Smjer Informatički menadžment, predmet Trgovačko pravo

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA TRGOVAČKO PRAVO
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 2. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studente s temeljnim pojmovima i zakonskom regulativom na području trgovačkog prava, odnosno osnovnim pojmovima i institutima trgovačkog statusnog i ugovornog prava te izvanugovornih obveza.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Utvrditi sve poznate oblike poslovnih struktura sa aspekta osnivanja i udruživanja

·          Preporučiti  proceduru za osnivanje društva osobe i društva kapitala sa svim uvjetima (elementima, tijelima aspektima ovlasti i postupka registriranja)

·          Odabrati modele upravljanja i ovlasti upravnih tijela u sklopu osnovanog trgovačkog društva

·          Utvrditi i primijeniti načela i odredbe obveznog prava

·          Utvrditi pretpostavke valjanosti ugovora, pravnu i poslovnu sposobnost, mjesto i vrijeme sklapanja ugovora, sredstva za pojačanje ugovora

·          Preporučiti sadržaje ugovora o kupoprodaji, djelu, najmu, zamjeni, koncesiji, građenju, komisiji, licenciji, kreditu, ostavštini

SADRŽAJ PREDAVANJA
Uvod u pravo. Opseg i definicija trgovačkog prava. Trgovačko statusno pravo: Trgovac, trgovačko društvo, obrtnik i trgovac pojedinac. Preddruštvo. Podružnica. Tvrtka. Sjedište trgovačkog društva. Predmet poslovanja društva. Zastupanje trgovačkog društva. Prokura. Sudski registar i trgovački sud. Javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Dioničko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću. Gospodarsko interesno udruženje. Statusne promjene društva. Ortaštvo. Tajno društvo. Trgovačko ugovorno pravo: Obvezni odnosi. Pravna i poslovna sposobnost. Vrste obveza. Promjene u obveznom odnosu. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Pojam ugovora. Pretpostavke za sklapanje ugovora. Nevaljanost ugovora. Prestanak obveza. Zastara. Ugovor o kupoprodaji, o zamjeni, o zajmu, o zakupu i najmu, o djelu, o građenju, o ostavi, o uskladištenju, o nalogu, o trgovačkom zastupanju, o posredovanju, komisijski ugovor, ugovori u turizmu, o licenci, o koncesiji, ugovor o prijevozu stvari, ugovor o otpremi, bankovni ugovori, ugovori o ortaštvu. Izvanugovorne obveze: Pojam i pretpostavke.

Prouzročenje štete. Stjecanje bez osnove. Poslovodstvo bez naloga. Javno obećanje nagrade. Vrijednosni papiri.

SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova obrađuje se cjelokupni sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

 

VJEŽBE:

·          Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada

 

 

 

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Seminarski rad

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit, usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave sudjelovanjem u izradi seminara. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene seminara, ocjene kolokvija te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene.
OBVEZATNA LITERATURA
1.        Ćesić, Z. (2007): Pravo trgovačkih društava. Knin: Veleučilište Marko Marulić u Kninu

2.        Gorenc, V. (2011): Ugovorno trgovačko pravo, Zaprešić:Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“

DOPUNSKA LITERATURA
1.        Zakon o trgovačkim društvima, (NN, broj: 111/93, 34/99, 121/99- vjer.tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda RH,

118/03, 107/07, 146/08, 137/09)

2.        Zakon o obveznim odnosima (NN, broj: 35/05, 41/08)

3.        Zakon o mjenici (NN, broj: 74/94, 92/10)

4.        Zakon o čeku (NN, broj: 74/94)

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.