Smjer Informatički menadžment, predmet Računalne mreže

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA RAČUNALNE MREŽE
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 6. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+15+0
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje temeljnih koncepata, strukture i principa rada računalnih mreža i njihovih komponenti kao što su mrežni uređaji, mediji za prijenos podataka i mrežni protokoli.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Potrebni položeni predmeti: Uvod u ICT tehnologije (III) i E-business (IV).
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Definirati jednostavan komunikacijski sustav

·          Definirati općeniti model informacijske mreže

·          Analizirati osnovna obilježja lokalnih računalnih mreža

·          Opisati slojevitu arhitekturu informacijske mreže

·          Objasniti osnovne komunikacijske protokole u Internet mreži

·          Nabrojiti slojeve referentnog modela TCP/IP te smjestiti protokole u odgovarajuće slojeve modela.

·          Objasniti osnovne usluge koje su dostupne u Internet mreži

SADRŽAJ PREDAVANJA
Lokalne računalne mreže: svrha, vrste, značajke, odabir, primjene, konfiguracije, kabliranje, prednosti, nedostaci. Aktivni uređaji: repetitori, usmjerivači. Bežične mreže i sobne bežične mreže. Povezivanje računalne opreme serijskom komunikacijom: RS-232, USB. Svojstva, uloga, korištenje, ograničenja. Modemi: vrste, ograničenja, primjena, konfiguriranje. Prijenos podataka telefonskim sustavima. Analogna i digitalna telefonija. ISDN. Mobilna telefonija. Povezivanje, primjene, ograničenja. Globalne računalne mreže: PSDN, ISO-OSI. Internet: organizacija, tehnologija, protokoli: TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, Telnet, HTTP. Mrežne usluge: NFS, mail, www. Sigurnosti, rizici i zaštita računalnih mreža.
SADRŽAJ VJEŽBI
Vježbe prate programski sadržaj predavanja.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE PREDAVANJA:

· predavanja,

· diskusije,

· simulacije

VJEŽBE:

·                 Auditorne vježbe sa određenim zadacima

·                 Laboratorijske vježbe sa određenim zadacima na računalima

·                 Rješavanje samostalnih zadataka

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·                 Pohađanje nastave

·                 Aktivnost na nastavi

·                 Kontinuirana provjera znanja

·                 Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave i polaganjem kolokvija i/ili pismenog ispita. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Odrađene laboratorijske vježbe te prisutnost na više od 70% predavanja i auditornih vježbi predstavljaju uvjet za pristupanje ispitu.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Jukić, O., Heđi, I. (2012): Autorizirana predavanja i zbirka odabranih primjera. Virovitica: VŠMTI

2.        Jukić, O (2013): Uvod u telekomunikacijske mreže. Virovitica: VŠMTI

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Sinković, V. (1994): Informacijske mreže. Zagreb: Školska knjiga
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.