Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Riječni turizam

Naziv predmeta Riječni turizam
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (3.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         Upoznati se s osnovim karakteristikama riječnog turizma kao jednog od specifičnih oblika turizma.

·         Znati procjeniti uvjete za razvoj riječnog turizma u Republici Hrvatskoj.

·         Moći napraviti analizu i kritički komentirati karakteristike tržišta riječnog turizma.

1.2.      Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Riječni turizam – teorijsko razmatranje i određenje Razina: 6 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi osnovne pojmove vezane uz riječni turizam.

·         Utvrditi i komentirati pojavne oblike riječnog turizma.

·         Procijeniti uvjete za razvoj riječnog turizma u Republici Hrvatskoj.

·         Analizirati međuodnos tržišta ponude i potražnje riječnog turizma u okruženju.

·         Utvrditi ekonomske i neekonomske učinke riječnog turizma.

·         Identificirati organizacije društvenog i privatnog turističkog sektora koje imaju ključnu ulogu za riječni turizam.

·         Utvrditi marketing program riječnog turizma.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Student treba izraditi plan razvoja riječnog turizma za zadano područje prema primjeru poslovnog slučaja.

1.3.      Sadržaj predmeta
Moderno shvaćanje rijeka. Rijeka kao industrijski resurs. Rijeka kao turistički resurs. Riječna mreža RH. Riječni turizam. Pojavni oblici riječnog turizma. Krstarenje rijekama. Krstarenje rijekama u Europi i svijetu. Budući trendovi na tržištu krstarenja. Avanturistički oblici riječnog turizma. Ostali oblici riječnog turizma. Analiza tržišta ponude i potražnje riječnog turizma. Perspektive razvoja turističkog proizvoda riječnog turizma u RH. Učinci riječnog turizma. Ključni dionici riječnog turizma. Marketing program riječnog turizma. Marketing strategije.
1.4.      Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

1.5.      Komentari
1.6.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara, radionica i terenske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,2 ECTS boda Usmeni ispit 0,2 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 1 ECTS bod Kontinuirana provjera znanja 0,3 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,2 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak s terenske nastave: 10 bodova

·         pismeni ispit: 30 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bosnić, I. (2016): Riječni turizam. Virovitica: Visoka škola Virovitica (udžbenik u pripremi)
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Prideaux, B., Cooper, M. (2009): River tourism, Wallingford: CABI

2.       Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia: Perspectives for development, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 216-222.)

3.       Aktualni znanstveni i stručni radove koji obrađuju tematiku riječnog turizma i njegovih pojavnih oblika

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.