Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Poslovno odlučivanje u malim i srednjim poduzećima

Opće informacije
Naziv predmeta Poslovno odlučivanje u malim i srednjim poduzećima
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. godina (III. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60 (30P + 30V + 0S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         dati konceptualni okvir za razmatranje procesa poslovnog odlučivanja

·         istaknuti osnovne probleme u pristupu odlučivanju

·         predstaviti tehnike i metode u potpori donošenja poslovnih odluka

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Kolegij Poslovno odlučivanje u malih i srednjim poduzećima nadogradit će i proširiti stečena znanja u okviru  kolegija Menadžment malih i srednjih poduzeća iz 1. semestra.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         analizirati rizike na financijskim modelima i izgraditi modele za rješavanje višekriterijskih problema odlučivanja

·         koristiti osnovne metode grupnog odlučivanja i objasniti proces rješavanja problema odlučivanja

·         preporučiti metodu za rješavanje određenog problema odlučivanja i prepoznati elemente problema odlučivanja

·         primijeniti metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti) na zadanom primjeru

·         primijeniti metode za višekriterijsko odlučivanje u rješavanju problema odlučivanja na zadanom primjeru

·         primijeniti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karakteristikama i usporediti alate za potporu odlučivanju na zadanom primjeru

1.4.      Sadržaj predmeta
Pojasniti međusobni odnos upravljanja, rukovođenja, menadžmenta i odlučivanja. Definirati odlučivanja i poslovno odlučivanje. Pojasniti prirodu odlučivanja, stilove odlučivanja i odlučivanje u turbulentnoj okolini. Definirati odluku, vrste odluka, problem odlučivanja i modele odlučivanja te ih primijeniti na konkretnim primjerima.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

x  seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1.2 ECTS bodova Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,5 ECTS bodova Usmeni ispit 1,3 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 0,5 ECTS bodova
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         pohađanje vježbi: 7.5 bodova;

·         aktivnost na vježbama: 2.5 bodova; 

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

.         pismeni ispit: 50 bodova;

·         usmeni ispit: 30 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Vježbe :

Studenti/studentice su dužni aktivno pristupati vježbama, čime student maksimalno može ostvariti 10 bodova.

 

Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

·         0,00 – 50,00       (1) nedovoljan

·         50,01 – 58,00     (2) dovoljan

·         58,01 – 75,00     (3) dobar

·         75,01 – 92,00     (4) vrlo dobar

.        92,01 – 100,00   (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Sikavica, P., Hunjak, T., Begičević Ređep, N., Hernaus, T.( 2014): Poslovno odlučivanje. Zagreb: Školska knjiga
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. (Redakcija P. Sikavica)(1999.) : Poslovno odlučivanje, II izmj. i dop. izdanje, Informator, Zagreb

·         Dukić, G., Turkalj, D., Sesar, M. (2008): Sustav podrške marketing-odlučivanju baziran na teoriji igara.  Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Vol. XXI, No. 1-2; 75-81 (pregledni rad, znanstveni).

·         Triantaphyllou, E. (2000) Multi-Criteria Decision Making Methods: Comparative Study. Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.