Smjer Informatički menadžment, predmet Poslovno komuniciranje

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 3. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P + V + S) 15+0+30
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente sa važnošću i ulogom komunikacije u ostvarivanju ciljeva poslovnih organizacija.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Analizirati osnovni komunikacijski model i njegove elemente

·          Utvrditi i usporediti vrste i oblike komunikacije

·          Analizirati ulogu i važnost psiholoških determinanti

SADRŽAJ PREDAVANJA
Poimanje komunikacije, vrste i oblici komunikacije. Komunikacijski model i elementi komunikacije. Psihološke determinante komunikacije. Analiza masovnih medija. Marketinška komunikacija. Pisana komunikacija. Prezentacija, sastanci i pregovori. Predstavljanje i upoznavanje. Poslovni bonton, poslovno odijevanje i poslovni ručak. Suradnja s medijima i imidž. Komunikacija i međuljudski odnosi. Uloga komunikacije u ostvarivanju konkurentskih prednosti.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

SEMINARI:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana

·          seminarskog rada.

·          Rješavanje samostalnih zadataka.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Seminarski rad

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Praktični rad

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom seminara, rješavanjem samostalnih zadataka i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene seminarskog rada, ocjene samostalnog rada, te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
  1. Vidak, I. (2019): Poslovno komuniciranje: recenzirani nastavni materijali. Dostupno na https://vsmti.hr/wp-content/uploads/2019/09/Poslovno-komuniciranje-2019_.pdf
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Rouse, M., Rouse, S., (2005): Poslovne komunikacije. Zagreb: Masmedia

2.        Kesić, T., (2003): Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Opinio

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.