Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Tržište rada

OPĆE INFORMACIJE
NAZIV PREDMETA
TRŽIŠTE RADA
STUDIJSKI PROGRAM
Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
STATUS PREDMETA
Izborni
GODINA
2. godina (4. semestar)
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
ECTS koeficijent opterećenja studenata
4
Broj sati (P + V + S)
45 (15P+30V+0S)
1. OPIS PREDMETA
1.1. CILJEVI PREDMETA
 • dati pregled temeljnih karakteristika tržišta rada
 • razumijevanje načina na koji politike dohodaka utječu na inflaciju i ostale makroekonomske veličine
1.2. UVJETI ZA UPIS PREDMETA
Nema uvjeta.
1.3. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
 • kritički prosuditi obilježja tržišta rada
 • utvrditi produktivnost rada
 • kritički prosuditi utjecaj politike oporezivanja na efikasnost poduzeća i gospodarstva
 • preispitati ulogu sindikata na tržištu rada
 • usporediti načine na koje politike dohodaka utječu na inflaciju i ostale makroekonomske veličine
 • izraditi analizu tržišta na zadanom primjeru
1.4. SADRŽAJ PREDMETA
Ponuda i potražnja za radom. Kvaliteta rada: investiranje u ljudski kapital: pojam i podaci. Određivanje nadnica. Ravnoteža na tržištu rada. Stanovništvo, zaposlenost i nezaposlenost . Produktivnost radne snage. Diskriminacija na tržištima rada. Država i tržište rada: zaposlenost, potrošnja i oporezivanje. Država i tržište rada: zakonodavstvo i regulacija . Sindikati i kolektivno pregovaranje. Ekonomski utjecaj sindikata.
1.5. VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreže
1.6. KOMENTARI
1.7. OBVEZE STUDENATA
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8. PRAĆENJE RADA STUDENATA
Pohađanje
nastave
0,6 ECTS bodova
Aktivnost u nastavi
0,3 ECTS bodova
Seminarski rad

1 ECTS bod

Eksperimen-
talni rad
Pismeni
ispit
0,8 ECTS bodova
Usmeni ispit
0,5 ECTS bodova
Esej
Istraživanje
Projekt
Kontinuirana provjera znanja
0,7 ECTS bodova
Referat
Praktični rad
Portfolio

Vježbe

1,1 ECTS bod

1.9. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

 • pohađanje nastave: 7,5 bodova;
 • aktivnost u nastavi: 2,5 boda;
 • kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita);
 • vježbe (analiza tržišta): 30 bodova;
 • pismeni ispit: 40 bodova;
 • usmeni ispit: 20 bodova.

Pohađanje nastave:
Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7,5 bodova.

Aktivnost na nastavi:
Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja i grupnim vježbama. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

Kolokviji:
Za stjecanje prava polaganja ispita putem kolokvija, potrebno je: prisustvovati predavanjima i seminarima (najmanje na 50% nastave). Dva pismena kolokvija u trajanju od 30 min. bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova.

Vježbe:
Tijekom semestra će se održati 10 vježbi koje ću se izvoditi na računalima. Studenti/studentice su dužni na temelju relevantnih sekundarnih podataka (OECD, EUROSTAT, DZS…) izraditi analizu pojedinog tržišta te prikazati projekcije kretanja budućih trendova. Produkt nastave bit će izrađena i prezentirana analiza tržišta kojom student maksimalno može ostvariti 30 bodova.

Pismeni ispit:
Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i seminarske nastave te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).
Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

Usmeni ispit:
Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

Konačna ocjena:
Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu. Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

 • 0,00 – 50,00 (1) nedovoljan
 • 50,01 – 58,00 (2) dovoljan
 • 58,01 – 75,00 (3) dobar
 • 75,01 – 92,00 (4) vrlo dobar
 • 92,01 – 100,00 (5) izvrstan
1.10. OBVEZATNA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Borozan, Đ. (2012): Makroekonomija. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Samuelson, P., A. (2011): Ekonomija 19.izdanje. Zagreb: Mate d.o.o.
1.11. DOPUNSKA LITERATURA (U TRENUTKU PRIJAVE PRIJEDLOGA STUDIJSKOG PROGRAMA)
 • Mankiw, G.N. (2006): Osnove ekonomije. Zagreb: Mate d.o.o.

Internet izvori:

 • OECD: http://www.oecd.org/employment/labour-stats/
 • UNESCO: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Publication%20VET%20and%20the%20Labour%20Market%20-%20A%20Comparative%20Analysis%20of%20China%20and%20Germany
 • EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market
 • DZS: http://www.dzs.hr/
 • Tržište rada u Hrvatskoj: http://trzisterada.hzz.hr/
 • Institut za razvoj tržište rada: http://www.irtr.hr/HR/Info/
1.12. NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.