Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Turistička atrakcijska osnova

Naziv predmeta Turistička atrakcijska osnova
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 2
Broj sati (P+V+S) 15P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Opravdati potrebu izrade cjelovite funkcionalne klasifikacije turističke atrakcijske osnove kao temelja za razvoj destinacijskog turističkog proizvoda.

·         Analizirati, sistematizirati I klasificirati turističke atrakcije te izraditi katastar I atlas turističkih atrakcija  destinacije.

·         Razvojno i marketinški vrijednovati turističke atrakcije destinacije.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Turistička atrakcijska osnova Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Opisati metodologiju izrade turističke atrakcijske osnove.

·         Komentirati turističku resursnu osnovu i vrste turističkih atrakcija.

·         Analizirati  i sistematizirati turističku atrakcijsku osnovu destinacije.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Provesti analizu i sistematizaciju turističke atrakcijske osnove zadane destinacije prema utvrđenoj metodologiji izrade te prokomentirati dobivene rezultate.

Naziv skupa ishoda učenja: Izrada katastra turističkih atrakcija Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Klasificirati turističke atrakcije destinacije.

·         Izraditi katastar turističkih atrakcija destinacije.

·         Razvojno i marketinški vrednovati turističku atrakcijsku osnovu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Klasificirati turističke atrakcije zadane destinacije. Izraditi katastar turističkih atrakcija zadane destinacije. Tekstualno opisati svaku pojedinu turističku atrakciju. Identificirati ključne turističke proizvode te izraditi BCG matricu.

1.3.     Sadržaj predmeta
Turistička resursna osnova, funkcionalna struktura turističke resursne osnove, Fenomenologija turističkih atrakcija, Određenje turističke destinacije, Ciljevi, zadaci i načela izrade funkcionalne klasifikacije turističkih atrakcija, Višedimenzionalni model klasifikacije turističkih atrakcija, Prijedlog detaljne klasifikacije turističkih atrakcija, Razvojno vrijednovanje turističkih atrakcija, marketinško vrijednovanje turističkih atrakcija, Katastar i atlas turističkih atrakcija, Turistička atrakcijska osnova i turizam posebnih interesa, Razine, oblici i ključne grupe složenih turističkih proizvoda temeljenih na turističkoj atrakcijskoj osnovi.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i radionica uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je  izrada zadatka na radionicama u paru te izrada zadatka vezanog uz terensku nastavu. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 0,5 ECTS boda Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,2 ECTS boda Usmeni ispit 0,2 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt 0,7 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 0,2 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,1 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 3 boda;

·         aktivnost u nastavi: 2 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 25 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Kušen, E. (2002): Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam Zagreb

2.       Čorak, S., Trezner, Ž. (2014): Destinacijske menadžment kompanije: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa, Hrvatska turistička zajednica

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Geić, S. ( 2011): Menadžment selektivnih oblika turizma, Sveučilište u Splitu

2.       Carić, H. (2006): Održivi turizam u 10 koraka, Planiranje održivog turizma zasnovanog na baštini i prirodnom nasljeđu

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.