Smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća, predmet Upravljanje financijama

Opće informacije
Naziv predmeta Upravljanje financijama
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća
Status predmeta Obvezatan
Godina 1.godina (I. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 45 (30P + 15V + 0S)
1.       OPIS PREDMETA
1.1.      Ciljevi predmeta
·         upoznati studente s poslovnim  financijama  kako bi uspješno razumjeli i vodili financije u poduzeću  te kako bi shvatiti načine na koje funkcionira financijska praksa u Republici Hrvatskoj i na stranim tržištima novca  i kapitala

·         stjecanje znanja i vještina za  ocjenu opravdanosti pojedinih financijskih odluka  nužnih za  procjenu vrijednosti poduzeća

1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta.
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
·         ocijeniti ulogu  upravljanja financijama u poduzeću

·         valorizirati strukturu i trošak kapitala

·         utvrditi vremensku preferenciju novca s obzirom na rizike kojima poduzeće može biti izloženo

·         vrednovati ulaganja u obveznice i dionice

·         izračunati financijske pokazatelje za potrebe financijske analize i planiranja

·         valorizirati proces donošenja odluka o dugoročnim investicijama u realnu imovinu poduzeća

·         utvrditi načine financijskog restrukturiranja poduzeća,spajanja i preuzimanja

·         usporediti  načine i izvore financiranja poduzeća na stranim tržištima novca i kapitala

·         ocijeniti mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća na domaćim i na stranim tržištima novca i kapitala

1.4.      Sadržaj predmeta
Uloga financija u poslovanju poduzeća. Odluka o raspodjeli sredstava -neto sadašnja vrijednost. Trošak kapitala. Struktura kapitala i financiranje.  Koncept vremenske vrijednosti novca. Rizik , povrat , CAMP model vrednovanja-upravljanje rizicima. Vrednovanje obveznica i dionica. Politika isplate dividendi. Financijska analiza i planiranje. Budžetiranje kapitala. Financijske izvedenice.  Financijsko restrukturiranje poduzeća. Spajanja i preuzimanja. Vrednovanje rezultata poslovanja. Financiranje na stranim tržištima novca i kapitala. Specifičnosti financiranja malih i srednjih poduzeća.
1.5.      Vrste izvođenja nastave x  predavanja

seminari i radionice

x  vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x  samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i vježbi, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa moći će pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,5 ECTS bodova Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 1 ECTS bod Usmeni ispit 0,8 ECTS bodova Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 1 ECTS bod Referat Praktični rad
Portfolio Vježbe 1,7 ECTS bodova
1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

•    pohađanje nastave: 7,5 bodova;

•    aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

•    kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

•    samostalni zadaci: 30 bodova;

•    pismeni ispit: 40 bodova;

•    usmeni ispit: 20 bodova.

 

Pohađanje nastave:

Student svakim dolaskom na predavanje i vježbe može ostvariti 0,25 boda što kumulativno za 15 tjedana nastave iznosi 7, 5  bodova.

 

Aktivnost na nastavi:

Aktivnost na nastavi podrazumijeva sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nastavnikom. Student aktivnim sudjelovanjem na nastavi maksimalno može steći 2,5 boda.

 

Kolokviji:

Dva pismena kolokvija u trajanju od 45 minuta bit će provedena u skladu s unaprijed najavljenim terminima (okvirni termini provedbe kolokvija su 7. i 13. tjedan nastave). Uz zadovoljenje kriterija aktivnog pristupa, studenti/studentice radi supstitucije pismenog dijela ispita kolokviranjem, moraju iz svakog kolokvija ostvariti minimalno 11 bodova. 

 

Vježbe :

Studenti/studentice su, uz aktivan pristup na nastavi vježbi, dužni  u kontinuitetu riješiti svih deset predviđenih vježbi koje su strukturirane na način da se svaka sljedeća vježba  kumulativno i logički nadovezuje na sadržaje prethodne vježbe. Produkt vježbi biti će izrađeni i prezentirani  samostalni zadaci koje su studenti dužni napraviti nakon svake vježbe i prezentirati ih pred studentima. Jedan  točno riješen i prezentiran samostalni zadatak vrednuje se sa 3 boda. Student na temelju ovog vrednovanja maksimalno može ostvariti 30 bodova. U sklopu prve četiri  vježbe i prezentiranih samostalnih zadataka student je obvezan  napraviti izračun neto sadašnje vrijednosti i stope povrata ulaganja na danim primjerima poduzeća kako bi mogao donijeti odluku o raspodjeli sredstava uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca. Na iduće dvije  vježbe student je obvezan analizirati rizike poslovanja i odrediti načine upravljanja rizicima. Na posljednje četiri  vježbe student će pomoću financijske analize i planiranja procjenjivati važnost financijskog restrukturiranja poduzeća s obzirom na  specifičnosti financiranja malih i srednjih poduzeća

 

 Pismeni ispit:

Studenti/studentice koji svojim aktivnim pristupom nastavi tijekom predavanja i vježbi te kolokviranjem budu ostvarili više od 40 bodova neće morati pristupiti pismenom ispitu, nego će im biti sugerirano priznavanje ocjene iz pismenog dijela (kolokvija).

 

Studenti/studentice koji budu ostvarili manje od 40 bodova imati će obvezu pristupiti pismenom ispitu u trajanju od 60 minuta.

 

Usmeni ispit:

Studenti/studentice koji budu kolokvirali ili položili pismeni ispit ostvariti će pravo izlaska na usmeni ispit u roku od godine dana nakon ispunjenja te obveze. Usmeni ispit biti će održavan prema naznačenim ispitnim rokovima i terminima, a studenti će biti obvezni prethodno se prijaviti za tekući ispitni rok putem ISVU sustava (Studomat). Usmeni ispit obuhvaćati će pitanja iz čitavog nastavnog gradiva. Zadovoljavajuće studentsko znanje utjecati će na visinu ocjene i nosi ukupno 20 bodova.

 

Konačna ocjena:

Konačna ocjena formirat će se na temelju zbroja bodova ostvarenih na kolokvijima, vježbama, pismenom te usmenom ispitu.

Maksimalan broj bodova koji student može osvojiti na kolegiju je 100 bodova. Konačne ocjene se računaju prema sljedećoj kriterijskoj tablici unutar koje je primijenjena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova sukladnih normalnoj (Gauss) raspodjeli.

•         0,00 – 50,00               (1) nedovoljan

•         50,01 – 58,00             (2) dovoljan

•         58,01 – 75,00             (3) dobar

•         75,01 – 92,00             (4) vrlo dobar

•         92,01 – 100,00           (5) izvrstan

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Narayanan M.P.,Vikram K.Nanda. ( 2007 ): Financije za strateško odlučivanje. Zagreb: Mate d.o.o.
1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
·         Vidučić, Lj., (2012): Financijski menadžment. Zagreb: RRIF plus d.d.o.o.

·         Orsag, S, Dedi, L, (2011):  Budžetiranje kapitala. Zagreb: Masmedia

1.12.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.