Smjer Informatički menadžment, predmet Upravljanje kvalitetom

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE KVALITETOM
STATUS PREDMETA Izborni
SEMESTAR 6. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P + V + S) 30+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Upoznati studenta sa osnovnim načelima upravljanja kvalitetom. Ukazati na mogućnosti upotrebe alata za upravljanje kvalitetom u organizacijama.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          objasniti pojmove i značajke upravljanja kvalitetom

·          objasniti pojmove poslovnih procesa i unapređivanja poslovnih procesa

·          objasniti različite poglede na kvalitetu te povijesni razvoj upravljanja kvalitetom

·          objasniti razloge upravljanja kvalitetom i važnost implementacije sustava upravljanja kvalitetom

·          razlikovati alate za upravljanje kvalitetom i objasniti njihove prednosti i nedostatke

·          objasniti osnovne metode i modele sustava za unaprjeđivanje kvalitete

·          objasniti osnovne postavke upravljanja kvalitetom

·          objasniti koncepte kontinuiranog unapređivanja

·          utvrditi troškove kvalitete u organizaciji

·          predvidjeti buduće troškove

·          valorizirati opravdanost uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom

SADRŽAJ PREDAVANJA
Pojam i teorije upravljanja kvalitetom. Temeljne postavke upravljanja kvalitetom. Kvaliteta i poslovni rezultat – troškovi kvalitete. Sustavi upravljanja kvalitetom. Razvoj ISO normi. Potpuno upravljanje kvalitetom – TQM. Šest sigma koncept. LEAN menadžment. Alati i metode upravljanja kvalitetom. Integrirani i ostali sustavi upravljanja. Akreditacija, certifikacija i nadzor.
SADRŽAJ SEMINARA
Teme seminarskih radova pokrivaju cjelokupni teoretski sadržaj kolegija. Seminarska nastava obuhvaća pripremu za kolokvije te njihovu analizu.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·                 predavanja,

·                 diskusije,

·                 pojedinačne i grupne vježbe,

·                 simulacije

 

SEMINARI:

·                 Priprema izrade, prezentacija i obrana seminarskog rada.

·                 Rješavanje samostalnih zadataka.

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·                 Pohađanje nastave

·                 Aktivnost na nastavi

·                 Seminarski rad

·                 Kontinuirana provjera znanja

·                 Pismeni ispit i usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom seminara i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: aktivnosti studenta na predavanjima, ocjene na kolokvijima, ocjene seminarskog rada te ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koji se odnose na predavanja pri formiranju konačne ocjene te gubi pravo potpisa o uredno izvršenim obvezama.
OBVEZATNA LITERATURA
1.         Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom. Zagreb: Znanstvena knjiga d.o.o.
DOPUNSKA LITERATURA
 
NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.