Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Primjenjena statistika u turizmu

Naziv predmeta Primjenjena statistika u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Studenti će primjenjivati temeljne metode i postupke statističke analize potrebne za samostalnu operativnu statističku analizu slučajeva iz realne poslovne prakse, te će  tumačiti izračunate parametre i na temelju statističke analize donositi odluke.
1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Grupiranje, tablično i grafičko prikazivanje statističkih podataka Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Usvojiti pojam i zadaću statistike

·         Prepoznati i razlikovati statistička obilježja

·         Napraviti pripremu za samostalno istraživanje

·         Procijeniti u kojoj situaciji je nužno grupiranje podataka (tablični i grafički prikaz).

·         Utvrditi razliku između apsolutnih i relativnih frekvencija.

·         Tablično prikazati zadane podatke te procijeniti dobivene vrijednosti.

·         Odgovarajućim grafikonom prikazati podatke te ih  interpretirati.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napomena: Svi zadaci rade se na računalima u MS Excelu.

1. Zadani su podaci o dnevnoj potrošnji  gostiju u gradu X u protekloj godini. Grupirati podatke u razrede, iz dobivenih apsolutnih frekvencija izračunati relativne (%) te interpretirati apsolutne i relativne frekvencije. Jednostavnim stupcima grafički prikazati grupirane podatke i interpretirati graf.

2. Zadani su podaci o državljanstvu turista i vrsti smještaja (hoteli, privatni smještaj, kampovi) u gradu X u protekloj godini. Dvodimenzionalnom Pivot tablicom prikazati zadane podatke (apsolutne i relativne frekvencije) i interpretirati po dvije frekvencije. Višestrukim stupcima prikazati podatke i interpretirati graf.

Naziv skupa ishoda učenja: Osnovni pokazatelji deskriptivne statistike. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi značenje mjera srednje vrijednosti, mjera disperzije, asimetrije i zaobljenosti.

·         Izračunati i objasniti kvantile (kvartili, decili, centili).

·         Procijeniti koje su  mjere najadekvatnije za određeni skup podataka.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Zadani su podaci o dnevnoj potrošnji  gostiju u gradu X u protekloj godini. Izračunati i interpretirati prosječnu dnevnu potrošnju te odgovarajuću apsolutnu i relativnu mjeru disperzije. Izračunati i objasniti vrijednost koja odvaja 10% gostiju s najvećom i najmanjom potrošnjom. Izračunati Pearsonov koeficijent asimetrije i objasniti njegovo značenje.

Naziv skupa ishoda učenja: Korelacijska i regresijska analiza. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi  koeficijent korelacije (Pearsonov koeficijent linearne korelacije i Spearmanov koeficijent korelacije ranga).

·         Odrediti jednadžbu regresijskog modela (linearni, eksponencijalni, dvostruko logaritamski), interpretirati parametre i procijeniti reprezentativnost dobivenog modela.

·         Na temelju najreprezentativnijeg modela procijeniti vrijednost zavisne varijable za zadanu vrijednost nezavisne varijable.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Zadani su podaci o ulaganju u marketing i godišnjoj dobiti 50 turističkih agencija u protekloj godini. Izračunati i interpretirati Pearsonov koeficijent linearne korelacije. Odrediti jednadžbu linearnog, eksponencijalnog i dvostruko logaritamskog regresijskog modela, interpretirati značenje dobivenih parametara i procijeniti reprezentativnost svakog modela. Na temelju najreprezentivnijeg modela procijeniti godišnju dobit agencije koja u marketing uloži zadani iznos.

Naziv skupa ishoda učenja: Analiza vremenskih nizova u statistici. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i grafički prikazati verižne i bazne indekse.

·         Odrediti jednadžbu prognostičkog trend-modela (linearni i eksponencijalni), interpretirati parametre i procijeniti reprezentativnost modela.

·         Na temelju prognostičkog trend-modela predvidjeti vrijednost promatrane varijable za jedno ili više nadolazećih vremenskih razdoblja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Zadani su podaci o broju noćenja u gradu X u proteklih 10 godina. Linijskim grafikonom prikazati zadane podatke i interpretirati ih. Odrediti verižne i bazne indekse (s početnom godinom kao bazom), interpretirati dobivene vrijednosti za zadnju godinu u promatranom razdoblju te grafički prikažite dobivene indekse. Odrediti jednadžbu linearnog i eksponencijalnog trend-modela s ishodištem u početnoj godini, interpretirati dobivene parametre i procijeniti reprezentativnost oba modela. Na temelju reprezentativnijeg trend-modela prognozirati broj noćenja za sljedećih 5 godina.

1.3.     Sadržaj predmeta
Pojam i zadaća statistike. Statistička obilježja: pojam, vrste i karakteristike. Promatranje i prikupljanje podataka. Sređivanje podataka. Grafičko i tablično prikazivanje podataka. Srednje vrijednosti: aritmetička sredina, geometrijska sredina, harmonijska sredina, mod, medijan, kvartili, decili, percentili. Mjere raspršenosti (disperzije): raspon varijacije, varijanca, standardna devijacija, interkvartili, koeficijent varijacije, koeficijenti kvartilne devijacije. Standardizirano obilježje, Pravilo Čebiševa. Mjere asimetrije i zaobljenosti. Osnove kombinatorike. Vjerojatnost, teorijske distribucije. Metoda uzoraka. Korelacija: linearna korelacija, korelacija ranga. Regresija: jednostruka linearna regresija, ocjena koeficijenata, odstupanja. Analiza vremenskih nizova. Grafičko prikazivanje. Pojedinačni i skupni indeksi. Srednje vrijednosti. Linearni trend.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

laboratorij

ostalo praktični rad

 
1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Tijekom semestra studenti će rješavati zadatke u MS Excelu, te će rješavati pismene domaće zadaće i zadaće u MS Excelu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,8 ECTS boda Usmeni ispit 0,6 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,8 ECTS bod Referat Praktični rad (vježbe) 1,2 ECTS boda
Portfolio Domaće zadaće 0,4 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 10 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 30 bodova;(ukoliko student uspješno položi dva kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         rješavanje domaćih zadaća: 10

·         praktični rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 30 bodova

·         usmeni ispit: 15 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Halusek, V., Špoljarić, M. (2015): „Primjenjena statistika“ (autorizirana skripta)
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B.M. (2010): Statistika za poslovanje i ekonomiju, Mate d.o.o., Zagreb

2.       Štambuk, Lj., Devčić, K. (2010): Statistika priručnik i zbirka zadataka, Veleučilište „Nikola Tesla“, Gospić

3.       Šošić, I. (2006): Primjenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga (CD – programska podrška)

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.