Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Pravo u turizmu

Naziv predmeta Pravo u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 45P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Razumijevanje mogućnosti osnivanja vlastitog poslovnog subjekta te njihova načina funkcioniranja kao i obveznopravnih odnosa u koje mogu ulaziti s posebnim naglaskom na razumijevanje pravnog okvira za registraciju turističko-ugostiteljskih objekata u ruralnom turizmu.

·         Stjecanje znanja o temeljnim značajkama radnopravnih odnosa.

·         Stjecanje znanja o mogućnostim i prednostima osiguranja u turističkoj djelatnosti.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Pravne procedure ustrojstva poslovnih  struktura (subjekata) u turizmu i hotelijerstvu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi sve poznate oblike poslovnih struktura sa aspekta osnivanja i udruživanja.

·         Preporučiti  proceduru za osnivanje društva osobe i društva kapitala sa svim uvjetima (elementima, tijelima aspektima ovlasti i postupka registriranja).

·         Odabrati modele upravljanja i ovlasti upravnih tijela u sklopu osnovanog trgovačkog društva.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Prezentirati regularnu proceduru osnivanja hotelskog poduzeća ili poduzeća za posredovanje u turizmu. Opisati ovlasti i odgovornosti upravnih tijela  dualističkog ustrojstva dioničkog društva.

Naziv skupa ishoda učenja: Primjena zakona o obveznim odnosima Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i primijeniti načela i odredbe obveznog prava.

·         Predvidjeti ciljeve potencijalnih ugovornih strana koji trebaju biti realizirani zaključenjem ugovornog odnosa.

·         Prosuđivati ugovorne i izvanugovorne obveze te predvidjeti utjecaj sudionika istih na njihovu izmjenu.

·         Preporučiti sadržaje ugovora o kupoprodaji, djelu, najmu, zamjeni, koncesiji, građenju, komisiji, licenciji, kreditu, ostavštini.

·         Objasniti formu i procedure vrijednosnih papira koji se koriste u turizmu i hotelijerstvu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predvidjeti ciljeve i pravne interese ugovornih strana u slučaju mogućeg ugovornog odnosa između hotelskog poduzeća i trgovačkog opskrbnog poduzeća. Sastaviti ugovor o građenju  između građevinske tvrtke  i hotelskog poduzeća na osnovu zadanog poslovnog slučaja. Identificirati tip vrijednosnih papira koji su najpodesniji za korištenje u zadanom poslovnom slučaju.

Naziv skupa ishoda učenja: Primjena uzanci u turizmu i hotelijerstvu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi zajedničke (opće) odredbe za ugovore o ugostiteljskim uslugama.

·         Oblikovati i sastaviti agencijske ugovore o putovanju i hotelskim uslugama kao i izravne ugovore o hotelskim uslugama.

·         Valorizirati ugovore o alotmanu, franšizingu i menadžmentu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napraviti ugovor o korištenju hotelskih usluga između turističke agencije i hotela prema zadanim ulaznim podacima. Obrazložiti u kojim okolnostima se može otkazati ugovor o alotmanu između agencije i hotelskog poduzeća. Obrazložiti okolnosti koje idu u prilog zaključenju ugovora o franšizi u odnosu na ugovor o mendžmentu između 2 turistička poslovna subjekta.

Naziv skupa ishoda učenja: Radno zakonodavstvo Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi znanje radnog prava i prava zapošljavanja.

·         Predvidjeti situacije u kojima se često otvaraju pravna pitanja koja utječu na poslodavce i zaposlenike te razumjeti pravne, društvene i ekonomske rizike mogućih pravnih zahtjeva.

·         Utvrditi zakonske odgovornosti menadžera i operatora u turizmu i hotelijerstvu kao i odgovornosti zaposlenika.

·         Preporučiti upravni postupak i ulogu koju igra u rješavanju sporova koji se često javljaju u postupanju sa zaposlenicima.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti najvažnije odredbe zaključivanja ugovora o radu i raskidanju istog u svim poznatim opcijama. Objasniti zakonske odgovornosti menadžera hotela. Objasniti zakonske odredbe vezane za radno opterećenje u vremenskom tijeku.

Naziv skupa ishoda učenja: Pravni okvir za registraciju i rad turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i primijeniti načela i odredbe zakona i pravilnika koji čine pravni okvir za registraciju i rad turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

·         Utvrditi zakonske odredbe za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane.

·         Utvrditi zakonski okvir i procedure za zaštitu autohtonih proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnim specijalitetima.

·         Utvrditi i veterinarske i sanitarne propise.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti najvažnije odredbe za registraciju i rad turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu. Prezentirati regularnu proceduru osnivanja određenog turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu. Objasniti odgovornosti vlasnika turističko-ugostiteljskih objekata u ruralnom turizmu vezane uz označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane. Objasniti zakonske odredbe vezane za veterinarske i sanitarne propise te zaštitu autohtonih proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnim specijalitetima.

Naziv skupa ishoda učenja: Pravni aspekti osiguranja u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Predvidjeti specifične  rizike i pravne izazove povezane s turističkim poslovanjem u Hrvatskoj i inozemstvu a koji bi mogli biti predmet osiguranja.

·         Preporučiti  koncept osiguranja  primjerenog riziku i razumjeti ulogu osiguranja za poslovanje  u turizmu.

·         Utvrditi  procedure i sve praktične aspekte odnosa interesnih strana i odredbi ugovornog osiguranja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napisati i objasniti odredbe ugovora o osiguranju putnika koji su uplatili turistički aranžman u inozemstvu. Navesti sve potencijalne rizike koji bi trebali biti predmet osiguranja u hotelskom objektu.

1.3.     Sadržaj predmeta
Trgovac, trgovačko društvo, trgovac pojedinac, poduzeće. Obrt. Preddruštvo. Podružnica. Tvrtka. Sjedište trgovačkog društva. Predmet poslovanja društva. Zastupanje trgovačkog društva. Sudski registar. Javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Gospodarsko interesno udruženje. Dioničko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Ortaštvo.

Obilježja obveznih odnosa. Vrste ugovora. Pretpostavke za sklapanje ugovora.  Nevaljanost ugovora.  Sredstva za pojačanje ugovora. Promjene u obveznom odnosu. Prestanak obveza. Ugovor o kupoprodaji, djelu, najmu, zamjeni,  koncesiji, građenju, komisiji, licenciji, kreditu, ostavštini. Izvanuguvorne obveze. Vrijednosti papiri. Instrumenti plaćanja i legitimacijski papiri u turizmu.

Turistički ugovori. Ugovori između davatelja turističkih usluga i izravnog korisnika. Ugovori između turističkih agencija i izravnog korisnika usluga. Ugovori između putničke agencije i davatelja usluga. Ugovori između turističkih i drugih subjekata kojima se omogućuje i / ili olakšava ostvarenje temeljne usluge.

Pojmovi radnog prava. Sklapanje ugovora o radu. Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme. Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika. Radno vrijeme. Odmori. Dopusti. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja. Zaštita radnika koji su privremeno nesposobni za rad. Plaće. Prestanak ugovora o radu. Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa.

Zakonska reglulativa za registraciju i rad turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu. Načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Vrste ugostiteljskih usluga na seljačkim domaćinstvima, minimalni uvjeti, kategorije (uvjeti, oznake i način označavanja i kategorizacije objekata za pružanje usluga smještaja), Određivanje pretežito vlastite proizvodnje (jela, pića i napitci koji su autentični za kraj u kojem se seljačko domaćinstvo nalazi). Vrste proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje. Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane. Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Sanitarni i veterinarski uvjeti.

Pravni odnosi pružatelja turističko-ugostiteljstkih usluga i osiguravajućih društava. Jamčevno osiguranje. Osiguranje od odgovornosti. Ostale vrste osiguranja u turističkoj djelatnosti.

1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada seminarskog rada. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje  rada studenata
Pohađanje nastave 1,5 ECTS boda Aktivnost u nastavi 0,4 ECTS boda Seminarski rad 1,2 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

• pohađanje nastave: 7,5 bodova;

• aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

• kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

• seminarski rad: 30 bodova;

• pismeni ispit: 40 bodova

• usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Gorenc, V., Šmid, V. (1999.): Poslovno pravo u turizmu i ugostiteljstvu, Školska knjiga d.d. Zagreb

2.       Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. (2011.): Turizam, ekonomske osnove i organizacijski sustav, Školska knjiga d.d. Zagreb

3.       Moslavac, B., (2010.): Osnove radnog prava za menadžere, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Virovitica

4.       Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, Narodne novine, broj: 05/08., 48/08. – ispravak, 44/11. i 118/11.

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Zakon o pružanju usluga u turizmu, Narodne novine, broj: 68/07, 88/10, 30/14

2.       Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Narodne novine, broj: 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14

3.       Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Narodne novine, broj: 152/08

4.       Posebne uzance u ugostiteljstvu, Narodne novine, broj: 16/95, 108/96

5.       Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11

6.       Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu, Narodne novine, broj: 5/08.

7.       Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”,  Narodne novine, broj: 75/08. i 45/09.

8.       Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja, Narodne novine, broj: 60/11.

9.       Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju, Narodne novine, broj: 5/08.

10.    Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu, Narodne novine, broj: 92/09.

11.    Zakon o poljoprivredi, Narodne novine, broj: 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.

12.    Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Narodne novine, broj: 80/13.

13.    Zakon o hrani, Narodne novine, broj: 81/13.

14.    Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  Narodne novine, broj: 80/13, 14/14

15.    Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Narodne novine, broj: 86/13

16.    Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta,  Narodne novine, broj: 69/14

17.    Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, Narodne novine, broj: 63/11

18.    Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane, Narodne novine, broj: 29/09

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.