Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje financijama i investicijsko planiranje

Naziv predmeta Upravljanje financijama i investicijsko planiranje
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30V

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Upoznati studente s osnovama financijskog menadžmenta.

·         Upoznati studente  sa teorijom i praksom financiranja velikih i malih poduzeća.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Financije – pojmovna određenja i financijska okolina. Razina: 5 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Prezentirati i povezati osnovne pojmove, strukture i funkcije na razini financijskog sustava i financija poduzeća.

·         Utvrditi mikro i makrookruženje i pregled financijskog sustava.

·         Kritički prosuditi financijske i investicijske odluke u okviru poduzeća.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Utvrditi mikro i makro okruženje zadanog turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu. Izabrati neophodne premise za donošenje investicijske odluke na osnovi simulirane situacije.

Naziv skupa ishoda učenja: Financiranje poslovanja. Razina: 5 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Sastaviti financijski plan poduzeća.

·         Kritički prosuditi strukturu, izvore i instrumente financiranja i dokapitalizacije  poduzeća.

·         Objasniti pojmove dionica, obveznica, zadužnica i trezorskih zapisa, procjenu njihove vrijednosti i proceduru njihove emisije te izračunati tržišnu cijenu dionica pojedinog poduzeća.

·         Optimizirati politiku zaduživanja i provesti financijsko restrukturiranje poduzeća.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Predložiti strukturu financiranja turističkog ili hotelskog poduzeća na osnovu ponuđenih ulaznih podataka i situacije u okruženju. Objasniti prirodu vrijednosnih papira i komentirati slučajeve njihove primjene. Izračunati tržišnu cijenu dionica poduzeća na osnovu prezentirane situacije ponude i potražnje istih.

Naziv skupa ishoda učenja: Investicije – planiranje, vrednovanje i realizacija. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Kritički obrazložiti dinamične investicijske kriterije.

·         Otkriti vremensku vrijednost novca (buduću i sadašnju vrijednost nekog iznosa ili više periodičnih uplata/ isplata).

·         Utvrditi realnu vrijednost novca i utjecaj inflacije na cijenu kapitala.

·         Preporučiti i obrazložiti investicijsku odluku temeljem izrađenog investicijskog projekta po fazama: pripreme projekta, ekonomsko-financijske analize, ekonomsko-tržišne ocjene projekta, analize osjetljivosti.

·         Procijeniti operativni i poslovni rizik projekta te izračunati oportunitetni trošak kapitala kao – WACC. (2 ECTS boda).

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Izračunati vremensku dimenziju novca (sadašnju i buduću ) na osnovi više zadanih periodičnih uplata.  Izračunati prosječni trošak kapitala na osnovu  vlastitog i financiranja putem kreditnog zaduženja uz zadane parametre. Procijeniti rizik investicijskog ulaganja koristeći adekvatnu metodologiju na osnovu zadane situacije.

Naziv skupa ishoda učenja: Financijsko izvještavanje. Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Dijagnosticirati financijski položaj poduzeća putem temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o položaju vlasničke glavnice i bilješki uz temeljna financijska izvješća.

·         Ocijeniti stanje i predložiti adekvatne mjere za poboljšanje financijskog položaja i rezultata poslovanja.

·         Vrednovati poduzeće po knjigovodstvenoj vrijednosti, tržišnoj kapitalizaciji i ponderiranom prosječnom trošku kapitala.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Sastaviti novčani tijek za razdoblje od 1 godine na osnovu zadanih ulaznih podataka. Predložiti adekvatne mjere za poboljšanje financijskog položaja poduzeća u datoj simuliranoj situaciji.

1.3.     Sadržaj predmeta
Financije poduzeća (struktura,funkcije,upravljanje). Financijsko okruženje poduzeća. Ciljevi poslovanja poduzeća. Donošenje odluka o financiranju. Izvori financiranja poduzeća. Sadašnja i buduća vrijednost novca (diskontiranje, ukamaćivanje). Financiranje  emisijom kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira. Financijske i realne investicije. Financijska efikasnost novčanih tokova ulaganja. Tipovi investicijskih odluka. Procjena investicijskih troškova. Utjecaj inflacije na novčane tokove projekta. Struktura kapitala i politika dividendi. Planiranje kapitalnih ulaganja. Procjena rizika kapitalnih ulaganja. Financijsko restrukturiranje poduzeća. Analiza financijskih izvještaja  i financijsko planiranje.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

vježbe

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1,1 ECTS bod Usmeni ispit 1 ECTS bod Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1,1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         vježbe: 30 bodova;

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Vidučić,Lj. (2012): Financijski menadžment, Zagreb, RRIF plus d.o.o.

2. Orsag,S., Dedi, L. (2011): Budžetiranje kapitala: Procjena investicijskih projekata, Zagreb, Masmedia

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Žager, L., Žager, K., Mamić Sačer,I.,Sever, S. (2008): Analiza financijskih izvještaja, Zagreb, Masmedia

2. Marković, I.(2010): Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća, Zagreb, RRIF plus d.o.o.

3. Vukičević, M.(2006):Financije poduzeća, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga

4. Mishkin, F.S.,Eakins, S.G.(2005): Financijska tržišta i institucije, Zagreb, Mate d.o.o.

1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.