Smjer Informatički menadžment, predmet Upravljanje okolišem

STUDIJ MENADŽMENT
SMJER INFORMATIČKI MENADŽMENT
ŠIFRA I NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE OKOLIŠEM
STATUS PREDMETA Obvezni
SEMESTAR 1. semestar
BODOVNA VRIJEDNOST I

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

ECTS koeficijent opterećenja studenata 7
Broj sati (P + V + S) 30+0+15
OPIS PREDMETA
CILJEVI PREDMETA
Cilj ovoga predmeta je upoznati se s mogućim mjerama zaštite prirodnih ekosustava, prepoznati štete koje poslovni sustavi mogu nanijeti prirodnim ekosustavima te potaknuti studente na promišljanje o mogućem razvoju poslovnih sustava u kontekstu održivog razvoja.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET
·          Utvrditi glavne pritiske gospodarskih aktivnosti na prostor, pojedine sastavnice okoliša, prirodne ekosustave i lokalnu zajednicu

·          Utvrditi i komentirati glavne ekološke probleme s kojima se suočava zemlja u 21. stoljeću

·          Utvrditi glavne instrumente politike zaštite okoliša

·          Obrazložiti ulogu koncepta održivog razvoja u rješavanju problematike razvoja i zaštite okoliša

·          Obrazložiti funkciju pojedinih sustava upravljanja okolišem u obavljanju gospodarskih aktivnosti

·          Utvrditi ulogu menadžmenta i znanja u provedbi politike zaštite prirode i okoliša

·          Identificirati međunarodna pravila i nositelje međunarodne aktivnosti zaštite okoliša.

·          Izdvojiti zakonsku osnovu i institucije u provedbi politike zaštite okoliša i održivog razvoja u Hrvatskoj

·          Analizirati učinkovitost politike zaštite okoliša u Hrvatskoj

·          Istražiti i komentirati odnose ljudske civilizacije prema okolišu iz pojedinih užih područja zaštite i upravljanja okolišem

SADRŽAJ PREDAVANJA
Značenje i uloga ekologije. Prirodni ekosustavi i mjere njihove zaštite. Okoliš i politika okoliša. Sustavi upravljanja okolišem. Politika okoliša u razvijenim i siromašnim Zemljama. Upravljanje okolišem na globalnoj i lokalnoj razini. Degradacija biosfere i posljedice degradacije. Osiguranje cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša i očuvanje prirodnih zajednica. Otpad, zbrinjavanje otpada i gospodarenje otpadom. Utjecaj čovjeka na onečišćenje zraka, voda i tla i analiza postojećih problema izazvanih nesmotrenim ekonomskim razvojem. Utjecaj genetički modificiranih organizama na okoliš. Ljudsko zdravlje, potrebe i prava u kontekstu politika okoliša. Utjecaj civilizacijskih dostignuća na prirodne ekosustave. Procjene utjecaja na okoliš. Održivi razvoj. Održivo upravljanje okolišem (TQM). Globalni i lokalni problemi upravljanja okolišem. Analiza poslovanja poduzeća s obzirom na ekološko okruženje u kontekstu održivog razvoja. Tehnološka rješenja postojećih ekoloških problema.
SADRŽAJ SEMINARA
Kroz teme seminarskih radova koje se temelje na primjerima iz globalnog i lokalnog okoliša obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE  PREDAVANJA:

·          predavanja,

·          diskusije,

·          simulacije

SEMINARI:

·          Priprema seminarskog rada, prezentacija i njegova obrana

PRAĆENJE RADA STUDENATA:
·          Pohađanje nastave

·          Aktivnost na nastavi

·          Seminarski rad

·          Kontinuirana provjera znanja

·          Pismeni ispit usmeni ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU
Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave izradom seminara i polaganjem kolokvija. Završna ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena: pohađanja nastave, aktivnosti studenta na predavanjima i seminarima, postignutih bodova na kolokvijima, postignutih bodova iz seminarskog rada i njegove prezentacije te bodova postignutih na pismenom i usmenom dijelu ispita.
OBVEZATNA LITERATURA
    1.           Bešker, M. (2005): Politika okoliša, Kvaliteta i okoliš. Zagreb: Oskar
DOPUNSKA LITERATURA
1.        Radović, J. (1999): Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite. Zagreb: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša

2.        Wildermuth, H. (1994): Priroda kao zadaća. Zagreb: Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine 3.     Časopisi: Priroda, Drvo znanja, Ekološki glasnik, Hrvatske šume, Eko revija, Hrvatska vodoprivreda…

NAČINI PRAĆENJA KVALITETE KOJI OSIGURAVAJU STJECANJE IZLAZNIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA
Studenti će aktivno prisustvovati i raditi na nastavi. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja. Na kraju semestra bit će napravljena evaluacija kolegija i nastavnika. S druge strane, podatke o postizanju ishoda učenja i napretku studenata korist će nastavnici za samoevaluaciju i eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i ocjenjivanja studenata.