poslovnu administraciju u bankarstvu i računovodstvu

–  čitati i diskutirati o maloprodaji, veleprodaji i franšizama

–  naučiti strukturu i svrhu pisanja godišnjeg poslovnog izviješća

–  naučiti strukturu i dijelove ugovora i pisanje sažetaka

–  upoznati se s terminologijom IT-a, novim oblicima poslovanja

–  diskutirati o mogućnostima poslovanja u budućnosti

–  uvježbavati formalno pisanje elektroničke pošte

SADRŽAJ PREDAVANJA
Tvorba riječi. Upotreba prefiksa, sufiksa, složenica. Sinonimi. Parafraziranje. Formalno i neformalno izražavanje u govoru i pisanju. Poslovna administracija pri bankarstvu i računovodstvu. Maloprodaja i franšize. Godišnje poslovno izvješće. Pisanje sažetaka. Ugovori. Dijelovi i vrste ugovora. Elektronsko poslovanje. Kupovanje putem interneta. Osnovni pojmovi iz područja IT. Novi oblici poslovanja. Budućnost poslovanja. Formalno pisanje elektroničke pošte.
SADRŽAJ VJEŽBI
Sadržaj predavanja prenosi se na vježbe na kojima se primjenjuje ponavljanje, uvježbavanje i utvrđivanje materijala s predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

–  predavanja,

–  diskusije,

–  simulacije

VJEŽBE:

–  Rad na zadacima iz gramatike

–  Upotreba jezičnih zakonitosti kroz pisane i govorene rečenice i tekstove.

–  Pisanje poslovnih pisama.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
–  Pohađanje nastave

–  Aktivnost na nastavi

–  Kontinuirana provjera znanja

–  Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenata provjerava se tijekom nastave redovitim sudjelovanjem na nastavi i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenata formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenata na predavanjima- 10 bodova, ocjene na kolokvijima ili ocjene pismenog dijela ispita- 40 bodova i usmenog dijela ispita- 50 bodova, što čini ukupno 100. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.       Cotton, D., Falvey, D., Kent, S.: “3rd Edition Upper Intermediate Market Leader” – Business English Course Book, Pearson 2011

2.       Rogers, J.: “3rd Edition Upper Intermediate Market Leader” – Business English Practice File, Pearson 2011

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Fabre, E. Professional English in Use, ICT. Cambridge: University Press

2.        Ashley, A., A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: University Press

3.        Oxford Business English Dictionary, Oxford University Press

4.        Strutt, P.(1992): Longman Business English Usage. New York: Longman

5.        Pilbeam, A., Market Leader, International Management. New York: Longman

6.        Špiljak, V. Hrvatsko-engleski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

7.        Špiljak, V.: Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia

8.        Babić: Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski ekonomski rječnik, Zagreb: Mate d.o.o.

9.       Ivir, V. Hrvatsko-engleski rječnik poslovno administrativnog nazivlja. Zagreb: Školska knjiga

10.     Mascull, B.: Business Vocabulary in Use. Cambridge: University Press

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.