Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Turizam i održivi razvoj

Naziv predmeta Turizam i održivi razvoj
Studijski program PDSS Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Ukazati na svrhu i važnost zaštite i očuvanja okoliša u turizmu.

·         Definirati ulogu i značaj primjene koncepta održivog razvoja u turizmu.

·         Ukazati na važnost planiranja turizma u skladu s načelima održivosti.

·         Izdvojiti mjere i instrumente koji podupiru održivi razvoj turizma.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Održivo gospodarenje prirodnim resursima u turizmu Razina: 6 Obujam: 1,5 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi osnovne resurse razvoja civilizacije temeljene na prirodnim bogatstvima, te usporediti prirodne resurse Hrvatske, Europe i svijeta.

·         Utvrditi uzroke i posljedice neracionalnog gospodarenja prirodnim bogatstvima i nepoštovanja načela održivog razvoja.

·        Obrazložiti pojedine modele turističkog razvoja koji nastoje održivo gospodariti resursima.

·         Utvrditi vezu između okoliša i planiranja u turizmu.

·         Prosuditi o važnosti valjanih zakona i propisa koji osiguravaju kvalitetno upravljanje okolišem u skladu  s održivim razvojem.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti i vrednovati najvažnije prirodne resurse Zemlje važne za razvoj civilizacije, (upravljanja tlom, florom i faunom, uzgoja hrane, iskorištavanje mora, oceana i kopnenih voda te rudnih zaliha u kontekstu održivog razvoja). Navesti osnovne zakone i propise te institucije čiji djelokrug doprinosi održivom upravljanju okolišem i gospodarenju resursima. Izdvojiti  primjere kvalitetnog  upravljanja okolišem u Hrvatskoj i u svijetu.

Naziv skupa ishoda učenja: Zaštita okoliša i očuvanje prirodnih ekosustava od pretjerane turističke opterećenosti.   Razina: 6 Obujam: 1,5 ECTS
Ishodi učenja:

·        Analizirati učinke pojedinih mjera zaštite i očuvanja resursa u funkciji turističkog razvoja i održivosti.

·        Prosuditi kako se određene regije s različitim razinama razvoja suočavaju s različitim problemima i izazovima ekološkog poslovanja.

·        Utvrditi pozitivne učinke te pritiske poduzetih aktivnosti turističke ponude i potražnje na prostor, pojedine sastavnice okoliša, prirodne ekosustave i lokalnu zajednicu.

·        Obrazložiti učinkovitost pojedinih sustava upravljanja okolišem, tehnoloških metoda i načina upravljanja procesima unutar poslovnog turističkog okruženja i pružanja usluga gostima.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati djelovanje efekta staklenika, kiselih kiša i ozonskih rupa na okoliš. Navesti i opisati  nekoliko primjera upravljanja okolišem i zbrinjavanja otpada u starom, srednjem i novom vijeku. Opisati sadržaj studije utjecaja na okoliš u slučaju zadanog projekta izgradnje turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu. Opisati tehnološki proces zbrinjavanja i recikliranja otpada u turističko-ugostiteljskog objekta u ruralnom turizmu sa zadanim sadržajima.

Naziv skupa ishoda učenja: Energetska efikasnost i zeleni objekti Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·      Utvrditi ciljeve i svrhu uvođenja koncepta energetske efikasnosti u turističko-ugostiteljske objekte u ruralnom turizmu.

·      Kritički i argumentirano prikazati mogućnosti primjene energetske učinkovitosti u poslovnoj praksi te koristi od primjene iste.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati sustav izvora i opskrbe te korištenja i utrošak  energije u zadanom  turističko-ugostiteljskom objektu u ruralnom turizmu. Napraviti statistički izvještaj energetske bilance zadanog objekta u određenom vremenskom razdoblju prema zadanim inputima. Objasniti svrhu, cilj i utjecaje implementacije koncepta energetske efikasnosti u turističko-ugostiteljskim objektima u ruralnom turizmu.

Naziv skupa ishoda učenja: Koncept društveno odgovornog poslovanja Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi koncept društveno odgovornog poslovanja s fokusom na društvene, političke i ekonomske posljedice, izazove i mogućnosti promjena.

·         Utvrditi ključne probleme u upravljanju resursima te ih rangirati s obzirom na moguće društvene posljedice.

·         Obrazložiti  interdisciplinarni  pristup  održivog razvoja,

·         Utvrditi dinamiku, kompleksnost i interakciju između prirodnih, društvenih i ekonomskih procesa i sustava iz perspektive održivog razvoja.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Navesti i obrazložiti glavne elemente koncepta društveno-odgovornog poslovanja na zadanoj studiji slučaja. Kreirati plan interdisciplinarnog pristupa u perspektivi održivog razvoja zadanog turističkog entiteta. Procijeniti dinamiku interakcije između prirodnih, društvenih i ekonomskih procesa u sklopu održivog razvoja u turizmu.

1.3.     Sadržaj predmeta
Osnovna obilježja turizma. Utjecaj turizma na okruženje – društveno, ekonomski i ekološki aspekt. Turizam i okoliš – turistički resursi, turizam i prostor, okoliš, ekologija. Evolucija zaštite prirode i okoliša. Ekološka politika te uzroci i posljedice onečišćenja okoliša. Pojam i povijest nastajanja održivog razvoja turizma. Načela održivog razvoja. Pravna regulativa održivog razvoja i zaštite okoliša. Implikacije planiranja i provedbe održivog razvoja turizma. Pritisci turizma na okoliš: problemi i trendovi. Povezanost planiranja turizma i politike prevencije i zbrinjavanja onečišćenja. Sustavi upravljanja okolišem. Energetska učinkovitost. Unaprjeđenje energetske učinkovitosti u sektoru turizma. Mogućnosti i perspektive energetske učinkovitosti u turizmu. Teorija, pristupi i pokretači razvoja društveno odgovornog poslovanja (DOP). Koristi i pozitivni učinci DOP-a i održivog razvoja. Ograničenja i perspektiva koncepta održivog razvoja turizma i DOP-a.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminara, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,2 ECTS boda Seminarski rad 1,2 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,8 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminar: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Carić, H. (2006): Održivi turizam u deset koraka. Zagreb: Odraz, Institut za turizam.

2.       Bešker, M. (2005): Politika okoliša. Zagreb: Oskar.

3.       Črnjar, M., Črnjar, K. (2009): Menadžment održivog razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci ; Rijeka: Glosa, (dostupno: https://bib.irb.hr/datoteka/430798.CRNJAR-Menadzment_OR_knjiga.pdf).

4.       Europski Parlament i Vijeće Europske Unije (2010): Direktiva 2010/31/EU Europskog Parlamenta i Vijeća  o energetskoj učinkovitosti zgrada (dostupno: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32010L0031).

5.       Ministarstvo gospodarstva (2014): Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014 – 2016. (dostupno: http://www.mingo.hr/page/kategorija/propisi-i-strateski-dokumenti-1).

6.       World Tourism Organisation (2004): Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook. Madrid: WTO. (dostupno: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407262)

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bilen, M., Bučar, K. (2004): Osnove turističke geografije. Zagreb: Mikrorad.

2.       Bilen, M. (2011): Turizam i okoliš: ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike. Zagreb: Mikrorad.

3.       Becken, S., Cavanagh, J. (2003): Energy Efficiency Trend Analysis of the Tourism Sector. Landcare Research, Energy Efficiency and Conservation Authority. New Zealand.

4.       Bramwell, B., & Lane, B. (1993): Sustainable tourism: An evolving global approach. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 1., No. 1., str. 1-5.

5.       Bohdanowich, P. i sur. (2001): Energy-efficiency and conservation in hotels–towards sustainable tourism. 4th International Symposium on asia Pacific Architecture, Hawai, April 2001.

6.       Goodstein, E. (1999): Ekonomika i okoliš. Zagreb: MATE.

7.       Matas, M., Simončić, V., Šobot, S. (1992): Zaštita okoliša za danas i sutra. Zagreb: Školska knjiga.

8.       Muller, H. (2004): Turizam i ekologija, Masmedia, Zagreb.

9.       Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (2008): Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. – 2016., rujan, 2008. (revizija listopad 2009., ožujak 2010.).

10.    Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (2011): Energija u Hrvatskoj 2010, godišnji energetski pregled.

11.    Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (2011): Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva, Zeleni razvoj Hrvatske.

12.    Nacionalna strategija zaštite okoliša, Narodne novine 46/02.

13.    Nacionalni plan djelovanja za okoliš, Narodne novine 46/02.

14.    Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, Narodne novine 130/09.

15.    Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Narodne novine 33/09.

16.   Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Narodne novine 94/13.

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.