Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Poslovni odnosi u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Poslovni odnosi u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Poznati temeljna obilježja turističkog tržišta i ponašanja potrošača u turizmu.

·         Procijeniti pretpostavke razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj.

·         Identificirati i vrednovati činitelja razvoja ruralnog i drugih oblika turizma za konkretno područje.

·         Utvrditi ekonomske i neekonmske učinke od ruralnog turizma.

·         Prosuditi važnost interesnog udruživanja u ruralnom turizmu  za određenu destinaciju.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u sustav turizma Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Klasificirati povijesna razdoblja u razvoju turizma.

·         Povezati povijest turizma sa suvremenim trendovima, valorizirati i interpretirati povijesne dokumente.

·         Klasificirati znanja o gospodarskim i političkim prilikama u svijetu koji su utjecale na razvoj turizma u pojedinim dijelovima svijeta

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izraditi esej o povezanosti povijesnih činjenica sa razvojem turizma

Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u poslovne odnose  u turizmu Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi strukturu i funkcioniranje turističke industrije i sve najvažnije pojmove vezane za istu.

·         Procijeniti izvore i polazišta razvoja turističke industrije uključujući povijesni pregled i pokazatelje izvedbe/učinka.

·         Identificirati ključne asocijacije i organizacije vezane za turističku industriju te kritički analizirati sve postojeće oblike integracija i poslovnih modela unutar svjetskog turističkog gospodarstva kao i genezu nastanka najpoznatijih brand-ova.

·         Kritički prosuđivati različite aktualne trendove koji utječu na turističku industriju.

·         Argumentirano prognozirati moguće scenarije razvoja turističke industrije u budućnosti.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Objasniti najvažnije poslovne modele integracije u svijetu u turizmu sa primjerima u praksi. Predstaviti 10 najvećih turističkih poslovnih  grupacija u svijetu i Hrvatskoj te komentirati njihove poslovne modele i forme integracije. Kritički analizirati dosadašnji model razvoja turističke industrije u Hrvatskoj i preporuči budući model razvoja iste.

Naziv skupa ishoda učenja: Uvod u sustav ruralnog turizma. Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Opisati  pretpostavke razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj.

·         Identificirati ključne aspekte poljoprivredne proizvodnje za konkretno područje.

·         Analizirati ulogu poljoprivrede u razvoju ruralnih oblika turizma.

·         Identificirati ključne turističke aktivnosti u ruralnom prostoru.

·         Objasniti pojmovno određenje ruralnog turizma.

·         Utvrditi i komentirati posebne oblike ruralnog turizma.

·         Identificirati i komentirati činitelje razvoja ruralnog turizma.

·         Vrednovati činitelje razvoja ruralnog turizma za konkretno područje.

·         Utvrditi strukturu i funkcioniranje turističke industrije ruralnog turizma.

·         Utvrditi ekonomske i neekonmske učinke od ruralnog turizma.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Komentirati pojmovno određenje ruralnog turizma i pretpostavke za njegov razvoj. Identificirati i vrednovati činitelje razvoja ruralnih oblika turizma za zadano područje. Utvrditi i komentirati posebne oblike te ekonomske i neekonomske učinke ruralnog turizma za zadano područje. Analizirati strukturu i funkcioniranje ruralnog turizma za zadano područje te konkurentnost njegove ponude..

Naziv skupa ishoda učenja: Interesna udruživanja u funkciji razvoja ruralnog turizma Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Identificirati organizacije društvenog i privatnog turističkog sektora koje imaju ključnu ulogu u ruralnom turizmu.

·         Kritički prosuditi važnost interesnog udruživanja (stvaranja  klastera, partnerstva..) radi promicanja zajedničkih interesa u turističkom sektoru.

·         Preporučiti oblike i načine interesnog udruživanja radi razvoja turizma u ruralnoj turističkoj destinaciji.

·         Preporučiti lanac vrijednosti za ruralnu turističku destinaciju.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Kritički komentirati najvažnije oblike interesnih udruživanja u ruralnom turizmu s osvrtom na primjere u praksi. Identificirati pet najvećih turističkih poslovnih  grupacija u ruralnom turizmu u svijetu i Hrvatskoj te komentirati njihove poslovne modele i forme integracije. Kritički analizirati dosadašnji model razvoja ruralnog turizma u Hrvatskoj s osvrtom na interesno udruživanje. Preporučiti oblike i način interesnog udruživanja te lanac vrijednosti za zadanu ruralnu turističku destinaciju

1.3.     Sadržaj predmeta
Razvoj turizma kao društveno-ekonomskog fenomena. Definiranje putovanja i turizma, temeljne karakteristike turizma. Pokretački čimbenici turizma. Turističke potrebe i društveni razvoj. Turističko tržište: potražnja, ponuda, posrednici. Turistička destinacija. Suvremeni trendovi u turističkoj industriji. Ruralno područje: teorijska osnova. Obilježja i turističke aktivnosti na ruralnom području.  Uloga i značaj poljoprivrede u razvoju ruralnih oblika turizma. Terminološko određenje pojma ruralni turizam. Specifičnosti ruralnog prostora kao pretpostavka razvoja ruralnih oblika turizma. Ruralna turistička destinacija. Profil ruralnog turiste. Klasifikacija ruralnog turizma. Utjecaj ruralnog turizma na zemlju domaćina: ekonomski, socijalni, kulturni, prostorni i ekološki. Turizam kao strategija razvoja ruralnog područja: da ili ne. Ruralni turizam: primjeri dobre prakse u svijetu i Europi. Aktualno stanje ruralnog turizma u Hrvatskoj: komparativna analiza Kontinentalne i Jadranske regije. Interesna udruženja: teorijska razmatranja. Ključna obilježja interesnog udruživanja. Interesna udruženja u ruralnom turizmu RH: analiza tržišnog stanja. Međunarodne i domaće turističke organizacije. Organizacija javnog i privatnog turističkog sektora.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada timskog projekta i sudjelovanje na terenskoj nastavi. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1,4 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,5 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         terenska nastava: 10 bodova

·         projekt:: 25 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Tubić, D. (2019): RURALNI TURIZAM: od teorije do empirije. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

2.       Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, P., Kesar, O. i sur. (2011): Turizam: ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga.

3.       Baćac, R. (2011): Priručnik za bavljenje seoskim turizmom – korak po korak od ideje do uspješnog poslovanja. Zagreb: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, dostupno: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7939

4.       Demonja, D., Ružić, P. (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Zagreb: Meridijani.

5.       Ružić, P. (2009): Ruralni turizam. Pula: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Gržinić, J., Bevanda, V. (ur.) (2014): Suvremeni trendovi u turizmu. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

2.       Demonja, D. (2014): The Overview and Analysis of the State of Rural Tourism in Croatia. Sociologija i prostor, Vol. 52.,  No. 1: 69-90.

3.       Dragičević, M., Obadić, A. (2013): Klasteri i politike razvoja klastera. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.       Ružić, P. (2012): Analiza posebnosti i percepcije ruralnog turizma Istre. Ekonomska misao i praksa, God. 21., No.1: 217-238.

5.       Demonja, D. (2011): Croatian congresses on rural tourism: experiences and guidelines. Journal of Central European Agriculture, Vol. 12., No. 4: 667-679. 180.

6.       Kersan – Škabić, I. (2011.): Funkcioniranje klastera u hrvatskom gospodarstvu, str. 91-130., u Kersan – Škabić, I., Afrić Rakitovac, K. (ur.) (2011): Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „ Dr. Mijo Mirković“.

7.       Lane, B. (2009): Rural Tourism: An Overview, str. 345-370., u Jamal, T., Robinson, M. (eds.) (2009): The SAGE Handbook of Tourism Studies. London: SAGE Publications Ltd

8.       Belaj, M. (2007): Izvješće sa skupa Perspektive razvoja ruralnog turizma, Hvar 17-21. listopada 2007. Etnološka tribina, Vol. 37., No. 30: 125-129.

9.       Hajdaš Dončić, S., Horvat, Đ., Gašparlin, I. (2007): Inovativni turistički proizvodi kao model razvoja ruralnoga turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj. Acta Turistica Nova, Vol. 1., No. 2.: 195-210.

10.    Meler, M., Horvat, Đ. (2007): Strukturiranje ruralnog turizma procesom klasterizacije. U: Baćac, R. (ur.) Zbornik radova 1. Hrvatskoga kongresa o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem „Perspektive razvoja ruralnog turizma“, Hvar, 17. – 21. listopada 2007., Zagreb: Hrvatski farmer d.d., str. 309-320.

11.    Hajdaš Dončić, S., Horvat, Đ., Šmid, I. (2007): Klaster – model za interregionalno povezivanje kontinentalnih agroturističkih odredišta. Acta Turistica Nova, Vol. 1., No. 1.: 99-116.

12.    Kušen, E. (2007): Terminologija ruralnog turizma. U: Baćac, R. (ur.) Zbornik radova 1. Hrvatskoga kongresa o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem „Perspektive razvoja ruralnog turizma“, Hvar, 17. – 21. listopada 2007., Zagreb: Hrvatski farmer d.d., str. 273-280.

13.    Petrić, L. (2006): Izazovi razvoja ruralnog turizma: Dosadašnja praksa u Europi i reperkusije na Hrvatsku. Acta Turistica, Vol. 18., No.2.: 134-170.

14.    Kušen, E. (2006): Ruralni turizam, str. 167-190., u Čorak, S., Mikačić, V. (ur.) (2006): Hrvatski turizam – plavo bijelo zeleno. Zagreb: Institut za turizam.

15.    Horvat, Đ., Kovačević, V. (2004): Clusteri: put do konkurentnosti. Zagreb: Cera Prom i M.E.P. consult.

16.    Hrvatska gospodarska komora – sektor za turizam i ugostiteljstvo (2002): Turizam na seoskim obiteljskim gospodarstvima: Tko se, kako i zašto može baviti turizmom na seoskom obiteljskom gospodarstvu. Zagreb, http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/2197.pdf

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.