Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovni informacijski sustavi

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 5. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Postići da studenti nauče i shvate temeljne koncepte, principe i arhitekturu informacijskih sustava. Kroz praktičnu nastavu (vježbe i samostalni projekti) postići da student nauče elementarne metode grafičke specifikacije informacijskih sustava.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Pravilno definirati temeljne pojmove vezane uz sustave općenito, razumjeti teorijski koncept sustava i njegovu vezu s poslovnim sustavom

·          Definirati i komentirati koncept poslovnih procesa i njegov značaj za informacijske sustave

·          Komentirati metode razvoja PIS

·          Razumjeti/komentirati te izraditi specifikaciju poslovnih aktivnosti/procesa  i njihovih tokova podataka, pomoću više grafičkih metoda: DTP, IDEF, UML/DA,    ARIS, BPMN

·          Opisati i komentirati  ulogu i zadaće PIS-a u poduzeću

·          Opisati i objasniti strukturu i dijelove/elemente PIS-a

·          Definirati i komentirati strateško planiranje PIS i njegovu povezanost sa strateškim poslovnim planiranjem

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod u kolegij temeljni koncepti: podatak, informacija, sustav, znanje, stalne promjene, inovativne osobine IS. Sustav – temeljni pojmovi: koncept sustava, okoline, input /output, upravljanje sustavom, vrste sustava. Primjena teorije sustava: sistemski pristup, sistemska analiza, modeliranje. Metode grafičke specifikacije u razvoju i analizi IS. Pojam i koncept informacijskog sustava. Arhitektura informacijskog sustava. Poduzeće kao poslovni sustav.Koncept poslovnih procesa, unapređenje i preoblikovanje PP .Uloga i zadaća PIS u poslovnom sustavu – povezivanje i usklađivanje ciljeva.Podsustavi PIS-a – ERP sustavi.Upravljanje razvojem PIS – životni ciklus , metode.Upravljanje i gospodarenje PIS-om.Napredne primjene IT .Sigurnost IS.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          demonstracije

VJEŽBE:

·          Radionice prema određenim zadacima (info-lab)

·          Rješavanje samostalnih zadataka – projekata

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Praktični rad

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi vježbi. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene vježbi, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Garača Ž. (2008): Poslovni informacijski sustavi. Split: EF Split

2.        Vuk, D. (2012): Baze podataka – autorizirana predavanja. Virovitica: VŠMTI

DOPUNSKA LITERATURA
1.         Gates, B., Hemingway, C. (1999): Poslovanje brzinom misli – uporaba digitalnog nervnog sustava, Zagreb: Izvori 2.

2.        Panian, Ž. (2001): Poslovna informatika. Zagreb: Potecon d.o.o.

3.        Cerić, V., Varga, M. (2004): Informacijska tehnologija u poslovanju. Zagreb: Element

4.         Pavlić, M. (2009): Informacijski sustavi. Rijeka: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

5. Internet izvori

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.