Smjer Informatički menadžment, predmet Stručna praksa

Opće informacije
Naziv predmeta Stručna praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. godina (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 9
Broj sati (rad u poduzeću) 225 sati rada u tvrtki
1.        OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         Povezati teoretska znanja s praktičnim

·         Primijeniti teoretsko znanje u praksi

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         Demonstrirati, kroz praksu u gospodarskom subjektu, vještine učenja i kompetencije iz domena operativnih poslova: kreiranje, implementacija i evaluacija poduzetničkog poduhvata/proizvoda, komunikacija sa klijentima, planiranje i implementacija marketinških aktivnosti, računovodstveni poslovi, timski rad.

·         Analizirati poslovne procese unutar tvrtke

·         Valorizirati udio korištenja informacijsko – komunikacijskih tehnologija unutar tvrtke te po potrebi predložiti potrebna unaprjeđenja

1.4.      Sadržaj prakse
Praktično demonstrirati usvojena znanja i vještine prema programu provedene stručne prakse kroz periodične i finalnu provjeru od strane dodijeljenog mentora. U suradnji sa predstavnikom tvrtke u kojoj se odvija stručna praksa, kontinuirano pratiti te periodično i finalno izvješćivati o napretku polaznika stručne prakse na licu mjesta od strane koordinatora stručne prakse. Za vrijeme trajanja stručne prakse kontinuirano razmatrati tijek napretka polaznika i po potrebi korigirati plan aktivnosti istih.
1.5.      Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

 samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ___________________

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Redovito pohađanje stručne prakse i izrada Izvještaja stručne prakse.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja (kolokviji) Referat Praktični rad
Domaće zadaće
1.9.      Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Određeno je Pravilnikom o stručnoj praksi Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Nakon uspješno obavljene stručne prakse odgovorna osoba trgovačkog društva, ustanove ili drugog subjekta održavanja stručne prakse studentu izdaje potpisanu i ovjerenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Voditelj stručne prakse ocjenjuje stručnu praksu temeljem Izvještaja o stručnoj praksi kojeg izrađuje student.

1.10.   Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno
1.11.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
Nije relevantno
1.12.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.