Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Stručna praksa

Naziv predmeta Stručna praksa u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 3.godina (6.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 8
Broj sati (P+V+S)

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Stručna praksa u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu Razina: 6 Obujam: 8 ECTS
Ishodi učenja:

·         Primijeniti i prakticirati ishode, koncepte i filozofiju učenja proizišlu iz prethodnog akademskog i drugog iskustva kroz primjereno profesionalno usavršavanje.

·         Demonstrirati, kroz praksu u turističko – ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu, vještine učenja i kompetencije iz domena operativnih poslova: kreiranje, implementacija i evaluacija turističkog proizvoda, komunikacija sa klijentima, planiranje, implementacija i evaluacija marketinških aktivnosti,  fakturiranje, računovodstvo i evidencije, planiranje, odnosi s javnošću, istraživanje, interpersonalne komunikacije, konzultacije, izravno ‘licem u lice’ vodstvo, nadzor i timski rad.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Praktično demonstrirati usvojena znanja i vještine prema programu provedene stručne prakse kroz periodične i finalnu provjeru od strane dodijeljenog mentora. U suradnji sa predstavnikom tvrtke u kojoj se odvija stručna praksa, kontinuirano pratiti te periodično i finalno izvješćivati o napretku polaznika stručne prakse na licu mjesta od strane koordinatora stručne prakse. Za vrijeme trajanja stručne prakse kontinuirano razmatrati tijek napretka polaznika i po potrebi korigirati plan aktivnosti istih.

1.2.     Sadržaj predmeta
·         Upoznati studenta s djelokrugom rada turističko-ugostiteljskih subjekata u ruralnom turizmu.

·         Utvrditi, analizirati i vrednovati  turističku atrakcijsku osnovu šireg okruženja turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu

·         Predlagati kreiranje novih turističkih proizvoda, provoditi njegovu implementaciju i  evaluaciju

·         Komunicirati s klijentima online i ofline

·         Obavljati poslove vezane uz: implementaciju i evaluaciju marketinških aktivnosti te fakturiranje, računovodstvo i vođenje evidencija

1.3.     Vrste izvođenja nastave
1.4.     Komentari Praksa će se provoditi u turističko-ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu s kojima Visoka škola Virovitica ima sklopljene sporazume o suradnji uz stručni nadzor zaposlenika turističko-ugostiteljskim subjektima.
1.5.     Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i izrada Izvještaja stručne prakse.
1.6.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad
Portfolio
1.7.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Određeno je Pravilnikom o stručnoj praksi Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Nakon uspješno obavljene stručne prakse odgovorna osoba trgovačkog društva, ustanove ili drugog subjekta održavanja stručne prakse studentu izdaje potpisanu i ovjerenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Voditelj stručne prakse ocjenjuje stručnu praksu temeljem Izvještaja o stručnoj praksi kojeg izrađuje student.

1.8.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.9.     Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno.
1.10.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija