Smjer Menadžment ruralnog turizma, predmet Upravljanje ljudskim resursima

Naziv predmeta Upravljanje ljudskim resursima
Studijski program PDSS Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.godina (5.semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30P+30S

 

1.       OPIS PREDMETA
1.1.     Ciljevi predmet
·         Razumijevanje važnosti ljudskih resursa i menadžmenta ljudskih resursa (MLJR-a) u ostvarivanju konkurentske sposobnosti i prednosti modernih organizacija te važnosti MLJR-a za zadovoljavanje potreba zaposlenika.
1.2.     Skupovi ishoda učenja, razine prema HKO, obujam te ishodi učenja i njihov postupak i primjeri vrednovanja
Naziv skupa ishoda učenja: Procedura selekcije u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Utvrditi postupke (tehnike) u procesu pronalaženja i izbora odgovarajućih kadrova za poslove u ruralnom turizmu te preporučiti tehnike provođenja intervjua.

·         Strukturirati intervjue i procijeniti kandidate na temelju intervjua.

·         Preporučiti sustav kadrovske evidencije i opisa poslova u skladu s obrazovanjem, iskustvom i obukom zaposlenika za određene poslove u turističko-ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu.

·         Utvrditi opise poslova prema zahtjevima same organizacije.

·         Vrednovati povratne informacije od voditelja odjela u pogledu poslovnih i radnih zadataka zaposlenika.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Temeljem poslovnog primjera gdje su definirane kompetencija od strane poslodavaca u turističko-ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu, izabrati metode provođenja intervjua. Na osnovu simuliranih rezultata intervjua rangirati najbolje kandidate. Kroz predloženi poslovni model vrednovati organizacije sa opisom radnih mjesta za ključne pozicije u turističko-ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu. Procijeniti model vođenja kadrovske evidencije u skladu sa veličinom i strukturom organizacije. Na istom modelu procijeniti povratne informacije o zaposlenicima.

Naziv skupa ishoda učenja: Koncepcija kadroviranja u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima Razina: 6 Obujam: 2 ECTS
Ishodi učenja:

·         Procijeniti organizacijsku strukturu turističko-ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu.

·         Utvrditi razinu obrazovanja stalnih i sezonskih radnika kao i  kvalifikacije zaposlenih, te prosuditi potrebnu edukaciju zaposlenih.

·         Predvidjeti potrebu za zapošljavanjem novih zaposlenika u skladu sa poslovnom strategijom.

·         Izraditi plan zapošljavanja, prosuditi tržišta rada i izabrati metoda regrutiranja, provesti procedure zapošljavanja (razgovor i evaluacija).

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na osnovu poslovnog slučaja procijeniti potrebu za zapošljavanjem i edukacijom kako novih tako i stalnih zaposlenika. Iz nekoliko primjera poslovnog slučaja odabrati poslovni model za zapošljavanje novih zaposlenika. Koristeći dostupne internet alate pronaći zaposlenike koji odgovaraju radnom mjestu iz studije slučaja, evaluirati životopise 3 kandidata i izabrati optimalnog za radno mjesto iz studije slučaja, sastaviti upitnik za vrednovanje kandidata.

Naziv skupa ishoda učenja: Motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Procijeniti povezanost motivacije s mjerljivim ciljevima uspješnosti rada i stvaranja  pozitivne radne klime.

·         Valorizirati sustav praćenja, ocjenjivanja i  nagrađivanja zaposlenika u skladu sa sustavom upravljanja zadovoljstvom gostiju.

·         Poduprijeti prijedloge za motivaciju stalnih i sezonskih zaposlenika.

·         Procijeniti trenutnu  motivaciju zaposlenika u poslovnom okruženju.

·         Rangirati zadovoljstvo zaposlenika kroz ciklus prikupljanja informacija, zatim analize prikupljenih informacija, izraditi prijedlog te implementaciji.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na temelju poslovnog slučaja ocijeniti prijedloge za motivaciju zaposlenika, te rangirati njihov značaj prema njihovoj važnosti za stalne i sezonske zaposlenike. Na poslovnom modelu predložiti generalni sustav motivacije u poduzeću. Argumentirati mišljenje na osnovi analize 3 različito ispunjena anketna upitnika zadovoljstva zaposlenika te preporučiti mjere za unapređenje.

Naziv skupa ishoda učenja: Nagrađivanje u sustavu upravljanja ljudskim potencijalima Razina: 6 Obujam: 1 ECTS
Ishodi učenja:

·         Valorizirati standardni opis svakog radnog mjesta i točno određene standarde izgleda i efikasnosti rada zaposlenika turističko – ugostiteljskim subjektima u ruralnom turizmu.

·         Rangirati metode procjene radnog učinka prema kvantiteti i kvaliteti radnog učinka, upravljanjem ciljevima i načinima procjenjivanja.

·         Poduprijeti sustav nagrađivanja zaposlenika putem financijskih i nefinancijskih nagrada.

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja:

Na temelju zadatka čiji je cilj da pojedinac/student pokaže i primjeni usvojeno znanje te odabere ili kreira adekvatno rješenje.

Primjeri ispitnih zadataka:

Na osnovu predloška poslovnog modela ispuniti standardni obrazac procjene rada zaposlenika kojima se ocjenjuju standardna pravila i procedure rada i izgleda zaposlenika u poslovanju određenog turističko – ugostiteljskog subjekta u ruralnom turizmu. Na istom poslovnom modelu odabrati sustav nagrađivanja.

1.3.     Sadržaj predmeta
Predviđanje potreba- planiranje ljudskih potencijala, analiza posla. Pribavljanje i selekcija. Metode i tehnike profesionalne selekcije. Procjena i razvoj ljudskih potencijala. Motiviranje i nagrađivanje. Analiza ljudskih potencijala.
1.4.     Vrste izvođenja nastave predavanja

seminari i radionice

samostalni zadaci

multimedija i mreža

1.5.     Komentari
1.6.     Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju nastavu i budu aktivni tijekom predavanja i seminarske nastave, uz kontinuiranu provjeru znanja putem kolokvija. Nakon odslušanog kolegija i izrade samostalnih zadataka, studenti koji budu ostvarili pravo na potpis indeksa biti će dužni pristupiti ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
1.7.     Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave 1 ECTS bod Aktivnost u nastavi 0,3 ECTS boda Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pismeni ispit 0,9 ECTS boda Usmeni ispit 0,7 ECTS boda Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja 0,9 ECTS boda Referat Praktični rad
Portfolio Samostalni zadaci (analiza slučaja) 1,1 ECTS bod
1.8.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu bit će provedeno prema sljedećoj internoj bodovnoj kvantifikatorskoj shemi (ukupno 100 bodova):

·pohađanje nastave: 7,5 bodova;

·aktivnost u nastavi: 2,5 boda;

·kontinuirana provjera znanja: 40 bodova;(ukoliko student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je pismenog ispita)

·izrada samostalnog zadatka (analiza slučaja): 30 bodova;

·pismeni ispit: 40 bodova

·usmeni ispit: 20 bodova.

1.9.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., Wright, P. M. (2002): Human Resource Management – Gaining a Comntage. Irwin, Boston: McGraw-Hillpetitive Adva
1.10. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.       Gutić, D., Rudelj, S. (2012): MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT- Sadrži primjere, testove, alate i modele,. Osijek, Grafika d.o.o.
1.11.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija određeni su općim aktima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.