Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Promocija u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Promocija u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studenta sa autohtonim ruralnim proizvodima te promocijom i tržištem istih.

·         Znati odabrati odgovarajuće elemente promotivnog miksa za promotivne kampanje različitih turističkih proizvoda I gospodarskih subjekata.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Promocija novog proizvoda u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Preporučiti propagandni koncept pobuđivanja i interesa tržišta za novim  turističkim proizvodom uz stvaranje željenog imidža istog proizvoda.

·         Izraditi promotivni plan uvođenja novog proizvoda ili usluge.

·         Vrednovati učinke promocije novog turističkog proizvoda.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Upotrebom elemenata promotivnog mixa izradite promotivni plan za životni ciklus proizvoda. Na primjeru segmentiranog tržišta gostiju X i destinacije Y odrediti pristupe za promociju novog turističkog proizvoda

Naziv skupa ishoda učenja: Promotivni mix i metodologija u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Vrednovati prednosti integriranog marketinškog komuniciranja u odnosu na tradicionalne metode promocije.

·         Odabrati i elaborirati  adekvatnost primjene određene  promotivne metode ( propagande, unapređenje prodaje, osobne prodaje, publiciteta) u odnosu na datu situaciju.

·         Vrednovati elemente promotivnog mixa.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Usporednom analizom dva poslovna slučaja sa različitim metodama promocije ocjenite poslovne rezultate. Utvrditi kriterije za izbor propagandne agencije.

Naziv skupa ishoda učenja: Promotivni i medija plan u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi organizacijske aspekte promotivnih aktivnosti turističkog poduzeća  i odnose s propagandnim agencijama.

·         Odabrati promotivne  off line i online alate.

·         Izraditi media plan oglašavanja kod uvođenja novog proizvoda.

·         Izraditi proračun promotivne aktivnosti koji uključuje vremenski plan.

·         Koncipirati sadržaj promotivnih materijala

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izraditi vremenski plan promotivnih aktivnosti turističkog poduzeća na primjeru konkretnog slučaja. Izraditi budžet promotivnih aktivnosti turističkog poduzeća.

Naziv skupa ishoda učenja: Odnosi s javnošću (PR) u turizmu Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kritički prosuditi PR plan turističkog poduzeća.

·         Odabrati taktike PR-a u datoj situaciji.

·         Vrednovati komunikacijske vrijednosti  (on-line i off-line komunikacija).

·         Utvrditi načine za  pronalaženje, razumijevanje i korištenje različitih izvora informacija u funkciji PR-a.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Studenti će izraditi medija plan promoviranja turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu koji će uključivati definiranje ciljeva, svrhe i pristup promociji, te sredstava i postupke koje je potrebno napraviti kako bi se takvi ciljevi ostvarili.

Naziv skupa ishoda učenja: Prodaja autohtonih tradicionalnih i domaćih proizvoda Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Komentirati oblike izravne prodaje autohtonih tradicionalnih i domaćih proizvoda.

·         Objasniti važnost izravne prodaje.

·         Identificirati pretpostavke za izravnu prodaju.

·         Procijeniti rizike za izravnu prodaju.

·         Analizirati ulogu turističkih sajmova u funkciji promocije i prodaje autohtonih tradicionalnih i domaćih proizvoda.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izraditi plan prodaje autohtonih tradicionalnih i domaćih proizvoda na primjeru konkretnog slučaja koji će uključivati odabir najpogodnijeg oblika izravne prodaje uz analizu pretpostavki i rizika.

1.3.     Sadržaj predmeta
Promocija novog proizvoda u turizmu. Promotivni miks. Komunikacija i politika promidžbe i oglašavanja. Odnosi s javnošću u turizmu i unapređenje prodaje. Profesionalna prodaja. Prodaja autohtonih tradicionalnih i domaćih proizvoda.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara i radionica, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,7 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1,6 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad 0,4 ECTS boda
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt:  30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C. (2010): Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu. Zagreb: Mate i ZŠEM (str. 541-681)

2.      Tkalac Verčič, A. (2016.): Odnosi s javnošću. Zagreb : Hrvatska udruga za odnose s javnošću.

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Carev, D. (2015): Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje. Zagreb: VPŠ Libertas

2.       Kotler, P., Keller, K. L., Martinović, M. (2014): Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate

3.       Baćac, R. (2011): Priručnik za bavljenje seoskim turizmom. Zagreb: Ministarstvo turizma RH, dostupno na: http://www.undp.hr/upload/file/278/139168/FILENAME/Prirucnik_Seoski_turizam_za_web.pdf

4.       Kovačić, D. (2005): Izravna prodaja seljačkih proizvoda. Zagreb: Agrarno savjetovanje, dostupno na: http://hcpm.agr.hr/docs/izravna_teorija_sve.pdf

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.