Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Sociologija u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Sociologija u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.godina (4.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Znati primijeniti osnovne pokazatelje vezane za trendove u ruralnom turizmu.

·         Prepoznati i primijeniti promjene u ponašanju modernog turističkog potrošača na kreiranje marketinške i poduzetničke  strategije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Sociologija u ruralnom turizmu Razina: 6 Obujam: 4 ECTS
Ishodi učenja:

·         Procijeniti kako se pojedini problem sociologije turizma uklapa u pojedini obrazac mikro/makro sociološkog objašnjenja i koji su marketinški utjecaji koji proizlaze iz toga.

·         Prosuditi i znati primijeniti osnovne pokazatelje vezane za trendove u ruralnom turizmu.

·         Samovrednovati teorijsko znanje iz mikrosociologije/psihologije u interpretaciji  motivacija  turista koji dolaze u ruralna područja.

·         Primijeniti znanje iz sociologije turizma na izbor poduzetničke strategije.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Elaborirati promjene u ponašanju turista-potrošača na kreiranje marketinške strategije. Objasniti proces trend-settinga u izboru destinacije turističkog putovanja.

1.3.     Sadržaj predmeta
Antropološke i sociološke osnove i aspekti turizma. Uvod u opću i ruralnu sociologiju. Sociologija, turizam i ruralni turizam: pristupi, područja tumačenja i istraživanja. Sociologija slobodnog vremena – povijesni razvoj i koncepti.  Turistička motivacija. Turističke potrebe.
Društvena uloga turista.  Vrijednosni sustav i ruralni turizam. 
Pojam selo- njegova dihotomija i tipologija. Obitelj i poljoprivredna obitelj.  Istraživanje društvenih pojava na selu. Problemi ruralnih zajednica, obiteljskih gospodarstava i ruralnih prostora u današnje vrijeme. Deagrarizacija. Društveni odnosi na selu. Selo i fenomen globalizacije, tranzicije i modernizacije. Obilježja suvremenih ruralnih turističkih destinacija.  Autentičnost i uloga naslijeđa (heritage tourism).  “Potrošačka kultura”.  Socijalni kontekst ruralnog turizma: analitički elementi istraživanja. Metodološki pristupi.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 1 ECTS bod Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,7 ECTS boda Usmeni ispit 0,4 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,7 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Vidak, I. (2015): Sociologija u ruralnom turizmu. Virovitica: Visoka škola Virovitica (autorizirana predavanja)
1.10.Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Marušić, M.; Prebežac, D. (2004): Istraživanje turističkih tržišta. Zagreb: Adeco.

2.       Kroshus Medina, L. (2003): Commoditizing Culture. Annals of Tourism Research 30(2003)2:353-368.

3.       Franklin, A. (2003): Tourism. An Introduction. London: SAGE.Richards, G. (2002): Od kulturnog do kreativnog turizma: Europske perspektive. Turizam 50(2002)3:228-236.

4.       Apostopoulos, Y.-Leivadi, S.- Yiannakis, A. (2002): The Sociology of Tourism. Theoretical and Empirical Investigations. London: Routledge.

5.       Jadrešić, V. (2001): Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni. Zbornik istraživanja. Zagreb: Školska knjiga Wall, G.; Nuryanti, W. (ed.) (1996). Heritage and Tourism (Special Issue). Annals of Tourism Research 23(1996)4.

6.       Dulčić, A. (2001): Upravljanje razvojem turizma. Zagreb: MATE.

7.       Moore, K.; Cushman, G.; Simmons, D. (1995): Behavioral Conceptualization of Tourism and Leisure. Annals of Tourism Research 22(1995)1:67-85.

8.       Echtner, Ch. (1995): Entrepreneurial Training in Developing Countries. Annals of Tourism Research 22(1995)1:119- 134.

9.       Page, S. (1995). Urban Tourism, Ch. 2: The Demand for Urban Tourism, str. 23-38 (obrada)

10.     Jokić, B. (1994): Turizam u sociokulturološkoj perspektivi. Zagreb: Mikrorad.

11.     Alfier, D. (1994): Turizam. Zagreb: Masmedia.

12.     Krippendorf, J. (1989): Putujuće čovječanstvo. Zagreb: SNL.

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.