Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje kvalitetom u ruralnom turizmu

Naziv predmeta Upravljanje kvalitetom u ruralnom turizmu
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30P+15S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmeta
·         Razumjeti I procijeniti osnovne pojmove i značajke upravljanja kvalitetom objasniti razloge upravljanja kvalitetom i važnost implementacije sustava upravljanja kvalitetom.

·         Steći znanje o alatima i metodama upravljanja kvalitetom u poduzećima turističkog sektora, objasniti razloge za njihovo uvođenje, te valorizirati njihove prednosti i nedostatke.

·         Analizirati troškove uvođenja i održavanja sustava za upravljanje kvalitetom, te opravdati svrhu i razloge za njihovo uvođenje.

1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Upravljanje kvalitetom u ruralnom turizmu. Razina: 5 Obujam: 3 ECTS
Ishodi učenja:

·         Prosuditi povezanost između kvalitete reputacije i konkurentnosti turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

·         Odabrati najpoznatije i najznačajnije svjetske certifikate i norme kvalitete koja se odnose na turistička i hotelska poduzeća, te na turističko-ugostiteljske subjekte u ruralnom turizmu.

·         Efektivno primijeniti principe sustava upravljanja kvalitetom i integriranih sustava upravljanja za povećanje profitabilnosti u turističko-ugostiteljskih subjekta u ruralnom turizmu.

·         Preporučiti metode detektiranja i prevencije u implementaciji osiguranja kvalitete u turističko-ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu.

·         Identificirati i izmjeriti efektivnost ključnih procesa i ključnih činitelja uspjeha u turističko-ugostiteljskom subjektu u ruralnom turizmu.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Opisati osnovne korake u implementaciji integriranog sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane sukladnog normi ISO 9001 te HACCP Codexu za turističko-ugostiteljski subjekt u ruralnom turizmu. Objasniti primjenu metoda prevencije u funkciji osiguranja kvalitete za zadani poslovni slučaj. Preporučiti ključne činitelje uspjeha za zadani model turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu u simuliranoj situaciji.

1.3.     Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi i teorije upravljanja kvalitetom. Razvoj standarda, normi, integriranih sustava i sustava upravljanja kvalitetom. Sustavi upravljanja kvalitetom- nastanak norme ISO 9001. Sustavi upravljanja kvalitetom- implementacija norme ISO 9001. Sustavi upravljanja okolišem –  ISO 14001. Sustavi upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu- specifikacija OHSAS 18001. Sustavi upravljanja sigurnošću hrane- norma ISO 22000/HACCP.  Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja – Business Continuity Management System – ISO 22301. Sustavi upravavljanja socijalnom osjetljivošću – ISO 27001/SA 8000. Sustavi upravljanja sigurnošću informacija- ISO 27001. Sustavi upravljanja energetskom učinkovitošću – ISO 50001. Implementacija integriranih sustava upravljanja. Certifikacija, akreditacija i nadzor.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

terenska nastava

samostalni zadaci

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Studenti će biti obvezni pohađati nastavu i biti aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,1 ECTS boda Seminarski rad 0,6 ECTS boda Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,4 ECTS boda Usmeni ispit 0,2 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,4 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Terenska nastava 0,3 ECTS boda
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·         pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·         aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·         kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·         seminarski rad: 30 bodova;

·         terenska nastava i zadatak vezan uz terensku nastavu: 10 bodova

·         pismeni ispit: 40 bodova

·         usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Ribić, D. (2015): Sažeci ISO normi – Skripta u izradi

2.       Avelini Holjevac, I. (2002): Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment

1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom. Zagreb: Znanstvena knjiga d.o.o.

2.       Juran, J.M., Gryna, F.M. (1993): Planiranje i analiza kvalitete. Mate d.o.o., Zagreb

3.       Aktualni znanstveni i stručni radovi iz područja upravljanja kvalitetom u turizmu

1.11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.