Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Upravljanje EU projektima

Naziv predmeta Upravljanje EU projektima
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Obvezatan
Godina 2.godina (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.      OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         Prepoznavanje operativnih  i drugih EU programa za finaciranje turističkih projekata iz EU fondova.

·         Izrada konkretnog  projektnog prijedloga za financiranje iz EU fondova na temu turizma.

1.2.      Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Priprema i prijava EU projekata Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Procijeniti sustav i prioritete programa te vrednovati područja i predmete financiranja iz EU fondova.

·         Sastaviti prijavu/projektni prijedlog uključujući  izradu stabla problema, stabla ciljeva, logičke matrice, terminskog plana aktivnosti i proračuna,

·         Utvrditi kriterije za izbor potencijalnih partnera u projektu, sastaviti i pripremiti prateću dokumentaciju uz glavnu prijavu (investicijski plan, poslovni plan i dr.).

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izraditi stablo problema i logičku matricu za zadani projektni prijedlog. Napraviti terminski plan aktivnosti i prijedlog proračuna za zadani projektni prijedlog.

Naziv skupa ishoda učenja: Implementacija EU projekata Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Preporučiti projektni tim za implementaciju projekta.

·         Izraditi natječajnu dokumentaciju i provesti postupak nabave.

·         Sastaviti kvartalne izvještaje uključujući obavljene aktivnosti, evidenciju radnog vremena, troškovne evidencije i dokaze.

·         Utvrditi i provesti potrebne procedure diseminacije i vidljivosti.

·         Objasniti proceduru koordinacije provedbe projekta sa lokalnim tijelima za provedbu EU projekata. 

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Napraviti simulirani plan aktivnosti i Gantogram za zadani projekt. Napisati i objasniti faze implementacije projekta i procedure koordinacije sa lokalnom agencijom. Objasniti način i procedure kod promjene i zamjene proračunskih stavki te strukturu  kvartalnog izvješća.

1.3.      Sadržaj predmeta
Gospodarstvo u strategijama Europske unije. Politika konkurentnosti  malog i srednjeg poduzetništva. Potpora iz EU fondova  malim i srednjim poduzetnicima. Strateški okvir za korištenje EU fondova. Nova regulativa EU fondova.  Programi i inicijative izravno upravljane  od Europske Komisije. Poduzetnička mreža Europe. Priprema EU projekata. Analiza dionika, problema, ciljeva i strategija vezanih za projekt. Projektni ciklus. Upravljanje projektom i podugovaranje. Nepovratna sredstva (grantovi-tenderi). Povratna sredstva (krediti, zajmovi, garancije). Osiguravanje revizorskog traga u provedbi EU projekta. Praćenje projekta EU u sustavu proračuna. Izvještavanje i praćenje provedbe. Primjeri projekata financiranih iz EU fondova.
1.4.      Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.      Komentari
1.6.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi uz kontinuiranu provjeru znanja putem dva kolokvija. Obveza studenata je izrada projekta u sklopu vježbi.  Nakon odslušanog kolegija, studenti koji će  ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,5 ECTS bodova Usmeni ispit 0,3 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt (i vježbe) 1,5 ECTS boda Kontinuirana provjera znanja 0,6 ECTS bodova Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         projekt: 20 bodova;

·         vježbe: 20 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova;

·         usmeni ispit: 10 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Bešić, B. i sur. (2014): Upravljanje EU projektima. Zagreb: Tim4Pin
1.10.     Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Tufekčić,M., Tufekčić,Ž.(2013): EU politike i fondovi 2014-2020. Zagreb: Plavi partner d.o.o.

2.       Radnić M., (2012): EU fondovi na dohvat ruke.Zagreb: Folpa d.o.o.

3.       Priručnik „Prikupljanje sredstava i pristup fondovima EU-a“, dostupno na web stranici:  http://tacso.civilnodrustvoistra.hr/Prikupljanje%20sredstava%20i%20pristup%20fondovima%20EU/Prikupljanje%20sredstava%20i%20pristup%20fondovima.html

1.11.    Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.