Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Računovodstvo u turizmu

Naziv predmeta Računovodstvo u turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 2.godina (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studente s osnovama računovodstva te omogućiti upravljanje računovodstvenim poslovima kroz razumijevanje logike računovodstvenog evidentiranja poslovanja.

·         Razumjeti strukturu i sadržaj financijskih izvještaja.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Računovodstveni standardi i evidencije Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi i primijeniti osnovne računovodstvene standarde u poslovanju.

·         Opravdati potrebu dostavljanja točnih i relevantnih podataka za izradu računovodstvenih evidencija.

·         Preporučiti sustav prikupljanja podataka potrebnih računovodstvu.

·         Procijeniti spregu poreznog sustava i računovodstvenih evidencija.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti i objasniti osnovne računovodstvene standarde. Obrazložiti  koje podatke je potrebno dostaviti računovodstvu na periodičnoj razini i godišnjoj razini. Navesti na koje se načine ostvaruju porezne olakšice za poduzeće.

Naziv skupa ishoda učenja: Financijsko računovodstvo Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi osnovne pojmove vezane uz računovodstvo (knjigovodstvo, računovodstvo, bilanca, račun dobiti i gubitka, dvojno knjigovodstvo, konto itd.).

·         Provesti knjiženje poslovnih događaja u dnevnik i glavnu knjigu.

·         Primijeniti znanje pri evidenciji složenijih knjigovodstvenih događaja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Proknjiži zadane poslovne događaje u dnevnik i glavnu knjigu po kontima. Napravi početnu bilancu stanja poduzeća na osnovu zadanih ulaznih veličina.

Naziv skupa ishoda učenja: Računovodstveno izvještavanje Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Sastaviti i preispitati temeljne financijske izvještaje, objasniti ih i analizirati, te prepoznati na koje financijske  izvještaje utječu pojedini poslovni događaji i objasniti kako utječu.

·         Vrednovati pojedinu kategoriju unutar financijskog izvještaja.

·         Odrediti vrijeme dostave financijskih izvješća nadležnim institucijama.

·         Kreirati interne i specifične izvještaje neovisno o obveznim godišnjim fin. izvještajima.

·         Koristiti računalne aplikacije u funkciji knjigovodstva.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Prezentirati i objasniti  financijski izvještaj. Izračunati financijski pokazatelj na temelju financijskog izvještaja.

1.3.     Sadržaj predmeta
Definiranje  računovodstva i njegova struktura. Računovodstvena načela i standardi. Računovodstveni proces – poslovni događaji. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstveni konto. Poslovne knjige. Računovodstveno praćenje poslovnih događaja – imovine, obveza , kapitala. Računovodstveno praćenje troškova poslovanja, rashoda, prihoda. Sadržaj financijskih izvještaja. Revizija financijskih izvještaja. Analiza financijskih izvještaja. Oporezivanje usluga u turizmu. Računovodstvena funkcija u hotelskim poslovnim sustavima. Računovodstvo centara odgovornosti hotela. Sustav izvještavanja u hotelijerstvu – USALI  sustav (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry).
1.4.     Vrste izvođenja nastave  predavanja

 vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit 1 ECTS bod Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         vježbe: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Grupa autora (red.Gulin,D.,Žager,L.), 2010, Računovodstvo, III izmj. izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

2. Grupa autora (red.Perčević, H.), 2010 Računovodstvo-priručnik za vježbe,III izmj.izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Peršić, M., Janković,S.: (2006) Menadžersko računovodstvo hotela, Fakultet za turistički i hotelski

menadžment Opatija i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb. (odabrana poglavlja)

2. Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (2014), 11th revised edition, Hotel association of New

York City, American Hotel & Lodging Educational Institute and Hospitality Financial and Technology

Professionals

3. Narodne novine (2013), Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 73/13

4. Narodne novine (2013), Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, 73/13,85/13

5. Narodne novine (2014), Zakon o porezu na dobit,143/14

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.