Smjer Informatički menadžment, predmet Projektiranje i analiza informacijskih sustava

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA PROJEKTIRANJE I ANALIZA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 5. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+30+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studenta s pojmom informacijski sustav te primjenom alata za modeliranja već postojećih sustava ili sustava koji se trebaju projektirati kao što su SDL i UML.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Potrebni položani predmeti: Uvod ICT tehnologije (III) i E-business (IV)
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Opisati informacijski sustav

·          Napraviti dekompoziciju većih sustava

·          Specificirati sustav korištenjem SDL specifikacijskog jezika

·          Vizualizirati razmjenu poruka između komunikacijskih entiteta korištenjem MSC specifikacijskog jezika

·          Primjenjivati metode unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti

SADRŽAJ PREDAVANJA
Sistemska analiza i dizajn: timski rad, testiranje, planiranje i procjena, održavanje, dizajn sučelja, internetski informacijski sustavi. Projektiranje informatičkih sustava uporabom SDL jezika. Projektiranje informatičkih sustava uporabom MSC jezika. Projektiranje informatičkih sustava uporabom programa za unificirano modeliranje; Projektiranje veza među sudionicima informatičkih sustava. Uvod u UML: Osnovne tehnike unificiranog modeliranja; Primjena metoda unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti (funkcije i procedure); Izrada poslovnih modela tehnikom unificiranog modeliranja; Projektiranje rada pojedinih sudionika informatičkog sustava (ekrani i tiskani obrasci); Projektiranje baze podataka. Zaštita podataka. Ovlaštenja pristupu bazi podataka.
SADRŽAJ VJEŽBI
Tijekom izrade vježbi primjenjuju se teorijska znanja vezana za strukturu, pisanje, tehničku obradu, izlaganje i prezentiranje seminarskog rada.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

VJEŽBE:

·          Auditorne vježbe sa određenim zadacima

·          Laboratorijske vježbe sa određenim zadacima na računalima

·          Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave i polaganjem kolokvija i/ili pismenog ispita. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Odrađene laboratorijske vježbe te prisutnost na više od 70% predavanja i auditornih vježbi predstavljaju uvjet za pristupanje ispitu.
OBVEZATNA LITERATURA
1.     Jukić, O., Heđi, I. (2013): Projektiranje i analiza informacijskih sustava – autorizirana predavanja i zbirka odabranih primjera. Virovitica: VŠMTI
DOPUNSKA LITERATURA
1.     Bosilj Vukšić, V. i dr. (2009): Poslovna informatika. Zagreb: Element
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.