Smjer Informatički menadžment, predmet Radno pravo

ŠIFRA I NAZIV PREDMETA
RADNO PRAVO
STATUS PREDMETA
Izborni
SEMESTAR
3. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
6
Broj sati (P + V + S)
45+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente s temeljnim pojmovima i zakonskom regulativom iz područja radnog prava, odnosno osnovnim pojmovima, načelima i institutima radnog prava.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • definirati osnovne pojmove, načela i radnopravne institute
 • mogućnost tumačenja i primjene osnovnih radnopravnih propisa
 • poznavanje postupka ostvarivanja odgovarajućih radničkih i njima bliskih prava u praksi
 • sačinjavanje ugovora o radu
 • sposobnost razlikovanja ostvarivanja od utuživanja prava
 • razlikovanje ugovornih i izvanugovornih obveza u odnosu na pripadajuća prava sudionika svijeta rada
SADRŽAJ PREDAVANJA
I. Uvodna rasprava- definiranje osnovnih pojmova radnog prava; naziv i predmet radnog prava; izvori; pojam rada, radnog odnosa; definicija radnog prava; sudionici radnih odnosa; sloboda rada; pravo na rad; pristojan rad; uvjeti zasnivanja radnog odnosa; prava i obveze iz radnog odnosa; primjena za radnika najpovoljnijeg prava; evidencije o radnicima; socijalni dijalog, vrste socijalnog dijaloga;
II. Sklapanje ugovora o radu; pojam, ugovor o radu, oblik ugovora o radu; rad na neodređeno i rad na određeno vrijeme; obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu; najniža dob za zaposlenje, zabrana rada maoljetnika; posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu; zapošljavanje stranaca, poslovna dozvola, radna dozvola; obveza radnik ada obavijseti poslodavca o bolesti; podaci koji se ne smiju tražiti od radnika; privremeno zapošljavanje, agencija z aprivremeno zapošljavanje, sporazum o ustupanju radnika;
III. Zaštita života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika; obveze poslodavca u zaštiti života i zdravlja radnika; zaštita na radu; zaštita privatnosti radnika; zaštita i čuvanje osobnih podataka radnika; zaštita dostojanstva radnika, uznemiravanje, sikriminacija, mobbing, teret dokazivanja;
IV. Obrazovanje i osposobljavanje za rad; obveze poslodavca glede obrazovanja i osposobljavanja za rad; pripravnici, način osposobljavanja pripravnika, sklapanje ugovora o radu s pripravnicima; pripravnički staž; stručni ispit; stručno osposobljavanje za rad; ugovor o stručnom osposobljavanju za rad, apsolutno obvezni uglavci, relativno obvezni uglavci, neobvezatni ili fakultativni uglavci; priznavanje posebnih prava osobi koja se stručno osposobljava za rad;
V. Radno vrijeme; definicija radnog vremena; puno radno vrijeme; nepuno radno vrijeme; skraćeno radno vrijeme; prekovremeni rad; raspored i preraspodjela radnog vremena; definicija noćnog rada, noćni radnik; zabrana noćnog rada; smjenski rad, obveze poslodavca;
VI. Odmori i dopusti; stanka; dnevni i tjedni odmor; godišnji odmor, utvrđivanje trajanja, pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, naknada plaće, naknada za neiskorišteni dio godišnjeg odmora; plaćeni i neplaćeni dopust;
VII. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja: Zaštita radnika nesposobnih za rad; izvori; zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama; rodiljni dopust; skraćeno radno vrijeme roditelja; stanka za dojenje djeteta; prava koja može koristiti djetetov otac; mirovanje radnog odnosa do tri godine djetetova života; pretpostavka rada u punom radnom vremenu; naknada plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i rada u skraćenom radnom vremenu; najava korištenja prava; zabrana otkaza; prava iz roditeljstva za zaposlene i samozaposlene roditelje; prava posvojitelja; ostala prava iz roditeljstva; zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad; zabrana otkaza; zabrana štetnog utjecaja na napredovanje ili ostvarenje drugih prava; pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove; pravo zaposlenja na drugim poslovima; otkaz; prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju;
VIII. Plaće; Izumi i tehnička unapređenja; Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem; Naknada štete; određivanje plaće; jednakost plaća; pravo na povećanu plaću; naknada plaće; zaštita plaće pri prislinom ustegnuću; minimalna plaća; izumi; zakonska i ugovorna zabrana natjecanja; prestanak ugovora o zabrani natjecanja; ugovorna kazna; odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu; regresna odgovornost radnika; odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
IX. Prestanak ugovora o radu; način prestanka ugovora o radu; oblik prestanka sporazuma o prestanku ugovora o radu; redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu; neopravdani razlozi za otkaz; oblik, obrazloženje i dostava otkaza te tijek otkaznog roka; teret dokazivanja; najmanje trajanje otkaznog roka; otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora; vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza; sudski raskid ugovora o radu; otpremnina; program zbrinjavanja viška radnika;
X. Pravilnici o radu; Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa; obveza donošenja pravilnika o radu; postupak donošenja; ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa; zaštita prava radnika kod poslodavca; sudska zaštita prava iz radnog odnosa; arbitraža; prenošenje ugovora na novog poslodavca; zastara potraživanja iz radnog odnosa;
XI. Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Sindikati i udruge; poslodavaca; pravo na sudjelovanje u odlučivanju; pravo na izbor radničkog vijeća; broj članova radničkog vijeća; izborno razdoblje; biračko pravo; liste kandidata; izborni odbor; provođenje izbora i utvrđivanje rezultata izbora; temeljna ovlaštenja radničkog vijeća; obveza obavješćivanja; obveza savjetovanja prije donošenja odluke; odnos sa sindikatom; skupovi radnika; nastupanje pred sudom; uvjeti za rad radničkog vijeća; zabrana nejednakog postupanja; sporazum radničkog vijeća s poslodavcem; pravo na udruživanje; zabrana djelovanja; udruge više razine; ovlaštenja udruge; utemeljenje i registracija udruge; imovina i djelovanje udruge; prestanak djelovanja udruge;
XII. Kolektivni ugovori; Štrajk i lockout; stranke kolektivnog ugovora; predmet kolektivnog ugovora; obveza kolektivnog pregovaranja; oblik kolektivnog ugovora; promjena kolektivnog ugovora; vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora;otkaz kolektivnog ugovora; objava kolektivnog ugovora; pristupanje kolektivnom ugovoru; sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora; štrajk i štrajk solidarnosti; mirenje; arbitražno rješavanje spora; isključenje s rada (lockout); pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati; posljedice organiziranja ili sudjelovanja u štrajku; sudska zabrana nezakonitog štrajka i naknada štete; sudska zabrana nezakonitog isključenja s rada i naknada štete; štrajk u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama; utjecaj recesije na subjekte svijeta rada.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova obrađuje se cjelokupni sadržaj predmeta, uz aktualna pitanja iz relevantne prakse.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

PREDAVANJA:

 • predavanja,
 • diskusije,
 • simulacije

VJEŽBE:

 • Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.
PRAĆENJE RADA STUDENATA:
 • Pohađanje nastave
 • Aktivnost na nastavi
 • Seminarski rad
 • Kontinuirana provjera znanja
 • Pismeni ispit, usmeni ispit
OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminara, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
 1. Moslavac, B., (2010): Osnove radnog prava za menadžere. Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
 2. Crnić, I., (2010): Zakon o radu – primjena u praksi. Zagreb: Organizator
 3. Zakon o radu, NN 149/09., 61/11. i 82/12
DOPUNSKA LITERATURA
 1. Potočnjak, Ž. et. al., (2007): Radni odnosi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator

PROPISI:

 1. Deklaracija MOR-a o osnovnim načelima i pravima na radu iz 1998. godine,
 2. Direktiva Vijeća Europe 86/613/EEZ od 11. prosinca 1986. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji se bave nekom djelatnosti kao samozaposlene osobe, uključujući poljoprivredu, i o zaštiti samozaposlenih žena za vrijeme trudnoće i majčinstva,
 3. Direktiva Vijeća Europe 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. koja implementira načelo jednakog postupanja prema osobama neovisno o rasi i etničkom podrijetlu; Direktiva Vijeća Europe 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. koja uspostavlja opći okvir za jednako postupanje u području zapošljavanja i rada,
 4. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća Europe 2006/54/EZ od 5. lipnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog odnosa spram muškaraca i žena u području zapošljavanja – preinačena,
 5. Direktiva 2002/73/EZ o primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i nepredovanja te radne uvjete,
 6. Direktiva Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zvanja,
 7. Direktiva Vijeća 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja,
 8. Direktiva Vijeća Europe 75/117/EEC od 10. veljače 1975.,
 9. Europska socijalna povelja i Dodatni protokol uz Europsku socijalnu povelju, NN MU br. 15/02.,
 10. Kazneni zakon, NN 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda RH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda RH, 105/04., 84/05. – ispr., 71/06., 110/07. i 152/08.,
 11. Konvencija MOR-a broj 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, NN MU 2/94., 3/00.,
 12. Konvencija MOR-a br . 100 iz 1951. godine o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti, NN MU 3/00.,
 13. Konvencija MOR-a br. 106 o tjednom odmoru u trgovini i uredima, NN MU 6/95.,
 14. Konvencija MOR-a br. 111 iz 1958. godine o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje NN MU 2/94.,
 15. Konvencija MOR-a br. 132 o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), NN MU 3/02.,
 16. Konvencija MOR-a br. 155 o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju, NN MU 2/94.,
 17. Konvencija o zaštiti majčinstva iz 1952. godine (revidirana), NN MU 3/00.,
 18. Konvencija MOR-a br. 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje, NN MU 2/94., 3/00.,
 19. Konvencija MOR-a br. 154 koja promiče kolektivno pregovaranje,
 20. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
 21. Opća deklaracija o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,
 22. Ovršni zakon, NN 57/96., 29/99., 42/00. – Odluka Ustavnog suda RH,, 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 121/05. i 67/08.
 23. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora, NN 70/10.,
 24. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu, NN 67/10.,
 25. Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora, NN 70/10.,
 26. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, NN 66/10.,
 27. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, NN 62/10.,
 28. Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati, NN 62/10.,
 29. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, NN 70/10.,
 30. Pravilnik o provođenju izbora za radničko vijeće, NN 12/02.,
 31. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, NN 87/02.,
 32. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, NN 69/05.,
 33. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta, NN 18/09.,
 34. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće, NN 24/09.,
 35. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta, NN 25/09.,
 36. Pravilnik o zaštiti pri ručnom prenošenju tereta, NN 42/05.,
 37. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN 3/02.,
 38. Ustav RH, NN 85/10. – pročišćeni tekst,
 39. Zaključci o prihvaćanju Europske povelje o osnovnim socijalnim pravima radnika, NN 37/91.,
 40. Zakon o arbitraži, NN 88/01.,
 41. Zakon o doprinosima, NN 84/08.
 42. Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 153/05., 63/07. i 152/08.,
 43. Zakon o istospolnim zajednicama, NN 116/03.,
 44. Zakon o minimalnoj plaći, NN 87/08.,
 45. Zakon o mirovinskom osiguranju, NN 02/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.,
 46. Zakon o obveznim odnosima, NN 35/05. i 41/08.,
 47. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 150/08.,
 48. Zakon o parničnom postupku, NN 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. – Odluka Ustavnog suda RH, 84/08. i 123/08. – ispr.,
 49. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, NN 80/08.,
 50. Zakon za rabotnite odnosi, „Služben vesnik na Republika Makedonija“ broj 80/93., 3/94., 14/95., 53/97. i 21/98.,
 51. Zakon o radu, NN 137/04.- pročišćeni tekst i 68/05.,
 52. Zakon o ravnopravnosti spolova, NN 82/08.,
 53. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, NN 85/08. i 111/08.,
 54. Zakon o strancima, NN 79/07. i 36/09.,
 55. Zakon o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08.,
 56. Zakon o zaštiti na radu, NN 59/96., 94/96. – ispr., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09.,
 57. Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN 103/03., 118/06. i 41/08.,
 58. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, NN 85/06.,
 59. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 150/08.,
 60. Ženska povelja Europske komisije, http//ec.europa.eu.
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.