Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Ruralni turizam i prirodna baština

Naziv predmeta Ruralni turizam i prirodna baština
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1. OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Izdvojiti posebne oblike turizma temeljene na prirodi u ruralnom prostoru.

·         Ukazati na prisutne trendove i obilježja ponude i potražnje turizma temeljenog na prirodi.

·         Prikazati temeljne prirodne resurse i ostalu resursno-atrakcijsku osnovu za razvoj pojedinih oblika turizma temeljenih na prirodi.

·         Koristiti se pojedinim interpretacijskim alatima sa svrhom podizanja zadovoljstva turista tijekom posjeta ili obilaska destinacije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Oblici turizma temeljeni na prirodi Razina: 6 Obujam: 1,5 ECTS
Ishodi učenja:

·         Objasniti i obrazložiti posebne oblike turizma temeljenih na prirodi.

·         Opisati karakteristike tržišta potražnje te aktualne trendove na tržištu vezane uz oblike turizma temeljenog na prirodi.

·         Utvrditi i obrazložiti pojavne oblike turizma temeljenog na prirodi u ruralnom prostoru.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi i obrazložiti pojavne oblike turizma temeljenog na prirodi u zadanoj destinaciji. Izraditi program jednodnevnog i vikend boravka u spomenutoj destinaciji temeljenog na turističkim aktivnostima u prirodi i u skladu s aktualnim trendovima na tržištu potražnje. Predložiti i obrazložiti media plan za promidžbu novoizrađenog turističkog programa.

Naziv skupa ishoda učenja: Tematske staze, ceste, putovi i interpretacija okoliša Razina: 6 Obujam: 1,5 ECTS
Ishodi učenja:

·         Vrednovati atraktivne čimbenike na temelju kojih je moguće osmisliti tematske staze, ceste i/ili putove.

·         Izraditi plan mogućih tematskih staza, cesta i/ili putova za određenu ruralnu turističku destinaciju.

·         Kritički objasniti pojam interpretacije okoliša i definirati potencijalne korisne učinke interpretacijskih sadržaja.

·         Analizirati ulogu i važnost interpretacije okoliša u turizmu.

·         Utvrditi mogućnosti i alate interpretacije turističkih atrakcija u turističkim destinacijama.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Student treba kreirati i izraditi plan mogućih tematskih staza, cesta i/ili putova u prirodi za određenu ruralnu turističku destinaciju uz korištenje interpretacijskih alata. Analizirati važnost interpretacije okoliša i prirodnih turističkih atrakcija te objasniti opće i turističke korisne učinke primjene interpretacijskih sadržaja u turističkoj destinaciji. Identificirati i valorizirati postojeće oblike interpretacije te na temelju interpretativnih alata izraditi vlastiti koncept interpretacije prirode kroz temetske staze ili na primjeru zadanog mjesta/prostora.

Naziv skupa ishoda učenja: Ekološka poljoprivreda i turizam Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kritički prosuditi značaj i specifičnosti ekološke poljoprivredne proizvodnje u organiziranju turističkih aktivnosti na ruralnom prostoru.

·         Utvrditi i obrazložiti oblike turističkih aktivnosti na agroekoturističkom imanju s obzirom na vrstu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

·         Kritički objasniti pojam permakulture te mogućnosti korištenja načela permakulture kao temelja za razvoj aktivnosti turista na ruralnom prostoru.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Osmisliti i izraditi program kreativnog odmora na ekoagroturističkoj destinaciji.

1.3.     Sadržaj predmeta
Nastanak, razvoj i oblici ruralnog turizma. Povezanost zaštite okoliša i turističkog razvoja. Povijesni razvoj ekoturizma i drugih oblika turizma temeljenih na prirodi u svijetu i Hrvatskoj. Prirodna baština ruralnog prostora i turističke aktivnosti u prirodi. Aktualni trendovi i utjecaj turizma temeljenog na prirodi na okruženje. Povijesni razvoj i teorijska polazišta tematskih staza/putova cesta, ruta. Identifikacija i klasifikacija prirodnih resursa i atrakcija u funkciji tematskih staza. Tematske staze/ceste kao sredstvo valorizacije turističkih resursa ruralnog prostora. Kreiranje i razvoj tematskih staza/putova. Posebni oblici tematskih staza/putova/cesta u prirodi: pješačke staze, vinske ceste, biciklističke staze, poučne staze, cesta malinovog ulja, cesta aromatičnog bilja, cesta doživljaja i okusa. Objedinjavanje lokalne/regionalne ruralne turističke ponude tematiziranjem turističkih sadržaja. Tematske staze u Europi i Hrvatskoj. Interpretacija prirodnih resursa u destinaciji. Turističke aktivnosti u ruralnim prostorima i osmišljavanje ponude temeljem „eko“ i „bio“ poljoprivredne proizvodnje. Značaj i specifičnosti ekološke proizvodnje kao atraktivnog čimbenika u organiziranju ruralnih turističkih aktivnosti. Osnove permakulture. Perspektiva razvoja permakulture u ruralnim prostorima.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminara, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,7 ECTS boda Usmeni ispit 0,4 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,7 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminar: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bakan, R., Jaković, B. (2015): Autorizirana predavanja, VŠMTI.

2.       Čorak, S., Mikačić, V. (2006): Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam (odabrana poglavlja).

3.       Geić, S. (2011): Menadžment selektivnih oblika turizma. Split: Sveučilište u Splitu (odabrana poglavlja).

4.       Kušen, E. (2013): Turisti i ceste. Zagreb: Institut za turizam (dostupno online: http://www.iztzg.hr/_standard.aspx?id=636&knjigaId=28)

5.       Kušen, E. (2002): Turistička atrakcijska osnova. Zagreb: Institut za turizam

6.       Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (2012): Upravljanje turističkim posjetima na tematskim kulturnim rutama. Zagreb: MINT. (dostupno: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7939)

7.       Weaver, D. i sur (1999): Nature-based tourism in Australia and beyond: a preliminary investigation. Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism, Australia (dostupno online: http://www.crctourism.com.au/BookShop/BookDetail.aspx?d=128)

8.       Weaver, D. (2001): The encyclopedia of ecotourism. CABI Publishing, Oxon, UK (dostupno online).

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Dwyer, G. (2014): A spatial analysis of the suppliers of nature based tourism in Ireland, insights into the provision of walking tourism on the Sheep’s Head Peninsula, Co. Cork. Diss. University of Limerick, Master’s Thesis.

2.       Tisdell, C. (2004): Nature-based tourism and the valuation of its environmental resources: Economic and other aspects. Working Papers on Economics, Ecology and Environment, No. 104, The University of Queensland School of Economics, str. 1-17.

3.       Orams, M. B. (1995): Towards a more desirable form of ecotourism. Tourism management Vol.16., No. 1., str. 3-8.

4.       Buckley, R. (1994): A framework for ecotourism. Annals of tourism research Vol. 21., No. 3., (1994): 661-665.

5.       Kuenzi, C., McNeely, J. (2008): Nature-based tourism. Global Risk Governance. Springer Netherlands, str. 155-178.

6.       Valentine, P. S. (1992): Review: nature-based tourism’ in Weiler, B. and Hall, C.M. Special Interest Tourism Bclhaven Press, London, UK, str. 105-127.

7.       Buckley, R., Coghlan, A. (2012): Nature-Based Tourism in Breadth and Depth. Singh, T. (ed), Critical Debates in Tourism, Channel View Publication, Bristol, UK, str 304-306.

8.       Fernell, D.A. (2000): What’s in a Name? Conceptualizing Natural Resource-Based Tourism. Tourism Recreation Research Vol. 25(1), str. 97-100.

9.       Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Interpretation and sustainable tourism: The potencial and pitfalls. Revista Interamericana de Ambiente y TurismoRIAT, Vol. 1., No. 1., str. 20-27.

10.    Centre for Environmental Interpretation (1990): Evaluating Interpretation, Environmental Int. 5(2), CEI.

11.    Centre for Environmental Interpretation (1993): A Way with Words, Environmental Interpretation Bulletin.

12.    Demonja, D., Ružić, P. (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj. Zagreb: Meridijani.

13.    Ham, S. (1992): Interpretacija okoliša, Fulcrum Publishing, Golden, Colorado.

14.    Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i pravilnici na temelju istog zakona.

15.    Službena stranica National Association for Interpretation (NAI), dostupno na: http://www.interpnet.com/NAI.

16.    Bakan, R. ur. (2013): Priručnik iz osnova ekološke poljoprivrede, marketinga ekoloških proizvoda i ekoagroturizma, Pitomača, Srednja škola Stjepana Sulimanca-nositelj ugovora, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-ugovorno tijelo.

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.