Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Strateški menadžment

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
STRATEŠKI MENADŽMENT
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Destinacijski menadžment i smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Obavezan
GODINA
1. godina (2. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
6
Broj sati (P + V + S)
60 (45P+0V+15S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • objasniti temeljne koncepte suvremene teorije strateškog menadžmenta
 • na relevantnim primjerima i primjenama u stvarnim poduzećima osposobiti studente za analizu okoline i procjene konkurentske pozicije
 • razviti sposobnost usporedbe mogućih poslovnih strategija malih i srednjih poduzeća s ciljem postizanja održive konkurentske prednosti
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Temeljna znanja iz osnova menadžmenta stečena na preddiplomskoj razini studija kroz predmet „Menadžment“ ili neki drugi srodni predmet koji daje ekvivalentno predznanje.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • analizirati proces strateškog planiranja
 • utvrditi ulogu strategije u ostvarivanju ciljeva malih i srednjih poduzeća
 • preispitati i analizirati utjecaj pojedinih elemenata okoline na strateško opredjeljenje
 • procijeniti konkurentsku poziciju poduzeća na zadanom primjeru
 • osmisliti misiju, viziju i strateške ciljeve poduzeća na zadanom primjeru
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Uvod u strateški menadžment. Povijesni razvoj strateškog menadžmenta. Ključni ciljevi strateškog menadžmenta. Proces strateškog menadžmenta i razine strategije. Misija, vizija i strateški ciljevi. Strateška analiza. Predviđanje budućnosti i scenario tehnika. Konkurentska prednost i generičke konkurentske strategije. Strategija društvene odgovornosti, poslovne strategije, korporacijske i funkcijske strategije – tipovi strategija i njihove značajke. Osnovna strateška usmjerenja. Strategije malih i srednjih poduzeća. Formuliranje strategije. Implementacija strategije. Strateško planiranje i kontrola. Strateški savezi i partnerstva.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • samostalni zadaci
1.6. KOMENTARI
1.7. OBVEZE STUDENATA
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu, biti aktivni tijekom predavanja, izraditi i obraniti seminarski rad, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
1,2 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,4 ECTS bodova
Seminarski rad
1 ECTS bod
Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
1 ECTS bodova
Usmeni ispit
0,8 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
1,5 ECTS bodova
Kontinuirana provjera znanja
0,8 ECTS bodova
Referat
Praktični rad
Portfolio
Samostalni zadaci
0,8 ECTS bodova
1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)
 • projekt: 20 bodova;
 • seminarska nastava: 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i seminare može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

Kolokviji:
Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 6. i 12. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 20 bodova.

Seminari:
Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na seminarskoj nastavi, dužni izraditi, prezentirati i obraniti seminarski rad prema unaprijed definiranim uputama za pisanje seminarskih radova te temama koje se logički nadovezuju na sadržaj nastavnog kolegija. Izvršavanjem seminarskih obaveza student može maksimalno ostvariti 10 bodova. U okviru seminarske nastave, studenti će imati i radionice na kojima će rješavati samostalne zadatke u timu vezane uz analizu okoline prema njenim elementima, izradu SWOT analize, osmišljavnje misije, vizije i određivanje osnovnih strateških ciljeva poslovne organizacije u okruženju. Izradom samostalnog zadatka student/studentica može maksimalno ostvariti 20 bodova.

Pismeni ispit:
Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminara te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).
Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Buble, M. (ur.) (2010): Strateški menadžment. Zagreb: Sinergija
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Buble,M.(2003): Managament malog poduzeća I i II. Split: Ekonomski fakultet Split
 • Moutinho. L., (2005): Strateški menadžement u turizmu. Zagreb: MASMEDIA
 • Thompson, J.L., Martin, F. (2010): Stretegic management: awerness & shange, 6th ed., South-Western, Cengage Learning, South-Melbourne
 • Sikavica, P., Bahtijarević – Šiber, F., Pološki – Vokić, N., (2008): Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga (poglavlja 4. i 5.)
 • IQM in Rural Tourism, European Communities, Luxembourg, 2003, p.11
 • Thompson, A.A. Jr., Strickland A.J. III i Gamble, J.E. (2008): Strateški menadžment: u potrazi za konkurentskom prednošću: teorija i slučajevi iz prakse, 14. cvjelovito izdanje. Zagreb: Mate
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.