Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Ruralni turizam i kulturna baština

Naziv predmeta Ruralni turizam i kulturna baština
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 30P+15S
1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta

·         Upoznati studente pojmovima kulture, kulturne baštine, kulturno-civilizacijskog i tradicijskog nasljeđa te osnovnim obilježjima kulturnog turizma.

·         Steći znanja i praktične vještine potrebne u osmišljavanju I kulturnog turizma u ruralnom području.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Kultura i kulturna baština Razina: 6 Obujam: 2 ECTS

Ishodi učenja:

·         Razlikovati pojmove kulture, kulturne baštine, kulturno-civilizacijskog nasljeđa.

·         Utvrditi međuodnos kulture (kulturnog identiteta), ruralnog turizma i turizma općenito.

·         Procijeniti  ulogu tradicije u formiranju turističke ponude na temelju vrednovanja kulturnih resursa određenog ruralnog područja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Student treba za zadanu ruralnu turističku destinaciju utvrditi kulturne resurse, vrednovati ih s obzirom na stupanj njihove atraktivnosti te preporučiti načine kako ih valorizirati u turističku ponudu.

Naziv skupa ishoda učenja: Kulturni turizam u ruralnom području Razina: 6 Obujam: 2 ECTS

Ishodi učenja:

·         Kritički objasniti pojam kulturni turizam i analizirati aspekte kulturnog turizma u ruralnom području.

·         Utvrditi i komentirati pojavne oblike kulturnog turizma u ruralnom području.

·         Procijeniti ulogu države i međunarodnih organizacija u razvoju kulturnog turizma.

·         Analizirati i usporediti dosadašnji razvoj kulturnog turizma u ruralnim područjima.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi i komentirati pojavne oblike kulturnog turizma na zadanoj ruralnoj turističkoj destinaciji. Procijeniti ulogu države i međunarodnih organizacija u razvoju kulturnog turizma na konkretnom primjeru. Analizirati i usporediti dosadašnji razvoj kulturnog turizma u pojedinim ruralnim regijama Republike Hrvatske te predložiti smjernice na kojima bi se trebao temeljiti njegov budući razvoj.

1.3.     Sadržaj predmeta
Kultura i kulturna baština. Turističke funkcije kulture i kulturne funkcije turizma. Gospodarski pristup kulturnim dobrima – kulturni turizam. Turistička valorizacija i revitalizacija kulture i kulturnog nasljeđa. Proces upravljanja kulturnim dobrima. Interpretacija kulturne baštine. Pojavni oblici kulturnog turizma u ruralnom području. Kulturni turizam u ruralnim područjima Republike Hrvatske. Uloga države i međunarodnih organizacija u razvoju kulturnog turizma.
1.4.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

samostalni zadaci

 
1.5.     Komentari  
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja, seminara, radionica i terenske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad   Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 0,6 ECTS boda Usmeni ispit 0,4 ECTS boda Esej   Istraživanje  
Projekt 1 ECTS bod Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS boda Referat   Praktični rad  
Portfolio   Terenska nastava 0,3 ECTS boda        
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak s terenske nastave: 10 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Bedeković, V., Bosnić, I. (2015): Uvod u kulturni turizam – udžbenik u pripremi

2.       Jelinčić, D.A., ( 2010): Kultura u izlogu. Zagreb: Meandarmedia

3.       Jelinčić, D.A., ( 2008): Abeceda kulturnog turizma. Zagreb: Meandarmedia

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Geić S., (2011): Menadžment selektivnih oblika turizma. Split: Sveučilište u  Splitu (str. 303 – 344)

2.       Jelinčić, D. A., Gulišija, D., Bekić, J. (2010.): Kultura, turizam, interkulturalizam. Zagreb: Meandarmedia

3.       Tomljenović, R. (2006.): Kulturni turizam. U: Čorak, S., Mikačić, V. (ur) Hrvatski turizam:  plavo, bijelo, zeleno. (str. 119-146.) Zagreb: Institut za turizam

4.       Geić, S. (2002.): Turizam i kulturno-civilizacijsko nasljeđe. Split: Veleučilište u Splitu

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.