Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poslovni informacijski sustavi u turizmu

Naziv predmeta Poslovni informacijski sustavi u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Razumjeti i shvatiti temeljne koncepte, principe i arhitekturu  PIS-a, s naglaskom na turizam.

·         Opisati i komentirati elemente i podsustave  PIS-a u turizmu.

·         Razumjeti i moći analizirati stratešku povezanost/značaj PIS-a u turizmu.

·         Kroz praktičnu nastavu naučiti elementarne metode grafičke specifikacije i analize poslovnih procesa u turizmu.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Koncept i struktura ICT u turizmu Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Objasniti pojam i značaj informacijskog sustava u poslovanju organizacije/poduzeća

·         Razumjeti arhitekturu i komponente poslovnog informacijskog sustava

·         Podsustavi poslovnog informacijskog sustava s naglaskom na turizam i ugostiteljstvo.

·         Izloži specifičnosti informacijskog sustava u turizmu i ugostiteljsvu

·         Razvoj poslovnih informacijskih sustava – opiši i obrazloži faze i metode

·         Strateško planiranje poslovnih informacijskih sustava – usklađivanje biznisa i PIS-a na strateškoj razini

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati pojedine komponente informacijskog sustava i objasniti njihovu ulogu. Komentirati ulogu ICT u sklopu integralnog poslovnog informacijskog sustava. Navedi bitne koncepte i pretpostavke strateškog planiranja PIS-a i njegovog usklađivanja s ciljevima biznisa (organzacij/poduzeća)

Naziv skupa ishoda učenja: ICT implementacija za CRM u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Opravdati kriterije za optimizaciju izbora ICT alata za CRM u turističko-ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

·         Preporučiti strategiju i načine za provođenje tzv. „one to one“ interakcije na online komunikacijskim platformama (društvenim mrežama i sl.).

·         Odabrati odgovarajuću odgovarajuću informacijsku tehnologiju za osiguranje i organiziranje CRM podataka

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napisati kriterije za izbor adekvatnih ICT rješenja za CRM na za zadani tip  turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu. Kreirati obrazac za formiranje baze podataka o gostima zadanog tipa turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

Naziv skupa ishoda učenja: ICT poslovna rješenja u turizmu Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Razumjeti i biti u stanju specificirati i analizirati strukturu poslovnih procesa

·         Razumjeti i biti u stanju specificirati i analizirati informacijske potrebe konkretne turističke organizacije(poduzeća)

·         Biti u stanju navesti i komentirati neke praktične slučajeve primjene ICT

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Za zadanu organizaciju/odjel izraditi dijagramsku specifikaciju: poslovnih procesa, informacijskih tokova/ zahtjeva/ potreba. Objasniti značenje dijagramske specifikacije iz prethodnog pitanja. Navedite i komentirajte zadani konkretni slučaj primjene ICT u poslovanju – komentirajte posljedice.

1.3.     Sadržaj predmeta
Pojam sustava, sistemski pristup i sistemska analiza s primjenom na  poslovne informacijske sustave. Pojam, svrha i cilj iposlovnog informacijskog sustava. Komponente i arhitektura  poslovnog informacijskog sustava. Radni poslovni sustav – poslovni procesi, poslovna pravila. Izgradnja i razvoj poslovnog informacijskog sustava – pristupi, metode i faze. Specifikacijske metode/tehnike: DTP, IDEF0, UML DA, ARIS. Dijelovi/podsustavi poslovnog informacijskog sustava s naglaskom na turizam i ugostiteljstvo. ERP sustavi. CRM sustavi. Strategijsko planiranje poslovnog informacijskog sustava. Analiza slučajeva iz prakse.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Prisutnost na vježbama je obavezna s udjelom najmanje od 80%. Svaki student mora izraditi projekt u kome će pomoću odgovarajućih dijagramskih tehnika specificirati poslovne procese i njihove informacijske tokove/ zahtjeve/ potrebe.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit 1 ECTS bod Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Na kolegiju se može osvojiti najviše 100 bodova. Ishodi učenja boduju se i provjeravaju kroz sljedeće metode:

·         Pohađanje nastave: do 7,5 bodova

·         Aktivnost na nastavi: do 2,5 bodova

·         Projekti zadatak: do 25 bodova

·         Pismeni ispit: do 40 bodova

·         Usmeni ispit: do 25 bodova

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Galičičić, V. i M . Šimunić (2006): Informacijski sustavi i elektroničko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički menadžment u Opatiji.
  2. Vuk, D. Bogati J. i I. Špeh(2015): Poslovni informacijski sustavi -autorizirani materijali
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Garača, Ž. (2008). Poslovni informacijski sustavi. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split.
1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.