Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Stručna praksa

Opće informacije
Naziv predmeta Stručna praksa
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. godina (II. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati rada u poduzeću 160 sati
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi stručne prakse
·         povezati menadžersku i poduzetničku teoriju i praksu

·         primijeniti teoretsko znanje

·         planirati vlastiti poduzetnički pothvat i karijeru

1.2.      Uvjeti za upis stručne prakse
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja stručne prakse
·         identificirati sve faze razvoja poduzetničkog projekta

·         demonstrirati proceduru pokretanja poduzetničkog projekta

·         predvidjeti moguću problematiku u poslovanju

·         kritički ocijeniti rad poduzeća u i dati prijedloge za unaprjeđenje

·         kreirati prijavu razvojnog projekta i uobličiti ju u Izvještaj o stručnoj praksi

1.4.      Sadržaj stručne prakse
·         upoznati studenta sa upravljanjem i vođenjem malog i srednjeg poduzeća,

·         utvrditi sve gospodarske i društvene preduvjete uspješnog poslovanja i razvoja malih i srednjih poduzeća,

·         utvrditi proceduru pokretanja novih poduzetničkih poduhvata i načine financiranja istog

·         utvrditi specifičnosti upravljanja troškovima, zalihama, ljudskim potencijalima i rizicima poslovanja i upravljanja malim i srednjim poduzećima.

·         razraditi sve faze pokretanja malog i srednjeg poduzeća

1.5.      Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.      Komentari Praksa će se provoditi u nekome od trgovačkih društava, obrta ili ustanova sa kojima Visoka škola ima potpisan Sporazum o suradnji
1.7.      Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i izrada Izvještaja o stručnoj praksi.
 
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave   Aktivnost u nastavi   Seminarski rad   Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit   Usmeni ispit   Esej   Istraživanje  
Projekt   Kontinuirana provjera znanja   Referat   Praktični rad  
Portfolio              
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom stručne prakse i na završnom ispitu
Određeno je Pravilnikom o stručnoj praksi Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

 

Nakon uspješno obavljene stručne prakse odgovorna osoba trgovačkog društva, ustanove ili drugog subjekta održavanja stručne prakse studentu izdaje potpisanu i ovjerenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

 

Voditelj stručne prakse ocjenjuje stručnu praksu temeljem Izvještaja o stručnoj praksi kojeg izrađuje student.

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.